|joi, mai 6, 2021
  • Follow Us!

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore 

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore

 

   1. Informaţii generale: Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, cod fiscal RO 23730128 telefon 0250/ 739.881, fax 0250.738.255.

2. Obiectul si durata închirierii : închiriere teren pentru o durată de 2 ani

3. Condiţiile de participare : dovada cumpărării caietului de sarcini; garanția de participare la licitatie – 10% din valoarea minimă a chiriei anuale; certificatul constatator emis de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor; certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor către stat inclusiv cele locale; certificat de atestare fiscală; cazier fiscal emis MF; cazier judiciar al administratorului; bilanţul contabil pentru ultimii 2 ani, vizat de administraţia fiscală; fisa de informatii generale privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; declarație că nu se află in litigiu cu titularul dreptului de administrare.

4. Cuantumul şi forma garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei anuale, constituită prin ordin de plată sau scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt.

5. Descrierea succintă a bunului ce urmează a fi închiriat: Închirieri suprafeţe de teren în albii minore ale râurilor și pârâurilor din Jud.Vâlcea și Jud. Olt, pentru înlăturarea materialului aluvionar:

 

JUDEŢUL VÂLCEA

Lotul 1 – 9.081 mp teren în albia minoră a pârâului Bistricioara, situat în Loc. Tomșani, Jud.Vâlcea.

 

6. Data, locul şi ora limitã de primire a ofertelor: 21.06.2014 până la ora 1000 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

7. Data şi locul deschiderii acestora: 21.06.2014 începand cu ora 1030 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

8. Modul de obţinere a caietului de sarcini : de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Biroul Achiziții, contravaloarea acestuia fiind de 1.246 lei/lot.

9. Durata în care ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data licitației deschise organizată pentru atribuirea contractului de închiriere.

 

Leave a Response