|joi, septembrie 23, 2021
  • Follow Us!

ANIF Vâlcea a câştigat războiul cu Primăria Mihăeşti în privinţa datoriei de 14.500 lei 

primaria_pic_mic

În cursul lunii trecute, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a admis cererea Filialei Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) Vâlcea într-un proces cu Primăria Mihăeşti care privea achitarea unui debit în sumă de circa 14.500 lei. Anul trecut, Filiala ANIF Vâlcea a acţionat în instanţă Primăria comunei Mihăeşti, în dosarul nr. 12.544/288/2013 în vederea recuperării acestui prejudiciu. Primăria Mihăeşti a depus la Filiala Judeţeană Vâlcea cererea cu nr. 6800/21 iunie 2013, privind solicitarea scoaterii din circuitul agricol a suprafeţei de 302.307 mp pentru parcul industrial de producţie energie electrică (prin amplasarea de panouri fotovoltaice). Din documentaţiile depuse de primărie, face parte şi Certificatul de Urbanism nr. 79/5 iunie 2013, care are bifat la categoria de folosinţă teren neproductiv, lucru care nu este real, iar la punctul „5” avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism este bifat şi „Altele – scoaterea din circuitul agricol”. Potrivit unui raport al ANIF Vâlcea, terenul în cauză, în suprafaţă de 302.307 mp, este un teren cu destinaţie agricolă aşa cum este prevăzut la art. 2 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar şi Codul de procedură civilă. În funcţie de destinaţie terenurile sunt: terenuri cu destinaţie agricolă şi anume: terenurile agricole productive – arabile, vii, livezi, păşune, fâneţe, cele ocupate cu amenajări piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumuri tehnologice de exploatare, terenuri neproductive, care pot fi amenajate şi folosite pentru producea agricolă. Primăria Mihăeşti a invocat Ordinul nr. 534/1 octombrie 2001 privind aprobarea normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, care prevede la art. „8.2.11 – Terenuri degradate şi neproductive” la această categorie intrând terenurile degradate sau excesiv degradate, lipsite de vegetaţie. Conform constatării făcute în data de 20 februarie 2014, se poate concluziona că terenul este înierbat din belşug, are mici zone cu arbuşti, iar pe suprafaţa imediat învecinată se disting culturi agricole şi plantaţii de duzi. Rezultă că în realitate, terenul se încadrează la categoria de folosinţă păşune conform prevederilor art. 8.2.22 din Ordinul 534/2001. În memoriul tehnic al lucrării întocmit de SC Too Architects SRL şi depus de Primăria Mihăeşti, sunt menţionate următoarele aspecte: „3.4 Panourile fotovoltaice se vor amplasa direct pe spatiile verzi, pag. 9; 3.8.9. Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi – nu este cazul”. Din constatările la faţa locului se desprinde concluzia că, în zonă este în prezent islamul comunal. Suprafaţa de 302.307 mp, care face obiectul cererii, este amenajată cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, constituind astfel capacitatea de combaterea eroziunii solului în „Amenajarea CES în BH Govora”, cu suprafaţa totală de 4.158 ha, aflată în administrarea ANIF Filiala Vâlcea. Dintre lucrările mai importante existente amintim: lucrările transversale din zidărie de piatră cu mortar şi gabioane de piatră situate în zona denumită Valea cu duzi; lucrările de drenaj executate pe păşunea izlazului comunal; drumul agricol situat între izlazul comunal şi proprietarii de terenuri din partea de nord a suprafeţei în cauză. Conform procesului-verbal de recepţie nr. 568/21 iunie 2013 eliberat de OCPI, se face precizarea: „Introducerea în intravilanul localităţilor a terenurilor agricole şi a celor amenajate cu îmbunătăţiri funciare se face pe bază de studii urbanistice de PUG sau PUZ pentru care în prealabil a fost obţinut avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aşa cum prevede art. 47 7 din capitolul IV, secţiunea 3 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul”. În urma analizării documentelor depuse de către primăria Mihăeşti, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 897 din 7 septembrie 2005 pentru aprobarea regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, ANIF Filiala Vâlcea a eliberat avizul nr. 24/21 iunie 2013 şi a emis factura din 21 august 2013 cu suma totala de circa 20.000 lei, din care a fost încasată suma de 5.000 lei, conform chitanţei din data de 21 iunie 2013, sumă depusă la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

(Petre Coman)

Leave a Response