|marți, iunie 22, 2021
  • Follow Us!

S-a completat consiliul de administraţie al societăţii Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA 

flandra valcea

 

Autorităţile judeţului Vâlcea au decis recent numirea a doi membri în consiliului de administraţie al societăţii Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, respectiv Corina Vasilica Andreescu şi Ion Cherăscu. Acest fapt vine după ce Primăria Râmnicului şi Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea (ceilalţi doi acţionari) au desemnat alţi trei membri, astfel că CA la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA are următoarea componenţă: Corina Andreescu, Ion Cherăscu, Daniela Ileana Ilie, Nicoleta Săcătureanu şi nelipsitul liberal Liviu Dan Popa. Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, întreprinderile publice sunt şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, iar autoritatea publică tutelară este instituţia care exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la aceste întreprinderi publice. Noţiunea de control este definită ca fiind raportul dintre stat-acţionar sau o unitate administrativ-teritorială, pe de o parte, şi societatea comercială la care: deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot; poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare şi de control; poate exercita, în calitate de acţionar, o influenţă determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management a întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia. În înţelesul acestor dispoziţii legale, Consiliul Judeţean Vâlcea este autoritatea publică tutelară care exercită în numele Judeţului Vâlcea, toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar la SC Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, care mai are ca acţionari Municipiul Râmnicu Vâlcea şi Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Vâlcea. Consiliul de administraţie al SC Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, societate administrată potrivit sistemului unitar, este format din cinci membri. Membrii consiliului de administraţie trebuie să fie persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare sau management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a unor societăţilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al SC Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA. Cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin cinci ani. Nu pot fi selectaţi mai mult de doi membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. Prin Hotărârea Consiliul Judeţean Vâlcea nr. 117 din 31 iulie 2013. a fost aprobat contractul de mandat al reprezentantului Judeţului Vâlcea, Nicu Spiridon, în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, în baza căruia va reprezenta interesele judeţului în adunarea generală a acţionarilor. Contractul de mandat, atribuţia privind desemnarea şi revocarea membrilor Consiliului de administraţie, va fi exercitată de reprezentantul Judeţului Vâlcea în adunarea generală a acţionarilor la SC Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, doar în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Judeţean Vâlcea. Prin Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 343 din 8 octombrie 2012 a fost numită Comisia de selecţie pentru ocuparea funcţiilor de membri în Consiliul de administraţie al SC Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, care, împreună cu Comisia de selecţie constituită de Primăria Râmnicului a efectuat în perioada 14 octombrie – 20 noiembrie 2013, selecţia candidaţilor care urmează a fi propuşi de autorităţile tutelare pentru funcţiile de membri în Consiliul de administraţie al societăţii. În urma selecţiei prealabile efectuate, Comisia de selecţie a transmis raportul final al concursului organizat în intervalul 14 octombrie – 20 noiembrie 2013.

Leave a Response