|sâmbătă, iunie 12, 2021
  • Follow Us!

Modificări ale Codului Fiscal 

finante


În documentarul de mai jos prezentăm, sintetic, principalele modificări aduse Codului Fiscal prin actul normativ menţionat.

  • Încadrarea în categoria veniturilor neimpozabile la calculul profitului impozabil a celor obţinute din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data vânzării/cesionării inclusiv, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri.
  • Posibilitatea manifestării opţiunii pentru stabilirea localităţii sau localităţilor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse, de către contribuabili sau asocieri fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit şi care deţin suprafeţe cu această destinaţie în localităţi diferite.
  • Stabilirea locului impozitării din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată (TVA) ca fiind acela unde beneficiarul este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită pentru anumite categorii de servicii prestate către o persoană neimpozabilă, respectiv servicii de telecomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune şi servicii prestate pe cale electronică – se aplică de la începând cu 1 ianuarie 2015.
  • Aplicarea regimului special pentru serviciile menţionate mai sus prestate de către persoane impozabile stabilite sau nu în Uniunea Europeană (UE), dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum, presupune că acestea nu au obligaţia înregistrării în România pentru prestarea acestor servicii, dacă s-au înregistrat în alt stat membru UE – se aplică începând cu 1 ianuarie 2015.
  • diferenţele negative de TVA sau sumele neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului, din diferenţele de TVA de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, prin decizii a căror executare a fost suspendată de instanţele de judecată, potrivit legii se vor cuprinde în decontul perioadei fiscale în care a încetat suspendarea executării deciziei.

Leave a Response