|marți, iulie 5, 2022
  • Follow Us!

Probleme cu încasarea veniturilor proprii şi cu activitatea de audit intern la mai multe primării din Vâlcea 

prejudicii-de-1173-miliarde-de-lei-constatate-de-curtea-de-conturi-in-ultimul-sau-raport-privind-activitatea-institutiilor-publice

• Raportul privind finanţele publice realizat anul trecut de Curtea de Conturi Vâlcea (II)

 

 

Din analizele efectuate în 2013 de inspectorii Curţii de Conturi Vâlcea se poate concluziona că activitatea de audit public intern şi-a făcut simţită mai mult prezenţa în anul 2012 la nivelul oraşelor, municipiilor şi consiliului judeţean, numărul de personal şi nivelul pregătirii de specialitate a acestuia la nivel de comune, corelat cu constrângerile bugetare, constituind factori pe care autorităţile locale nu i-au putut depăşi pentru a asigura organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a acestei activităţi. Dintre abaterile constatate la entităţile care au organizat compartiment de audit public intern amintim: neimplementarea recomandărilor făcute de auditul intern (Primăria Bălcești); nerealizarea integrală a planului anual de audit public intern (Primăria Berbești); inexistența unui sistem de urmărire periodică a implementării recomandărilor și de informare a managerului entității (Primăria Bălcești). Neorganizarea și neexercitarea controlului financiar preventiv propriu s-a consemnat pentru activitatea proprie a ordonatorilor principali de credite într-un singur caz, la Primăria Bunești, unde s-a constatat că, începând cu anul 2012 această formă de control nu s-a mai desfășurat, iar la primăriile Malaia, Păușești Măglași și Băile Olănești nu este organizat control financiar preventiv la ordonatorii terțiari de credite din activitatea de învățământ. Implicarea persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu în efectuarea operațiunilor supuse acestei forme de control s-a constatat la Primăria Amărăști. Nesupunerea controlului financiar preventiv a unor proiecte de operațiuni care fac obiectul acestei forme de control a fost o deficiență întâlnită la doi ordonatori de credite, primriile Malaia și Băbeni, în ambele cazuri fiind vorba de angajamente legale care nu au fost vizate pentru control financiar preventiv. Alte nereguli privind controlul financiar preventiv propriu se referă în principal la lipsa cadrului specific al operațiunilor supuse vizei de control financiar preventiv, neîntocmirea registrelor privind proiectele de operațiuni prezentate la viză, aspecte constatate la primările Lăcusteni, Livezi, Racovița și Bălcești.

Deși la nivelul unităților administrativ-teritoriale situația privind gradul de implementare a prevederilor legale privind Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial a înregistrat unele progrese față de exercițiile bugetare anterioare, măsurile întreprinse de conducătorii instituțiilor în cauză pe această linie continuă să fie incomplete sau sunt abordate formal. Principalele constatări se referă la: neconstituirea, prin dispoziţie emisă de conducătorul entităţii, a unei comisii aflate în coordonarea acestuia, având atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică pentru implementarea controlului intern (primăriile Livezi, Lungești, Prundeni, Racovița şi Berbești); neidentificarea și neevaluarea riscurilor privind activitățile sau operaţiunile ce trebuie desfăşurate de toate compartimentele entităţii și monitorizarea acestora în vederea stabilirii controalelor interne corespunzătoare (primăriile Bălcești şi Orlești); neelaborarea procedurilor operaţionale de lucru pe fluxuri, procese sau activităţi, specifice activităţii entităţii (primăriile Amărăști, Berislăvești, Cernișoara, Diculești, Horezu și Bălcești); nestabilirea obiectivelor generale și specifice ale programului de dezvoltare a sistemului de control intern (primăriile Alunu, Frâncești, Lăcusteni, Lăpușata, Malaia, Păușești Măglași și Măldărești). Principalele probleme privind implementarea standardelor de control/intern managerial continuă să fie localizate la nivelul entităților mici, respectiv la unitățile administrativ teritoriale ale comunelor unde auditul intern nu funcționează și unde există un număr redus de personal și buget limitat. De altfel aferent celor 32 de misiuni de audit financiar încheiate, în urma evaluării modului de proiectare și implementare a sistemelor de control, în două cazuri acestea au fost apreciat cu calificativul bine, 6 cazuri – satisfăcător și 24 cazuri – nesatisfăcător.

 

La Primăria Drăgăşani a existat o gaură de 15.000 lei din neîncasarea taxei pentru autorizaţii de construire

 

Tot potrivit raportului Curţii de Conturi pe 2012, s-a descoperit că nivelul veniturilor proprii ale bugetului local nu a fost programat si realizat la nivelului impozitelor determinate prin aplicarea cotelor stabilite prin acte normative și hotărâri ale consiliilor locale, este o deficiență consemnată la şase ordonatori de credite (primăriile Milcoiu, Nicolae Bălcescu, Orlești, Roești, Păușești Măglași şi Drăgășani). La Primăria Milcoiu s-a constatat că nu au fost aplicate prevederile din hotărârea consiliului local referitoare la procentele de calcul al impozitului pe clădiri datorat de către agenții economici care nu le-au reevaluat potrivit legislației în vigoare fiind identificate venituri suplimentare în sumă de 76.000 lei. La sursa de venit reprezentând taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare, nu a fost efectuată nici o încasare în perioada 2008-2011, fiind estimate venituri suplimentare în sumă de 51.000 lei. La Primăria Drăgășani, deși prin HCL nr. 116/2011, privind impozitele și taxele locale pe anul 2012, s-a instituit și aprobat, conform Codului fiscal, taxa pentru eliberarea autorizațiilor privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu, aparatul de specialitate nu s-a preocupat pentru încasarea acesteia la bugetul local, veniturile neîncasate din această cauză fiind estimate la suma de 15.000 lei. Nu s-a stabilit corect impozitul pe mijloacele de transport în cazul a şapte unități administrativ teritoriale (primările Alunu, Frâncești, Livezi, Nicolae Bălcescu, Orlești, Păușești Măglași și Bălcești). Au fost identificate venituri suplimentare în sumă de 51.000 lei, principala neregulă constând în încadrarea eronată pe categorii a mijloacelor de transport suspuse impozitării. Nu s-a efectuat în toate cazurile calculul, evidența, comunicarea și încasarea majorărilor de întârziere conform reglementarilor legale, pentru neachitarea la termen a obligațiilor bugetare fiind estimate accesorii suplimentare în sumă de 49.000 lei în cazul primăriilor Lăpușata și Prundeni. Cazuri de stabilire a impozitului pe teren în sumă fixă pe metru pătrat, nerespectând categoria de folosință și rangul localității, au fost constatate la primăriile Lăpușata, Frâncești și Nicolae Bălcescu. Astfel, la Primăria Lăpușata impozitul pe terenul intravilan s-a stabilit la nivelul rangului V pentru toate satele componente, contrar prevederilor legale care stabilesc rangul IV pentru satul de reședință, fiind identificate venituri suplimentare în sumă estimată de 11.000 lei. Nu s-a stabilit taxa pe clădiri și teren concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, deficiențe de această natură fiind identificate la mai multe entități verificate (primăriile Alunu, Frâncești, Lăcusteni, Frâncești, Malaia, Măldărești, Păușeșeti Măglași, Racovița, Roșiile, Băbeni și Horezu) veniturile suplimentare identificate totalizând 156.000 lei. Astfel, la Primăria Horezu nu a fost stabilită și încasată taxa pe teren aferentă unei suprafețe arendate de 447,62 hectare, fiind stabilite obligații suplimentare către bugetul local, inclusiv accesorii, în sumă estimată de 55.000 lei. Neaplicarea masurilor de executare silită în totalitate, gradual, la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală a determinat nerealizarea la termen a veniturilor bugetelor locale pentru care în urma misiunilor de audit s-a dispus intrarea în legalitate (primăriile Bunești, Diculești, Frâncești, Livezi, Lungești, Malaia, Orlești, Racovița, Băbeni, Bălcești, Horezu și Drăgășani) sau, ca urmare a intervenirii termenului general de prescriere, bugetele locale au fost prejudiciate cu sumele în cauză (18.000 lei – Primăria Roșiile, 5.000 lei – Primăria Prundeni), răspunderea revenind aparatului de specialitate și conducerii entităților în cauză care nu au aplicat măsurile legale de executare silită. Neîntocmirea și neținerea la zi a Registrului de rol nominal unic s-a constatat la primăriile Livezi, Sălătrucel, Bălcești și Horezu, unde verificarea a scos în evidență faptul că la nivelul compartimentului de specialitate nu se poate prezenta o situație la zi a masei impozabile deținute de contribuabilii din aria de competență. Existența unor neconcordanțe între datele din evidențele fiscale ale autorităților administrației publice locale cu cele din registrele agricole și evidențele cadastrale s-a constatat cu ocazia misiunilor de audit financiar efectuate la primăriile Diculești și Bălcești.

 

Primăria Râmnicului nu a încasat peste 300.000 lei din impozitele pe clădirile construite şi finalizate

 

Nu s-a efectuat o verificare sistematică de către personalul de specialitate din cadrul primăriilor a gradului de realizare a lucrărilor pe perioada de valabilitate a autorizației de construire, în scopul identificării datei de la care clădirile sunt supuse impozitării, deficiență întâlnită atât în ceea ce privește persoanele fizice cât și persoanele juridice la primăriile Râmnicu Vâlcea, Bălcești, Berbești, Horezu și unitățile administrativ teritoriale ale comunelor Lăcusteni, Lungești, Măldărești, Nicolae Bălcescu, Orlești, Păușești Măglași, Racovița. La Primăria Râmnicu Vâlcea veniturile suplimentare identificate au fost de 303.000 lei. Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat, în cuantumul și la termenele prevăzute de lege, de către organele fiscale din cadrul primăriilor au fost constatate la un număr de 13 unități administrativ teritoriale, principalele deficiențe constând în: nevirarea la bugetul local a taxei de foraj sau excavare de către agenții economici care exploatează produse de balastieră, la nivelul localității Frâncești fiind estimate venituri suplimentare în sumă de 351.000 lei; debite provenite din anii precedenți precum și suprasolviri necuprinse în evidența fiscală și contabilă (primăriile Roșiile, Costești, Roești, Racovița, Orlești, Milcoiu, Livezi, Frâncești și Bălcești); neluarea măsurilor de stabilire și urmărire la încasare a taxei pentru serviciul de sortare a deșeurilor municipale, în sumă estimată de 179.000 lei, la Primăria Drăgășani; neluarea măsurilor de trecere în evidența separată a debitorilor declarați insolvabili (Primăria Orlești); completarea și gestionarea defectuoasă a dosarelor fiscale (primăriile Lăcusteni, Livezi, Racovița și Bălcești); neîncasarea tarifului de gestionare aferent terenurilor incluse în fondul cinegetic de vânătoare (Primăria Lungești); nestabilirea, neurmărirea și neîncasarea taxei hoteliere datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice care dețin clădiri folosite în scop turistic ca pensiuni (Primăria Horezu).

-va urma-

(Petre Coman)

Leave a Response