|duminică, iunie 26, 2022
  • Follow Us!

Primăriile Bălceşti, Prundeni şi Rm. Vâlcea au dat găuri bugetului de stat de mai multe milioane de lei 

ion-horascu-infiinteaza-sistem-ultramodern-de-irigatii-la-pruneni

• Raportul privind finanţele publice realizat anul trecut de Curtea de Conturi (IV)

În partea a IV-a a serialului nostru, continuăm să prezentăm noi date din raportul Curţii de Conturi privind verificările efectuate în 2013 la primăriile din Vâlcea, dar care privesc aspecte financiar-contabile derulate în cursul anului 2012. Abateri de la prevederile legale referitoare la modul de fundamentare a solicitării alocațiilor pentru investiții, a subvențiilor și a altor forme de sprijin din partea statului s-au constatat la trei ordonatori de credite. La Primăria Prundeni s-a constatat nerespectarea dispoziţiilor legale privind fundamentarea solicitării de sume defalcate din TVA a căror acordare era prevăzută de OUG 61/2012, în sensul că din totalul solicitat de 5,43 milioane de lei, suma de 3,33 milioane de lei era aferentă unor facturi neînregistrate în evidențele contabile. La Primăria Bălcești au fost identificate o serie de nereguli în solicitarea alocațiilor de la AJPIS pentru finanțarea beneficiarilor rezidenți în căminul de bătrâni, respectiv solicitarea de sume pentru: persoane decedate; persoane internate în unităţi spitaliceşti; persoane învoite pe baza cererilor individuale; persoane care au fost reintegrate în familie. Aferent acestor solicitări au fost decontate, cu încălcarea prevederilor legale, sume în valoare estimată de 16.000 lei. La Direcția Administrării Domeniului Public, ordonator terțiar al Primăriei Râmnicului, s-a constatat că în structura prețului pe metru pătrat de îmbrăcăminte asfaltică se regăsesc cote de cheltuieli indirecte și contribuții privind asigurările sociale la un nivel mai mare decât cel legal, din bugetul local fiind alocate credite bugetare ordonatorului terţiar de credite fundamentate pe o bază nereală. Neconducerea registrului datoriei publice și nedesemnarea unei persoane împuternicite să facă înregistrări în acest registru s-a constatat cu ocazia misiunii de audit desfășurate la primăriile Horezu, Prundeni și Diculești. Alte abateri consemnate la Primăria Prundeni au constat în aceea că au fost efectuate trageri suplimentare în sumă de 303.000 lei din finanțarea rambursabilă contractată fără notificarea prealabilă a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

Nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea, evidențierea și plata obligațiilor către bugete publice respectiv nevirarea la bugetul Consiliului Județean Vâlcea a cotei de 40% din veniturile provenite din taxa asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone. Abaterea a fost constatată la primăriile Frâncești, Livezi, Roești și Orlești, valoarea obligațiilor către bugetul consiliului județean fiind estimată la suma de 32.000 lei. Nesolicitarea restituirii de la Casa de Asigurări Sociale de Sănătate a indemnizației pentru concedii medicale care depășesc obligația de plată lunară s-a constatat în două cazuri la Primăria Frâncești și Şcoala gimnazială Lungești – ordonator terțiar de credite al Primăriei Lungești. Nerespectarea prevederilor legale privind calcularea, evidențierea și virarea sumelor datorate de instituție pentru neangajarea de persoane cu handicap s-a constatat într-un singur caz, la Primăria Băile Olănești unde au fost stabilite obligații suplimentare reprezentând vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate în sumă estimată de 22.000 lei.

 

Achiziţii ilegale de 19.000 euro la Şcoala „Tudor Vladimirescu” din Drăgăşani

 

Neurmărirea respectării clauzelor contractuale referitoare la termenele de plată și necalcularea de penalități de întârziere pentru neachitarea ori achitarea cu întârziere a redevenței/chiriei datorate de concesionari sau chiriași s-a constatat la primăriile Drăgășani și Alunu. Nerespectarea prevederilor legale privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe s-a constatat la Primăria Bălcești unde bunuri propuse pentru casare, au fost scoase din evidențele contabile fără însă să fie casate efectiv. Alte constatări privind vânzarea, închirierea și concesionarea unor active corporale se referă la deficiențe privind derularea contractelor de închiriere și concesiune conform clauzelor înscrise în acestea, întocmirea documentației aferente, recuperarea unor cheltuieli cu utilitățile, ocuparea unor terenuri fără încheierea unor contracte și au fost consemnate la primăriile Alunu, Racovița, Drăgășani, Băbeni și Horezu.

Neîntocmirea programului anual al achizițiilor publice pentru exercițiul financiar al anului 2012 a fost constatată la şapte entități respectiv primăriile Diculești, Lăpușata, Livezi, Mădulari, Malaia, Roești și Sălătrucel. Stabilirea incorectă a regulilor de estimare a contractelor de achiziție publică în scopul divizării contractelor și aplicarea incorectă a procedurii de atribuire s-a constatat la Școala gimnazială Tudor Vladimirescu Drăgășani unde, pentru efectuarea unor lucrări de reparații, valoarea totală de 87.000 lei (echivalentul a 19.000 euro), a fost împărțita în două lucrări distincte , ceea ce a permis aplicarea procedurii de încredințare directă. O situația similară a fost întâlnită și la primăriile Amărăști și Malaia. Alte abateri cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică au fost constate la Primăria Prundeni unde, în contractele încheiate cu SC Structural Consult Investiţii şi Dezvoltare București au fost incluse clauze penalizatoare pentru neachitarea la timp a contravalorii lucrărilor executate, la un nivel care exced cadrului legal în vigoare la data semnării acestora. Astfel au fost prevăzute penalități de 1,5% pe zi, adică 547,5% pe an, ceea ce contravine dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligațiile bănești, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 356/2002. Urmare celor menționate entitatea a fost pusă în situația de a avea obligații de plată către constructor reprezentând penalități care nu se justifică legal în sumă totală de 3.872 lei. În acest caz au fost sesizate și organele de urmărire penală.

 

Primăria Frânceşti a „uitat” să calculeze penalităţi de 321.000 lei unei firme care a întârziat lucrările

 

Neluarea masurilor prevăzute de lege de constituire a garanției de bună execuție pentru lucrările executate precum și a garanției pentru aplicabilitatea proiectelor de investiții constituie o abatere întâlnită la şase ordonatori de credite – primăriile Berislăvești, Lăpușata, Lungești ,Mădulari, Măldărești și Băbeni. Pentru proiectarea si execuţia obiectivului de investiţii „Grădiniţa Nicolae Bălcescu Râmnicu Vâlcea”, s-a constatat că executantului i-a fost achitată suma de 170.000 lei, în baza unui proces verbal de custodie întocmit în anul 2007. În anul 2012, între cele două părţi, investitor-executant, a fost perfectat un act adiţional, prin care s-a convenit ca prestatorul SC AG Electronics SRL București (succesorul SC Electronics SRL Râmnicu Vâlcea) să restituie suma de 170.000 lei, în două tranșe, până la data de 15 octombrie 2012, respectiv 15 noiembrie 2012. De asemenea cele două părţi au fost de acord cu renunţarea la execuţia contractului de lucrări, nemaiavând nici un fel de alte pretenţii. Deşi entitatea avea obligaţia să ia toate măsurile prevăzute de lege in vederea încasării debitului de la executant, suma respectivă nu a fost recuperată pâna la data efectuării misiunii de audit, existând riscul prescrierii acesteia. Nerespectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractul de achiziție publică referitoare la cantitatea și calitatea bunurilor livrate sau lucrărilor efectuate s-a constatat la Primăria Frâncești și Consiliul Judeţean Vâlcea. Astfel, la Primăria Frâncești executantul lucrării „Pod peste râul Bistriţa pe DJ 646 sat Mănăileşti, comuna Frânceşti” nu a respectat termenul de finalizare a lucrărilor stabilit în contract, iar entitatea nu a procedat la calculul penalităților prevăzute de clauzele contractuale și care au fost estimate la suma de 321.000 lei. La CJ Vâlcea s-a constatat că, pentru o serie de documentații tehnico-economice și de proiectare, executanții acestora nu au respectat întocmai toate cerințele stipulate în caietele de sarcini.

 

12 ordonatori de credite au acceptat la plată suma totală de 3 milioane lei pentru… lucrări neexecutate

 

Efectuarea unor cheltuieli de capital fără contraprestație s-a constatat în 24 de cazuri întâlnite la 12 ordonatori de credite inclusiv terțiarii acestora – primăriile Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Amărăști, Bunești, Frâncești, Lăpușata, Lungești, Malaia, Nicolae Bălcescu, Prundeni, Racovița şi CJ Vâlcea. În fapt este vorba de acceptarea la plată a unor situații de lucrări care conțineau articole de deviz neexecutate, materiale și manoperă neincluse în operă. Au fost estimate prejudicii în sumă totală de circa 3 milioane de lei. Astfel, la Primăria Prundeni s-a constatat efectuarea de plăți fără contraprestație către SC Prima Prundeni SRL (societate cu capital integral al unității administrativ-teritoriale) în sumă de 1,25 milioane de lei, entitatea neputând prezenta documente justificative legal întocmite care să ateste executarea unor lucrări, prestarea unor servicii sau achiziția unor bunuri de la societatea comercială în cauză. La Primăria Râmnicului au fost estimate prejudicii în sumă de 990.000 lei din care 672.000 lei aferente obiectivului de investiții „Proiectare și execuție – reabilitare SAM la Colegiul Tehnic Energetic”, 313.000 lei aferente obiectivului „Proiectare și Execuție – reabilitare și amenajare SAM la Grup Şcolar Nicolae Pleșoianu” și 5.000 lei pentru alte obiective. Analiza efectuată asupra situațiilor de lucrări în corelație cu inspecțiile efectuate în teren, au evidențiat că unele lucrări s-au efectuat pe suprafețe mai mici, nu s-au montat o serie de accesorii sau chiar articole de deviz neexecutate în întregime. La Primăria Drăgășani, pentru obiectivul „Amenajare baza sportivă Batca” s-a constatat că a fost acceptată la decontare suma de 89.000 lei reprezentând contravaloarea unui gazon artificial în suprafață de 1224 mp care nu era montat, materialul fiind adus la obiectivul în cauză în timpul misiunii de audit. La Primăria Lăpușata pentru obiectivul „Reabilitare Cămin cultural Sărulești – Lăpușata” valoarea lucrărilor neexecutate cuprinse în devizele înaintate pentru decontare a fost estimată la suma de 74.000 lei. La Primăria Frâncești a fost estimat un prejudiciu total în sumă de 64.000 lei aferent în principal lucrărilor efectuate la drumurile comunale unde s-a constatat că șanțurile betonate aveau o suprafață efectivă de 248 mp față de 700 mp acceptați în situațiile de lucrări, iar numărul de podețe laterale era de 12 față de 15 incluse la plată.

– va urma –

(Petre Coman)

One Response to Primăriile Bălceşti, Prundeni şi Rm. Vâlcea au dat găuri bugetului de stat de mai multe milioane de lei

  1. Zurpagiu

    Sa fiti voi sanatosi cate gauri de acest vfel sunt in judet dar inca nu se vrea descoperirea lor .Cred ca daca le punem cap la cap se face un tunel pana -n America vezi comune din nord:Perisani,Boisoara,Caineni Berislavesti,Salatrucel,de ce sa-i acuzam numai pe unii apropo poftiti in zona d-lor de la Curtea de conturi si SUCSES

     

Leave a Response