|marți, iulie 5, 2022
  • Follow Us!

DSVSA, Direcţia Agricolă, DSP şi Casa de Pensii au fost „aşii” abaterilor constatate de Curtea de Conturi 

prejudicii-de-1173-miliarde-de-lei-constatate-de-curtea-de-conturi-in-ultimul-sau-raport-privind-activitatea-institutiilor-publice

 

 

La sfârşitul anului trecut, Curtea de Conturi a elaborat raportul public pe anul 2012, care cuprinde concluziile verificărilor financiar-contabile din 2013 la mai multe instituţii sau societăţi de stat din ţară. Activitatea de audit sau control are ca obiective: formarea şi utilizarea corectă şi eficace a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, evaluarea modului de implementare a bugetului aprobat, consolidarea bunei gestiuni financiare, executarea corespunzătoare a activităţilor administrative, precum şi informarea autorităţilor publice şi a publicului larg, prin întocmirea şi furnizarea de rapoarte obiective. Printre altele, s-a descoperit că la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din Vâlcea nu a fost organizată o evidenţa analitică a veniturilor datorate bugetului de stat pe fiecare persoană fizică sau juridică debitoare. La UM 01784 Râmnicu Vâlcea nu a fost înregistrată în evidenţa contabilă şi în evidenţa tehnico-operativă a diminuării domeniului public al statului cu valoarea suprafeţei de 690 mp, constatată în minus cu ocazia intabulării terenului aferent cazărmii 559 din cadrul unităţii militare. La Direcţia Agricolă Judeţeană Vâlcea au fost identificate următoarele nereguli: înregistrări eronate sau omiterea înregistrării, în evidenţa tehnico-operativă şi contabilă, a unor bunuri, venituri şi garanţii; plăţi nejustificate, drept ajutoare de minimis (pentru combaterea acţiunii nefavorabile a factorilor naturali) acordate unor producători agricoli, respectiv sume determinate eronat de către entitate ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiari a condiţiilor de eligibilitate (stabilirea unor suprafeţe de teren eligibile mai mari decât cele reale sau decât cele legale, beneficiari ai sumelor respective care erau decedaţi la data efectuării plăţilor sau care nu sunt înscrişi în evidenţele Registrului agricol). La Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea au fost descoperite următoarele abateri: menţinerea în conturi contabile a unor debite incerte, în condiţiile în care au fost întreprinse acţiuni de recuperare a acestora, acţiuni respinse de instanţele judecătoreşti; neconstituirea şi neînregistrarea, în conturi extrabilanţiere, reprezentând garanţii de bună execuţie pentru contractele de achiziţii încheiate de entitate, cât şi garanţiile băneşti pentru persoanele care îndeplinesc calitatea de gestionar; plata unor lucrări de reparaţii curente, incluzând nejustificat în situaţiile de lucrări anumite cheltuieli indirecte, lucrări neexecutate, cât şi materiale care nu fac obiectul contractului încheiat; nereevaluarea şi neevidenţierea în contabilitate a tuturor terenurilor şi construcţiilor, din domeniul public al statului aflate în administrarea entităţii.

 

DSVSA Vâlcea a suportat nelegal cheltuieli pentru servicii hoteliere şi energie electrică

 

În schimb, la Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vâlcea nu a fost organizată evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, dar nu a fost emis actul de decizie administrativă prin care să fie desemnată persoana şi înlocuitorii acesteia care vor avea atribuţii pe linia organizării şi conducerii evidenţei angajamentelor bugetare şi legale. La DSVSA Vâlcea în balanţa de verificare întocmită la data de 31 decembrie 2012, totalul cheltuielilor cu amortizarea a depăşit cheltuielile cu amortizarea calculate în aplicaţia informatică de evidenţă a mijloacelor fixe. Alte abateri găsite la aceiaşi instituţie au fost: înregistrarea eronată, separat ca active fixe, a unor lucrări de modernizare executate la mijloacele fixe existente (o clădire şi un laborator) în loc să majoreze valoarea mijloacelor fixe respective; contravaloarea serviciilor privind controlul oficial sanitar veterinar a fost calculată şi încasată la un curs de schimb eronat, ceea ce a condus la neîncasarea unor venituri; nu au fost inventariate unele elemente de natură patrimonială: furnizori neachitaţi, clienţi neîncasaţi, debitori, creditori, disponibilul din conturi şi numerarul din trezorerie. Bonurile valorice pentru combustibil, existente în magazie, au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere doar cantitativ şi valoric fără a fi consemnate şi seriile acestora (DSVSA Vâlcea). Inventarierea s-a efectuat cu încălcarea prevederilor OMFP nr. 2861/2009 şi anume: stabilirea stocurilor faptice nu s-a făcut, în toate cazurile, prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare, după caz; nu au fost inventariate pe liste separate bunurile de natura domeniului public, precum şi bunurile aflate asupra angajaţilor la data inventarierii; inventarierea obiectivelor de investiţii în curs de execuţie nu s-a efectuat cu respectarea în totalitate a prevederilor dispoziţiilor legale; nu au fost inventariate bunurile aflate în custodie şi clienţii aflaţi în litigiu; din comisia de inventariere au făcut parte şi persoanele care ţin şi evidenţa conturilor de creanţe şi datorii care au fost supuse inventarierii. Nu a fost efectuată acţiunea de reevaluare pentru terenurile şi construcţiile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea DSVSA Vâlcea. A fost suportată nelegal, pe cheltuielile DSVSA Vâlcea, contravaloarea unor servicii şi bunuri facturate (servicii hoteliere şi energie electrică utilizată pentru alte scopuri decât activitatea unităţii), fără să se ia măsuri de recuperare de la beneficiarii serviciilor şi bunurilor. Tot la DSVSA Vâlcea nu au fost luate toate măsurile legale care se impuneau în vederea recuperării, în termenul legal de prescripţie, a unor creanţe (servicii sanitar-veterinare), ceea ce a condus la prescrierea lor. În fine, la DSVSA Vâlcea contractele de achiziţie nu au fost vizate de controlul financiar preventiv propriu.

 

Casa de Pensii Vâlcea a plătit ilegal unele indemnizaţii de însoţitor acordate persoanelor cu handicap grav

 

Curtea de Conturi a mai descoperit nereguli la Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea. Aici a avut loc diminuarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, din cauza necuprinderii, în sistemul public de pensii, a unor contribuabili persoane fizice, care realizează venituri din activităţi independente şi care aveau obligaţia depunerii declaraţiei de asigurare. Tot la Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea s-au identificat următoarele abateri: neaplicarea tuturor procedurilor legale de executare silită a creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat în cadrul termenului de prescripţie, reprezentând debite din contribuţii datorate de persoane asigurate pe bază de declaraţii de asigurare şi debite din pensii acordate necuvenit;au fost identificate plăţi necuvenite, reprezentând pensii pentru invaliditate de gradul I, gradul II şi de urmaş, plătite persoanelor care realizau concomitent venituri de natură salarială şi din activităţi independente, potrivit declaraţiilor de venit şi plăţi necuvenite de drepturi, reprezentând pensii anticipate şi anticipate parţial, persoanelor care realizau în acelaşi timp şi venituri de natură salarială; plata ilegală a unor indemnizaţii de însoţitor acordate persoanelor cu handicap grav, care au şi calitatea de pensionari de invaliditate gradul I cu însoţitor, prin încasarea din două surse a indemnizaţiei de însoţitor, atât din bugetul asigurărilor sociale de stat, cât şi din bugetele locale; nu a fost elaborat, scris şi formalizat proceduri operaţionale de lucru pentru toate activităţile desfăşurate, nu s-a procedat la stabilirea funcţiilor sensibile, la întocmirea unui plan pentru asigurarea rotaţiei salariaţilor, care ocupă astfel de funcţii, manualul cuprinzând procedurile adoptate nu respectă modelul aprobat de cadrul legal iar regulamentul de Organizare şi Funcţionare nu a fost actualizat corespunzător modificărilor legislative intervenite. În schimb, la CRFPA Vâlcea au existat neconcordanţe între datele raportate în situaţiile financiare, ca donaţii şi sponsorizări şi sumele înregistrate în evidenţa contabilă în contul de disponibil corespunzător acestor operaţiuni.

 

La Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea s-au decontat mai multe ore pentru serviciile de pază

 

La societăţile de stat, Curtea de Conturi a descoperit că s-au efectuat mai multe plăţi necuvenite la SN Salrom – Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, în sensul decontării în plus a unui număr mai mare de ore pentru serviciile de pază efectuate. Pentru valorificarea constatărilor înscrise în rapoartele de control, Curtea de Conturi a emis decizii prin care au fost dispuse măsurile pe care conducerile entităţilor verificate trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate, pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperare a acestuia, precum şi pentru intrarea în legalitate, respectiv SN Salrom Bucureşti. Împotriva măsurilor dispuse în deciziile emise, o serie de entităţi (printre care şi Salrom Bucureşti) au formulat contestații care au fost respinse de comisia de soluţionare a contestaţiilor. Împotriva încheierilor emise de Comisia de soluţionare a contestaţiilor constituită la nivelul Curţii de Conturi, Salrom Bucureşti au formulat acţiuni în instanţă. Curtea de Conturi îşi desfăşoară activitatea în mod autonom şi efectuează trei tipuri de audit: auditul financiar, auditul performanţei şi auditul de conformitate (control tematic). Dacă situaţiile financiare pentru exerciţiul bugetar dat sunt complete, reale şi conforme cu cadrul general de raportare financiară aplicabil, respectă principiile legalităţii şi regularităţii şi oferă o imagine fidelă atât a poziţiei, cât şi a performanţei financiare – auditul financiar. Dacă se asigură o bună gestiune financiară prin respectarea următoarelor principii: economicitate – dacă fondurile alocate unei activităţi au fost utilizate cu economie; eficienţă – dacă rezultatele activităţii au fost obţinute cu cel mai redus nivel de resurse alocate; eficacitate – dacă obiectivele stabilite au fost îndeplinite – auditul performanţei. Dacă operaţiunile sunt conforme, sub toate aspectele semnificative, cu cadrul juridic şi reglementările care le sunt aplicabile – auditul de conformitate (control). Măsurile dispuse prin deciziile emise de Curtea de Conturi pentru înlăturarea abaterilor de la prevederile legale şi normative în vigoare, a neregulilor şi deficienţelor identificate de auditorii publici externi, trebuie să constituie, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, instrumentele prin care să-şi îmbunătăţească activitatea de administrare a resurselor financiare ale sectorului public, să crească performanţa utilizării acestora şi să aducă un plus de valoare în ceea ce priveşte managementul financiar. Acolo unde situaţiile financiare pentru exerciţiul bugetar dat sunt complete, reale şi conforme, iar operaţiunile respectă, sub toate aspectele semnificative, cadrul juridic şi cadrul de regularitate aplicabile, Curtea de Conturi certifică acurateţea şi veridicitatea datelor din conturile de execuţie auditate şi emite un certificat de conformitate pe care-l comunică entităţii auditate. În condiţiile existenţei unui număr mare de entităţi verificate, dar şi a unei mari diversităţi a domeniilor sectorului public din România, raportul public pe anul 2012 este o prezentare, cât se poate de sintetică, a activităţilor de audit şi control desfăşurate în anul 2013 de către structurile de specialitate ale Curţii de Conturi asupra modului de formare, administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale sectorului public în exerciţiul financiar al anului 2012.

(Petre Coman)

Leave a Response