TVA la livrarea de energie electrică şi transferul de certificate verzi

joi, 12 septembrie 2013

Finante Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, începând cu 1 septembrie 2013, se aplică taxarea inversă la TVA pentru livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 125^1 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru transferul de certificate verzi, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale cărui principalele reglementări le prezentăm în articolul de mai jos.

  Livrarea de energie electrică

Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi al cărei consum propriu de energie electrică este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electrică se înţelege un consum de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie - noiembrie a fiecărui an calendaristic. Se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă de energie electrică cumpărătorul care deţine licenţa pentru activitatea de operator al pieţei de energie electrică eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tranzacţiile pe piaţa pentru ziua următoare şi pe piaţa intrazilnică.

De asemenea, se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă de energie electrică şi cumpărătorul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

1. deţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică;

2. activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil.

În acest sens, comerciantul trebuie să depună la organul fiscal competent, până pe data de 10 decembrie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că îndeplineşte condiţia de la pct. 2, care este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic următor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligaţia să afişeze pe site-ul său cel târziu până pe data de 31 decembrie a fiecărui an lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile respective.

Pentru achiziţiile de energie electrică efectuate în anul în care cumpărătorul obţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică, cumpărătorul trebuie să transmită vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu estimat din energia electrică cumpărată este neglijabil, care este valabilă până la data de 31 decembrie a anului respectiv.

Important! În regim tranzitoriu, conform art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin excepţie de la prevederile art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul Fiscal, pentru achiziţiile de energie electrică efectuate începând cu 1 septembrie 2013 şi până la finalul anului 2013, cumpărătorul trebuie să transmită vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere care va fi valabilă până la 31 decembrie 2013 inclusiv, din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie - iulie 2013.

 Transferul de certificate verzi

În vederea aplicării corecte a prevederilor legale, taxarea inversă se aplică doar pentru transferul de certificate verzi între persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, nu şi în situaţia în care furnizorii de energie care au obligaţia de a achiziţiona astfel de certificate îşi recuperează cheltuiala cu aceste certificate de la consumatorii finali de energie chiar dacă aceştia sunt persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Astfel, potrivit prevederilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali de către furnizori, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacţionate pe pieţele centralizate de certificate verzi în cele mai recente 3 luni de tranzacţionare încheiate.

Important! Furnizorii de energie nu transferă certificate verzi către consumatorii finali de energie, ci îşi recuperează costul generat de achiziţionarea certificatelor verzi de la consumatori. Suma recuperată de furnizor de la un consumator nu reprezintă contravaloarea unui anumit număr de certificate verzi, ci este produsul unor factori, printre care şi cantitatea de energie livrată. Astfel, rezultă din prevederile legale care reglementează modul de funcţionare a acestui sistem de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie că furnizorul nu transferă certificate verzi către consumator, ci îşi recuperează de la acesta un cost generat de livrarea de energie.

Având în vedere prevederile art. 137 alin. (1) lit. a) din Codul Fiscal, potrivit cărora baza de impozitare a TVA este constituită din tot ceea ce constituie contrapartida obţinută sau care urmează a fi obţinută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, [...], precizăm că certificatele verzi facturate de furnizorii de energie către consumatorii de energie reprezintă o parte din contrapartida obţinută sau care urmează a fi obţinută de furnizor din partea consumatorului de energie şi, în consecinţă, este inclusă în baza de impozitare a TVA, chiar dacă este evidenţiată distinct în factură, pentru aceste sume aplicându-se acelaşi regim al TVA aplicabil livrării de energie.

Atenţie! Mecanismul taxării inverse prevăzut la art. 160 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal pentru livrarea de energie electrică se aplică numai în situaţia în care furnizorul este o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul Fiscal, iar beneficiarul este o persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul Fiscal. În situaţia în care beneficiarul livrării de energie nu este stabilit în România, chiar dacă este înregistrat în scopuri de TVA în România potrivit art. 153 din Codul Fiscal, nu sunt aplicabile prevederile art. 160 din Codul Fiscal întrucât locul livrării de energie nu este considerat din punct de vedere al TVA în România, conform prevederilor art. 132 alin. (1) lit. e) şi f) din Codul Fiscal. În acest caz, operaţiunea nu este impozabilă în România, ci în statul în care este stabilit beneficiarul sau, după caz, în statul în care beneficiarul utilizează şi consumă efectiv energia.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute accesând site-ul Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinanţe.ro, Secţiunea Info TVA/ Informaţii despre regimul TVA/ Circulara MFP nr. 408.436/02.09.2013.

  Organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial nr. 545 din 28 august 2013, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 644/2013 care modifică şi completează Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2009.

Prin acest act normativ au fost introduse prevederi referitoare la jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker, pe care le prezentăm în articolul de mai jos.

Activităţile caracteristice cluburilor de poker au fost cuprinse în categoria activităţilor pentru care se poate solicita obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc.

Jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker se desfăşoară în spaţii corespunzătoare, în care exploatarea jocurilor de noroc este realizată la mese speciale, caracteristice jocului de poker, folosind mijloace de joc specifice.

Jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker se pot organiza numai în imobile care nu au destinaţia de locuinţă.

Exploatarea jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker este permisă numai în situaţia în care spaţiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activităţii la oficiul registrului comerţului.

Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a acestor jocuri de noroc este de 50.000 lei. Pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker trebuie să constituie un fond de garanţie pentru fiecare locaţie autorizată în parte în valoare de 70.000 lei pentru Bucureşti şi 35.000 lei pentru locaţiile din ţară, dar nu mai mult de 105.000 lei.

Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker permit accesul în locaţiile autorizate pe baza unui bilet de intrare în valoare de 10 lei. Sumele încasate pe baza biletului de intrare constituie venit la bugetul de stat şi se virează în totalitate până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară.

Cluburile de poker vor avea o dotare tehnică de bază şi complementară, inclusiv cărţi de joc, la nivelul practicat pe plan internaţional.

Regulamentul jocurilor şi cel de ordine interioară trebuie să conţină prevederi obligatorii privind procedurile şi competenţele referitoare la: aprovizionarea, păstrarea, circulaţia internă, dotarea minimală, proceduri standard de operare a acestor jocuri. Un exemplar al regulamentului de ordine interioară va fi în permanenţă la sediul clubului şi va fi prezentat la cerere organelor de control.

Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea conform prevederilor legale în vigoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe