Nereguli grave la AJOFM, Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Garda Financiară şi CJAS

miercuri, 6 februarie 2013

• Potrivit unui raport al Curţii de Conturi pe anul 2011,

Nereguli grave la AJOFM, Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Garda Financiară şi CJAS

Petre Coman

Recent, Curtea de Conturi a României a prezentat raportul public pe anul trecut, verificările şi controalele vizând activitatea instituţiilor şi societăţilor de stat din 2011. Potrivit programului de activitate pe anul 2012, structurile centrale şi teritoriale ale Curţii de Conturi au efectuat aproape 2.600 de acţiuni de verificare, cuprinzând misiunile de audit financiar şi audit al performanţei, acţiunile de control şi acţiunile de documentare, precum şi circa 2.000 de acţiuni de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii. Dar să vedem care au fost “faptele” descoperite de Curtea de Conturi la nivelul judeţului Vâlcea!

La Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea au existat neconcordanţe între datele din evidenţa contabilă şi cele din programul informatic SAFIR cu privire la soldurile conturilor contabile “Debitori” şi “Creditori” la data de 31 decembrie 2011 care determină neîncredere asupra rezultatului patrimonial al anului 2011, a rezultatului reportat al exerciţiilor anterioare şi în final în raportarea unor date eronate prin situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2011. Tot la AJPIS Vâlcea, evidenţa analitică a creditorilor nu este condusă pe fiecare beneficiar de prestaţii sociale, contul “Creditori” fiind desfăşurat analitic numai pe tipuri de prestaţii. La acordarea ajutorului social s-a constatat plata nelegală a unor ajutoare sociale pentru asigurarea venitului mediu garantat, urmare a nedeclarării de către beneficiari a tuturor veniturilor nete realizate din pensii, indemnizaţii de şomaj, alocaţii pentru susţinerea familiei, subvenţii primite de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru animalele deţinute şi nedeclarate, bugete complementare pentru persoanele cu handicap, venituri din activităţi comerciale şi tranzacţii imobiliare, precum şi venituri obţinute prin deţinerea calităţii de acţionar sau asociat a beneficiarului de ajutor social. La acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, la AJPIS Vâlcea s-au mai constatat efectuarea de plăţi nelegale acordate beneficiarilor de alocaţie pentru susţinerea familiei, urmare a nedeclarării tuturor veniturilor nete obţinute din salarii, pensii, bugete complementare pentru persoane cu handicap, subvenţii primite de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru animalele deţinute, tranzacţii imobiliare şi activităţi comerciale. În fine, la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea s-a constatat nerecuperarea unor contribuţii individuale de asigurări de sănătate, aferentă unor debitori din prestaţii sociale.

Din verificarea efectuată privind modul de constituire a veniturilor încasate, în baza contractelor încheiate cu DADR, s-a reţinut că la contractarea şi facturarea lucrărilor efectuate (studii pedologice şi agrochimice pentru realizarea sau reactualizarea sistemului judeţean şi naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură - având ca sursă de finanţare bugetul de stat), OJSPA Vâlcea a practicat tarife superioare celor reglementate legal, ceea ce a determinat încasarea de la DADR şi, implicit, de la bugetul de stat, a unor sume mai mari decât cele cuvenite.

Garda Financiară Vâlcea a denaturat situaţiile financiare

Tot potrivit raportului Curţii de Conturi, la Garda Financiară Vâlcea s-au denaturat situaţiile financiare, urmare evidenţierii în mod eronat în contabilitate a valorii unor bunuri şi creanţe. Analizând datele înscrise în balanţa de verificare la 31 decembrie 2011, s-a constatat existenţa în sold la conturile “Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului” şi “Bunuri în custodie sau în consignaţie la terţi”, a valorilor care provin din preluarea evidenţei contabile ale secţiilor judeţene ca urmare a reorganizării Gărzii Financiare din anul 2011, când au fost desfiinţate serviciile financiar contabile de la nivelul acestora şi s-a procedat la preluarea întregii activităţi financiar contabile de către Comisariatul General. În realitate bunurile respective nu există în gestiunea Gărzii Financiare Vâlcea, fiind înregistrate în mod eronat în evidenţa contabilă a Gărzii Financiare. Potrivit reglementărilor legale, obligaţia evidenţierii şi valorificării bunurilor confiscate de către comisarii Gărzii Financiare şi intrate în proprietatea privată a statului, îi revine Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, prin compartimentele (birourile) cu atribuţii în acest sens.
Inspectorii Curţii de Conturi au mai verificat Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Vâlcea, unde în 2011 nu au fost respectate prevederile legale privind estimarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor de şomaj la nivelul lor real.

Astfel, în anul 2011, la partea de venituri a bugetului de asigurări pentru şomaj prevederile bugetare definitive au fost supraevaluate faţă de drepturile constatate de încasat, iar la partea de cheltuieli ale bugetului de asigurări pentru şomaj, creditele bugetare definitive au fost supraevaluate faţă de plăţile efectuate. La AJOFM Vâlcea au fost efectuate, pe parcursul anului 2011, înregistrări eronate în evidenţa contabilă pentru o serie de operaţiuni economice, respectiv sumele de recuperat de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, reprezentând contravaloarea concediilor şi indemnizaţiilor suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, obligaţii reprezentând indemnizaţii de şomaj neridicate, în termenul legal. Tot la AJOFM Vâlcea nu s-au respectat, în toate cazurile, dispoziţiile legale cu privire la executarea silită faţă de contribuabili, agenţi economici şi persoane fizice cu datorii restante. Prin efectuarea unor executări silite formale, care s-au limitat doar la transmiterea de somaţii, nefiind aplicate alte măsuri de executare silită (instituirea popririlor asupra tuturor disponibilităţilor din conturile bancare, executarea veniturilor datorate de terţi, instituirea de sechestre asupra bunurilor mobile şi imobile etc.), o parte din sumele plătite din fondurile bugetului asigurărilor pentru şomaj, nu se mai pot recupera.

Totodată, ca urmare a neaplicării procedurilor de executare silită, în termenul legal, dreptul la acţiune pentru recuperarea debitelor se poate prescrie. De asemenea, AJOFM Vâlcea nu a calculat, înregistrat şi virat contribuţiile datorate bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate restante, reprezentând diferenţa de 1% (6,5% - 5,5%) aplicată asupra indemnizaţiilor de şomaj plătite în perioada anterioară anului 2010 şi accesoriile aferente, stabilite la solicitarea ANOFM, în urma măsurilor dispuse anterior de către Curtea de Conturi. În fine, la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Vâlcea nu s-au respectat prevederile Legii nr. 174/2006, referitoare la venitul lunar de completare acordat personalului disponibilizat prin concedieri colective din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari, respectiv nu s-a scăzut din perioada prevăzută de lege pentru acordarea venitului lunar de completare, numărul de luni pentru care s-au acordat plăţi compensatorii potrivit contractului colectiv de muncă. Totodată, la AJOFM Vâlcea era organizare necorespunzătoare a operaţiunii de inventariere în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, astfel: neefectuarea inventarierii anuale a tuturor elementelor de activ şi pasiv a patrimoniului; emiterea deciziei de inventariere care nu cuprinde elementele minim obligatorii, necompletarea tuturor datelor în declaraţiile scrise, luate înainte de începerea operaţiunii de inventariere de la gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor.

Activele fixe de la Casa Judeţeană de Sănătate nu au fost reevaluate... din anul 2003

În raportul Curţii de Conturi se mai menţionează că la Casa Judeţeană de Sănătătate Vâlcea nu s-a început în 2011 executarea silită pentru persoanele care datorează contribuţii către FNUASS şi nu s-au înscris în titlurile de creanţă toate elementele pentru fiecare perioadă de impozitare, precum şi decontarea în mod nejustificat a 40% din compensarea de 90% din preţul de referinţă al medicamentelor, unor pensionari care realizează venituri şi din alte surse. Tot la CASJ Vâlcea nu s-a făcut reevaluarea din anul 2003 a activelor fixe din patrimoniul entităţii, în sumă de 3,33 milioane lei. La Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vâlcea au fost constatate datorii ce decurg din drepturi de natură salarială stabilite prin hotărâri judecătoreşti, în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, pentru care, nu au fost constituite, înregistrate în contabilitate şi implicit raportate în situaţiile financiare centralizate, provizioane către ANPC şi în sumă de 247.000 lei de către comisariatul judeţean.

Mai precizăm că Curtea de Conturi, în temeiul Constituţiei şi al legii cadru de organizare şi funcţionare, este singura autoritate competentă să certifice acurateţea şi veridicitatea datelor cuprinse în situaţiile financiare, asigurându-se că: modul de administrare a patrimoniului, precum şi execuţia bugetară sunt în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative de înfiinţare a instituţiilor sau autorităţilor verificate; situaţiile financiare ale instituţiilor sau autorităţilor verificate sunt întocmite în conformitate cu cadrul legal de raportare financiară aplicabil în România şi oferă o imagine fidelă a poziţiei şi a performanţei financiare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe