|marți, ianuarie 25, 2022
  • Follow Us!

Maria Tamaş se luptă cu Primăria Râmnicului şi contestă modul de repartizare a locuinţelor ANL 

Maria Tamaş se luptă cu Primăria Râmnicului şi contestă modul de repartizare a locuinţelor ANL

La sfârşitul lunii trecute, Maria Mirela Tamaş a depus o adresă la Primăria Râmnicului prin care a contestat lista de repartizare a locuinţelor ANL şi a formulat plângere prealabilă împotriva a două hotărâri de consiliul local din anul 2012. Concret, prin hotărârea nr. 224/73 din 30 august 2012, Consiliul Local a aprobat revocarea HCL nr. 56/2012 referitoare la stabilirea unor măsuri pentru repartizarea locuinţelor din “Ansamblul de locuinţe în regim de închiriere pentru tineri prin ANL – Ostroveni 6, etapa a II-a continuare”. De asemenea, prin hotărârea Consiliului Local nr. 244/93/2012, a fost aprobată lista de repartizare a celor 22 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, situate în tronsonul 7 din acelaşi ansamblu de locuinţe, precum şi a unei locuinţe rămasă disponibilă pe parcursul exploatării ei în regim de închiriere. Însă, în cererea depusă la Primăria Râmnicului, Maria Mirela Tamaş a invocat următoarele motive: prin hotărârea nr. 88/2011, consiliul local a aprobat lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate rezultată ca urmare a punctajului obţinut, în această listă fiind înscrisă la poziţia 28, cu 60 de puncte; încălcarea prevederilor art. 15 din HG 962/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, potrivit căruia, “lista de repartizare a locuinţelor se întocmeşte prin preluarea solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate urmărindu-se asigurarea spaţiului locativ la care au dreptul solicitanţii de locuinţă şi evitându-se repartizarea unor spaţii excedentare” la întocmirea listei de repartizare, susţinând că a fost exclusă abuziv din această listă; criteriile de ierarhizare nu au fost revizuite înainte de întocmirea listei de repartizare şi nu au fost avizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, încălcându-se astfel prevederile art. 14 din HG nr. 962/2001.

Maria Mirela Tamaş era înscrisă pe listă la poziţia 28, cu 60 de puncte

Solicitarea doamnei Maria Mirela Tamaş face obiectul unui proiect de hotărâre în consiliu local, care va fi supus aprobării în data de 12 octombrie 2012, însă conducerea Primăriei Râmnicului susţine că această cerere nu are temei legal şi, în consecinţă, trebuie respinsă. În municipiul Râmnicu Vâlcea, prin programul de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, se derulează proiectul de investiţii “Ansamblul de locuinţe în regim de închiriere pentru tineri prin ANL – Ostroveni 6, etapa a II-a continuare”. În cadrul acestui proiect, a fost prevăzută realizarea a două blocuri de locuinţe având fiecare câte 22 unităţi locative, locuinţe ce urmau a fi finalizate în cursul anului 2011. Faţă de această situaţie, în conformitate cu normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, comisia socială constituită pentru analizarea solicitărilor privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pe baza criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea acestor cereri, a analizat în luna februarie 2011 toate solicitările înregistrate până la data de 31 decembrie 2010, iar prin hotărârea nr. 88/31 martie 2011, Consiliul Local a aprobat lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, în această listă Maria Mirela Tamaş fiind înscrisă la poziţia 28, cu 60 de puncte. În conformitate cu prevederile legale, lista de repartizare a locuinţelor se întocmeşte prin preluarea solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate aprobată, urmărindu-se asigurarea spaţiului locativ la care au dreptul solicitanţii de locuinţă şi se supune spre aprobare Consiliului Local. Potrivit aceloraşi reglementări, la data repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces, inclusiv cel referitor la vârstă, respectiv “titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste”. De asemenea, data la care se poate începe efectiv repartizarea locuinţelor şi la care se raportează îndeplinirea condiţiilor referitoare la vârsta solicitanţilor de locuinţe, este data preluării în administrare a locuinţelor respective de către Primăria municipiului. “Având în vedere că în lista de prioritate aprobată prin HCL nr. 88/31 martie 2011, au fost înscrise persoane care, în condiţiile finalizării lucrărilor de execuţie la acest obiectiv la termenul iniţial ar fi beneficiat de o locuinţă pentru tineri, la solicitarea acestora şi pentru a preîntâmpina eventualele litigii, Consiliul Local, prin hotărârea nr. 56/29 februarie 2012 a stabilit ca data la care se raportează îndeplinirea condiţiilor referitoare la vârsta solicitanţilor înscrişi în lista de priorităţi să fie 2 decembrie 2011, aceasta fiind înscrisă în ultimul act adiţional la contractul de lucrări ca dată a finalizării obiectivului de investiţii mai sus menţionat”, se precizează într-un raport de specialitate al Primăriei Râmnicului.

Primăria susţine că a respectat criteriile Ministerului Dezvoltării Regionale

În data de 17 iulie 2012, a fost întocmită recepţia la tronsonul 7 din cadrul obiectivului de investiţii “Ansamblul de locuinţe în regim de închiriere pentru tineri prin ANL – Ostroveni 6, etapa a II-a continuare”, iar comisia socială constituită în baza Dispoziţiei primarului nr. 3248/23 iulie 2011, a demarat procedura prevăzută de lege privind repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii realizate în cadrul acestuia. “În urma analizării dosarelor solicitanţilor înscrişi în lista de priorităţi aprobată prin HCL nr. 88/31 martie 2011, în temeiul prevederilor Legii ANI, respectiv ┬½la data repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces┬╗, inclusiv cel referitor la vârstă, comisia a hotărât că persoanele înscrise în această listă, care au împlinit vârsta de 36 de ani până la data preluării în administrare de către municipiu prin protocol de predare-primire, nu pot beneficia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, fapt ce a impus revocarea HCL 56/29 februraie 2012. După întocmirea formalităţilor de preluare a tronsonului 7 din ansamblul de locuinţe descris anterior, respectiv data de 4 septembrie 2012, comisia socială a procedat la întocmirea listei de priorităţi, ocazie cu care a constatat că Maria Mirela Tamaş nu mai îndeplineşte criteriul de vârstă pentru accesul la o locuinţă pentru tineri destinată închirierii, motiv pentru care nu a fost înscrisă în lista de repartizare. Referitor la revizuirea criteriilor de repartizare, precum şi la susţinerea privind neavizarea acestora de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, precizăm că stabilirea solicitanţilor care au acces la locuinţe şi a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor înregistrate precum şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se realizează în mod obligatoriu după criterii care vor respecta criteriile-cadru cuprinse în anexa nr. 11 la HG 962/2001 şi care se adoptă, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, de autorităţile administraţiei publice locale sau centrale care preiau în administrare aceste locuinţe. În acest sens, prin hotărârea nr. 357/205/2008, Consiliul Local a aprobat criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, întrucât o nouă avizare a criteriilor se impune numai în situaţia în care acestea se modifică în vederea adaptării lor la situaţii care diferă de cele stabilite iniţial, nu a fost necesar a se solicita un nou aviz”, susţine viceprimarul Ion Gigi Matei.

(Petre Coman)

Leave a Response