|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

“Căpuşa” Protectchim SRL a primit un cadou de 757.000 euro de la CJ Vâlcea 

• În vederea modernizării sălii de şedinţe


“Căpuşa” Protectchim SRL a primit un cadou de 757.000 euro de la CJ Vâlcea

În cursul lunii trecute, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea şi directorul Nicolae Enache de la Protectchim SRL (o societate cunoscută că este o “căpuşă” la Oltchim) au încheiat un contract de lucrări în vederea extinderii şi modernizării sălii mari de şedinţe a CJ Vâlcea – etapa I. Numărul de înregistrare a contractului la CJ Vâlcea este 10141/2012, iar la firma lui Nicolae Enache este 908/2012. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de 3,3 milioane de lei, echivalent a 757.000 euro, la care se adaugă TVA de circa 800.000 lei. Durata contractului este de 8 luni, de la data încheierii contractului de achiziţie publică şi semnării lui de ambele părţi, cu luarea în considerare a perioadei de timp friguros. Asta înseamnă că până în aprilie 2013, firma lui Niclae Enache trebuie să finalizeze lucrarea. Pentru a-şi asigura “spatele”, Protectchim SRL a încheiat mai multe înţelegeri de subcontractare: nr. 10356/11 iulie 2012 cu Elcoprest S.R.L; nr. 10355/11 iulie 2012 cu Sebatelecom; nr. 10357/11 iulie 2012 cu firma Teleteknika Engineering SRL.

Potrivit clauzelor din contract, “executantul are obligaţia de a executa, finaliza şi întreţine în perioada de garanţie, lucrările privind: ┬½Extindere şi modernizare sală de şedinţe a Consiliului Judeţean Vâlcea etapa I – Modernizare sală de şedinţe┬╗, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de prezentul contract. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie. Firma executantă este pe deplin responsabilă pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi păstrat de acesta în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. De asmenea, Protectchim SRL nu va fi răspunzătoare pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de firmă. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. Protectchim SRL are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. În fine, executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

Societatea Protectchim SRL este responsabilă de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor”.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response