|duminică, iunie 26, 2022
  • Follow Us!

Primarul Emilian Frâncu a modificat grosolan caietul de sarcini la un proiect european 

• Prin “clarificările” acceptate subit de instituţie,

Primarul Emilian Frâncu a modificat grosolan caietul de sarcini la un proiect european

Nicu Trandafir

Au trecut aproape trei săptămâni de când Emilian Frâncu a preluat mandatul de primar al Râmnicului şi iată că nu se vede nici o investiţie de marcă finalizată sau începută de acesta. Ba, mai mult, a oprit inexplicabil lucrările la pasajul Tudor Vladimirescu, la strada General Magheru şi la prelungirea bulevardului Dem Rădulescu spre sud. Însă, primarul Frâncu nu a fost la fel de “ineficient” şi în cazul afacerilor derulate cu firmele prietene şi pe care vrea să le aboneze la banul public. Mai concret, fostul primar Romeo Rădulescu a scos în luna iunie la licitaţie contractul privind executarea serviciilor de informare şi publicitate în cadrul proiectului “Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea”. Valoarea estimată a contractului era de circa 1,26 miliarde lei vechi. Publicarea anunţului pe site-ul de licitaţii electronice s-a făcut în data de 21 iunie, cu doar… câteva ore înainte ca Romeo Rădulescu să-i predea mandatul de primar lui Emilian Frâncu. Astfel că atunci când a aflat condiţiile şi criteriile pe care trebuie să le îndeplinească firmele care doresc să participe la licitaţie, primarul Frâncu a decis să intre “în acţiune” pentru a-şi favoriza societăţile de profil care l-au sprijinit în campania electorală. Zis şi făcut! Prima mişcare a fost aceeea de a schimba condiţiile din caietul de sarcini la acest contract şi să-l “plieze” pe formatul firmelor prietene. Cum nu mai putea retrage anunţul de pe site-ul de licitaţii, primarul Emilian Frăncu a ales calea… clarificărilor care să modifice substanţial criteriile stabilite în prealabil de fostul primar Rădulescu.

Astfel, în data de 2 iulie 2012, primarul Frâncu a dat dispoziţie Direcţiei de Investiţii şi Achiziţii Publice să transmită “firmei prietene” 11 clarificări şi răspunsuri formulate în cadrul contractului “Servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului Modernizare parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea”. Numai că aceste clarificări s-au transformat subit în modificări grosolane ale caietului de sarcini pentru că aproape toate solicitările firmei în cauză au fost acceptate rapid de primarul Frâncu. Iată câteva exemple! “Întrebarea nr. 1: în fişa de date de la capitolul II. 3 se specifică durata contractului ca fiind 8 luni de la data atribuirii contractului sau emiterii ordinelor de începere a serviciilor sau lucrărilor. În fişa de date la de la capitolul 3.1. activităţile specifice sunt prezentate sub forma de table, durata estimată sau perioada de desfăşurare a activităţilor din cadrul proiectului, respectiv începând cu luna 1 şi terminând cu luna 14 odată cu conferinţa de finalizare a proiectului. În modelul de contract public se specifică ┬½Contractul intră în vigoare de la data semnării de către ambele părţi şi se desfăşoară pe întreaga durată de implementare a proiectului de modernizarea a parcului Zăvoi┬╗. Vă rugăm să modificaţi corespunzător şi să specificaţi durata contractului în toate documentele contractuale şi de achiziţie, respectiv 14 luni”. În răspunsul primarului Emilia Frâncu se spune: “Durata contractului este de 14 luni şi poate fi extinsă prin act adiţional în baza unor motive temeinic justificate”.

Întrebarea nr. 2: “În fişa de date publicată la capitolul III. 2.1 – condiţii de exercitare a activităţii profesionale – se solicită prezentarea certificatului ONRC, sub condiţia ┬½Certificatul constatator va fi emis cu cel puţin 30 zile înainte de data deschiderii ofertelor, în original sau copie cu specificaţia conform cu originalul┬╗. Considerăm acestă solicitare ca fiind restrictivă, nepermiţând tuturor potenţialilor ofertanţi să participe dacă nu au un certificat constatator emis înainte de data de 4 iunie 2012! Vă rugăm să modificaţi corespunzător şi să specificaţi astfel: certificatul constatator va fi emis cu cel mult 30 zile înainte de data deschiderii ofertelor, în original sau copie cu specificaţia conform cu originalul”. Răspunsul lui Emilian Frâncu dă dreptate sută la sută firmei: “Certificatul constatator va fi emis cu cel mult 30 zile înainte de data deschiderii ofertelor”.

Întrebarea nr. 3: “În fişa de date la III. 12 – Principalele modalităţi de finanţare şi plată sau trimitere la dispoziţiile relevante – se specifică buget local 2%, buget de stat 17,65% buget FED 80,35%. În fişa de date la VI.2 – contractul sau cconcursul se înscrie intr-un proiect sau program finanţat din fonduri comunitare sau program operaţional de dezvoltare rurală – se specifică ┬½Nu┬╗. Deoarece proiectul dumneavoastră se înscrie într-un program finanţat din fonduri europene, respectiv POR, AP 1, DMI 1.1, SD PID, vă rugăm să modificaţi corespunzător documentaţia de atribuire”. În răspunsul Primăriei Râmnicului se specifică următoarele: “Da, contractul se înscrie in programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul Poli de dezvoltare urbană”.

Observaţia nr. 4: “În modelul de contract publicat, la art. 12, toate sub-articolele sunt numerotate greşit. În contract se solicita constituirea unei garanţii de bună execuţie în cuantum de 10% sau respectiv 5% în cazul în care partea contractantă se încadrează în cadrul IMM-urilor, neexistând opţiunea reţinerilor succesive. Deoarece durata de implementare a proiectului este mare, depăşind 12 luni calendaristice, iar preţul contractului este plătit prin plăţi parţiale, în conformitate cu HG 1045/2011, vă solicităm modificarea şi completarea corespunzătoare a art. 12 din contract, în sensul posibilităţii constituirii garanţiei de bună execuţie şi prin reţineri succesive, după îndeplinirea etapelor din proiect şi facturarea parţială şi adăugarea în modelul de contract a unor sub-articole de forma ┬½Garanţia de bună execuţie se constituie şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale (în acest caz prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului, deschis la unitatea Trezoreriei Statului); pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire; achizitorul va dispune ca banca să înştiinţeze prestatorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui┬╗”. “Garanţia de bună execuţie a contractului se va constitui conform documentaţiei de atribuire validată de ANRMAP”, a venit răspunsul primarului Emilian Frâncu.

Observaţia nr. 5: “Prin caietul de sarcini se solicită durata postării panoului temporar pe toată durata construcţiei, iar a plăcii permanente după finalizarea proiectului, iar termenele de garanţie solicitate sunt de: 19 luni on-site de la recepţia panoului temporar deşi durata contractului, respectiv a proiectului, este de 14 luni; 5 ani on-site de la recepţia plăcii permanente (garanţia trebuie să acopere placa, scheletul şi sistemul de susţinere). În cazul ambelor materiale panou temporar sau placă permanentă, se solicită de asemenea ca în timpul perioadei de garanţie, ofertantul va repara, când este necesar, produsele în termen de maxim 3 zile de la anunţarea defecţiunii. Reparaţiile se vor efectua la locul de amplasare al plăcii permanente sau panou temporar. Vă solicităm modificarea documentaţiei şi specificarea corespunzătoare a termenului de garanţie la panoul temporar de maxim 14 luni, în conformitate cu durata proiectului. Vă solicităm modificarea documentaţiei şi menţionarea ca termen de remediere a eventualelor defecţiuni (la panoul temporar şi ulterior la placa permanentă) ca fiind de maxim 5 zile sau 3 zile lucrătoare sau de comun acord în funcţie de complexitatea defecţiunii. Vă solicităm modificarea documentaţiei şi menţionarea că ofertantul să fie responsabil de reparaţia panoului sau a plăcii doar în cazul în care se constată şi se probează defecţiuni datorate calităţii materialelor sau montajului sau a condiţiilor meteo ofertantul nefiind responsabil cu reparaţia pe cheltuiala sa a unor defecţiuni datorate unor acţiuni de vandalism”.

Leave a Response