|miercuri, iulie 6, 2022
  • Follow Us!

Conducerea UNIVERS a deschis patru acţiuni judiciare împotriva fostului director Mihai Buzatu 

• Pentru a mai recupera din prejudiciile de 71.000 euro create de foştii şefi de la întreprindere,

Conducerea UNIVERS a deschis patru acţiuni judiciare împotriva fostului director Mihai Buzatu

În cursul lunii trecute, s-a desfăşurat o importantă şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor de la UNIVERS SA Râmnicu Vâlcea, şedinţă la care au participat peste 75% din acţionarii cu drept de vot. Cu acest prilej, acţionarii au aprobat următoarele proiecte de hotărâri: situaţiile financiare ale anului 2011, pe baza raportului administratorilor, a raportului auditorului financiar şi al Comisiei de Cenzori; acoperirea rezultatului reportat (310.000 lei – conform raportului de inspecţie fiscală a DGFP Vâlcea pentru perioada 2008-2010, 56.500 lei – diferenţe rezultate în urma inventarierii anuale, 72.200 lei – diferenţe rezultate în urma înregistrării eronate a scoaterii din evidenţa contabilă a mijloacelor fixe vândute în perioada 2008-2010); repartizarea profitului net realizat în anul 2011, în sumă de 1 milion de lei, conform propunerii consiliului de administraţie (440.000 lei – acoperirea rezultatului reportat, 590.00 lei – pentru dividendele cuvenite acţionarilor existenţi la data de înregistrare 15 mai 2012); bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de reparaţii pentru anul 2012 (venituri totale – 3,73 milioane de lei, cheltuieli totale – 2,23 milioane de lei, profit net – 1,26 milioane de lei); numirea, ca auditor financiar, a doameni Ana Cimpoeru pentru un mandat de un an; remuneraţia membrilor consiliului de administraţie pentru exerciţiul fmanciar al anului 2012, la nivelul remuneraţiilor anului 2011; limita pentru poliţa de răspundere profesională a administratorilor SC Univers SA pentru suma de 10.000 euro. În schimb, acţionarii de la SC Univers SA nu au aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor Camelia Dana Voiculescu (pentru perioada 1 ianuarie 2011 – 29 aprilie 2011), Bruno Truşcă (pentru perioada 1 ianuarie 2011 – 29 aprilie 2011), dar au fost de acord cu descărcarea de gestiune a administratorilor Leana Bică, Antoneta Stegaru, Aurel Țenea şi Laura Caracaleanu. De asemenea, AGA de la SC Univers SA nu a aprobat anularea distribuirii de dividende aferente anului 2007.

La data de 31 decembrie 2011, la SC Univers SA existau înregistrate în instanţă 33 de cauze, din care în 20 cauze, SC Univers SA are calitatea de reclamantă, în şapte cauze, societatea are calitatea de pârâtă, în şase cauze cu firme aflate în procedura insolvenţei. După obiectul acestora, cauzele se structurează astfel: cinci constatare nulitate absolută pentru contracte de vânzare-cumpărare spaţii comerciale; cinci acţiuni în pretenţii, izvorâte din contracte de locaţiune; patru acţiuni în răspundere împotriva fostului director general Mihai Răzvan Buzatu şi alţi foşti salariaţi; o cauză privind anularea Hotărârii de Guvern nr. 54/2008 referitoare la imobilul Hala Centrală; o cauză privind revendicarea imobiliară de către Primăria Râmnicului a terenului aferent construcţiei Hala Centrală, în suprafaţă de 1.074 mp; o cauză privind anularea Hotărârii AGOA nr. 1/29 aprilie 2011; şase cauze aflate în procedura insolvenţei, în care SC Univers SA are calitatea de creditor; zece alte cauze. În cauzele privind constatarea nulităţii absolute ale contractelor de vânzare-cumpărare s-a solicitat şi repunerea părţilor în situaţia anterioară în sensul restituirii imobilelor (spaţii comerciale) în proprietatea SC Univers SA şi rectificarea cărţii funciare. În cauzele privind acţiunile în pretenţii izvorâte din contracte de locaţiune, suma totală de recuperat fiind de 83.618 lei, la care se adaugă penalităţile de întârziere. Din suma totală, s-a recuperat doar 20.000 lei. În cauzele privind acţiunile în răspundere împotriva fostului director general de la SC Univers SA şi alţi foşti salariaţi, suma totală de recuperat este 184.000 lei. În cauzele privind procedura insolvenţei, suma totală de recuperat este de 268.500 lei. Anularea Hotărârii de Guvern nr. 54/2008, referitoare la imobilul Hala Centrală, este cel mai important litigiu al SC Univers SA care se află pe rolul instanţelor judecătoreşti, întrucât priveşte cel mai valoros imobil din patrimoniul societăţii.

Consiliul de administraţie a hotărât să întrerupă activitatea de brutărie

Potrivit raportului administratorilor, SC Univers SA a realizat anul trecut venituri totale de 4,86 milioane de lei, cheltuieli de 3,54 milioane de lei, şi un profit de circa 1,31 millioane de lei. “Consiliul de Administraţie de la SC Univers SA a analizat mereu rezultatele economico-financiare ale activităţii de brutărie şi a luat măsuri pentru reducerea cheltuielilor cu consumurile de combustibil, energie electrică şi gaze naturale, respectiv cu reducerea numărului de personal. Cu toate aceste măsuri rentabilitatea economică a activităţii de brutărie nu a reuşit să crească la nivelul obţinerii unui profit mai mare, întrucât tehnologia avea uzură morală, iar concurenţa pe piaţa municipiului Râmnicu Vâlcea era mare. Ca urmare, consiliul de administraţie a hotărât să întrerupă activitatea de brutărie, spaţiul să fie dezalocat de utilaje şi organizată licitaţie sau negociere directă pentru închiriere. Profitul din exploatare a fost realizat în cea mai mare parte pe seama veniturilor din chirii ceea ce a reprezentat 62% din veniturile din exploatare. Profitul din exploatare a fost în sumă de 1,12 milioane de lei. SC Univers SA a realizat un profit financiar în sumă de 191.200 lei obţinut din dobânzi la depozitele bancare. Diminuarea capitalurilor proprii s-a datorat corecţiilor prin rezultatul reportat a erorilor înregistrate în urma inventarierii şi a influenţelor ca urmare a raportului de inspecţie fiscală ce a fost întocmit de echipa de control a DGFP Valcea. Imobilizările necorporale sunt constituite din programe informatice şi programul de contabilitate şi nu au înregistrat creşteri sau reduceri în cursul anului 2011. S-a înregistrat o amortizare a imobilizărilor necorporale în sumă de 3.600 lei. Imobilizările corporale sunt formate din terenuri în suprafaţă totală de 3.500 mp (valoarea totală a terenurilor înregistrată în contabilitate este de 102.000 lei) şi construcţii cu o suprafaţă totală de circa 9.000 mp şi o suprafaţă utilă de 8.500 mp, conform extraselor de carte funciară de la OCPI Vâlcea.

La ora actuală, Cartea Funciară nu ia în calcul decât suprafeţele utile ale unităţilor individuale din condominii. SC Univers SA este în litigiu pentru dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 1.590 mp din imobilul Hala Centrală, din această cauză existând diferenţe între suprafaţa înregistrată în contabilitate şi suprafaţa înregistrată de la Cartea Funciară. Suprafaţa utilă se împarte astfel: sediul societăţii (566 mp); activitatea de producţie (282 mp); spaţii cu destinaţie de închiriere (6.128 mp). Din suprafaţa de 6.128 mp, suprafaţa destinată activităţii de închiriere, la data de 31 decembrie 2011, era de 5.500 mp. Valoarea totală de inventar a clădirilor este de 6,43 milioane de lei, cu o valoare amortizată de 1,66 milioane de lei. Consiliul de administraţie informează că diferenţele constatate la inventariere fac obiectul procesului-verbal întocmit de Comisia de Cenzori a societăţii în baza căruia s-au făcut înregistrările în contabilitate, pe seama rezultatului reportat. Valoarea imobilizărilor financiare la 31 decembrie 2011 a fost de 4,3 milioane de lei. În cursul anului trecut s-a înregistrat o creştere cu 57.200 lei, care provine din acţiuni primite cu titlu gratuit de la Banca Transilvania şi acţiuni subscrise la sfârşitul anului 2010, ca urmare a dreptului de preferinţă la SIF Muntenia. La sfârşitul anului trecut, soldul ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor financiare a fost de 3,12 milioane de lei, calculate la valoarea de piaţă a acţiunilor din ultima zi de tranzacţionare. Stocurile SC Univers SA la data de 31 decembrie 2011 au fost în sumă de 31.400 lei şi se compun din materii prime, materiale consumabile şi mărfuri. Materiile prime sunt aprovizionate pentru activitatea de producţie şi reprezintă stocul minim necesar pentru desfăşurarea activităţii.

Creanţele societăţii sunt constituite din creanţe comerciale, în sumă de 103.300 lei, şi alte creanţe, în sumă de 663.800 lei. Ponderea în alte creanţe o reprezintă contul 461 debitori din chirii cu un sold de 663.800 lei, cu o ponderea de 86% din total creanţe. Pentru clienţi aflaţi în litigiu, insolvenţă, faliment au fost constituite provizioane pentru deprecierea creanţelor în sumă de 167.300 lei. Datoriile totale ale SC Univers SA au fost de 833.000 lei şi sunt constituite din datorii comerciale 99.200 lei şi alte datorii 733.800 lei. Faţă de anul precedent, datoriile au înregistrat o scădere în procent de 4,5%. Menţionăm că societatea nu înregistrează debite restante faţă de bugetele de stat şi cel al asigurărilor sociale. Realizarea veniturilor din chirii, în proporţie de 103%, a fost posibilă întrucât politica consiliului de administraţie pe sectorul activităţii de închiriere spaţii comerciale a vizat în principal următoarele: mărirea gradului de ocupare a spaţiilor închiriate, fiind principala sursă care generează venituri; negocierea chiriilor astfel încât să permită continuarea relaţiilor contractuale realizându-se obiectivul propus; urmărirea încasării debitelor generate de activitatea de închiriere în sensul îmbunătăţirii perioadei de recuperare a creanţelor şi al evitării intrării în litigiu. Cheltuielile din exploatare au fost depăşite cu 107% faţă de prevederile prognozate din BVC, întrucât cheltuielile cu litigiile angajate de societate au depăşit nivelul prognozat. Veniturile financiare realizate sunt cu 170% peste valoarea planificată având în vedere plasamentele în depozite bancare. Cheltuielile financiare, care nu au fost prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, provin din obligativitatea înregistrării ajustărilor pentru depreciere, aferente imobilizărilor financiare (acţiuni deţinute la entităţile listate la bursă şi înregistrării în anul 2011, la Direcţia Taxe şi Impozite, a contractului de novaţie încheiat în anul 2008)”, a ţinut să precizeze Aurel Țenea, preşedintele Consiliului de Administraţie de la SC Univers SA.

(Petre Coman)

Leave a Response