|marți, septembrie 21, 2021
  • Follow Us!

Măsuri privind reducerea cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare 

Măsuri privind reducerea cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392/12.06.2012, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative.
În articolul de mai jos, prezentăm principalele prevederi ale acestui act normativ.
Interzicerea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, cu unele excepţii prevăzute la art. I din actul normativ menţionat mai sus, de către autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică.

Diminuarea cu 30% a cheltuielilor de protocol şi a cheltuielilor cu deplasările în străinătate în semestrul II al anului 2012, faţă de cheltuielile de această natură efectuate în semestrul II al anului 2011, măsură aplicată cu unele excepţii autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare.
Limitarea achiziţionării din fondurile publice de tipărituri şi alte bunuri pentru acţiunile de reprezentare şi protocol, precum şi pentru zile festive, inclusiv zile aniversare.
Limitarea numărului de persoane care însoţesc miniştrii, miniştrii delegaţi, secretarul general al Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora, primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali, precum şi înalţii funcţionari publici, pe perioada deplasărilor în străinătate, cu unele excepţii.
Autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, în unele situaţii li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru achiziţionarea şi/sau elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, cu excepţia studiilor întocmite în vederea accesării de fonduri externe nerambursabile, precum şi cele finanţate din fonduri externe rambursabile.

Prin actul normativ menţionat mai sus mai sunt aduse modificări şi completări următoarelor acte normative: Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern; Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii – CNI SA; Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 84/2003pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administraţia Naţională a Drumurilor din România”; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare; Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”.

Totodată, actul normativ modifică şi completează legislaţia privind gestionarea fondurilor comunitare, astfel: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare.

Leave a Response