|duminică, ianuarie 17, 2021
  • Follow Us!

Consilierii locali au respins toate cele trei plângeri formulate de societatea URBAN 

• Contractul de colectare a deşeurilor din Râmnic încheiat în 2005 se apropie de final

Consilierii locali au respins toate cele trei plângeri formulate de societatea URBAN

Petre Coman

Cu excepţia consilierilor liberali, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a decis zilele trecute să respingă toate plângerile prealabile formulate de către societatea URBAN SA împotriva HCL 240/2011, 219/2011 şi 265/2011. Prin hotărârea nr. 240/29 noiembrie 2011, Consiliul Local a aprobat studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de colectare-transport deşeuri menajere din municipiul Râmnicu Vâlcea, precum şi delegarea prin concesiune, prin licitaţie publică deschisă, a gestiunii serviciului, având în vedere că la data de 31 decembrie 2011, contractul de delegarea a gestiunii serviciului de salubrizare încheiat cu SC URBAN SA şi-a încetat aplicabilitatea. În schimb, prin HCL nr. 265/2011 s-a modificat art. 2 din hotărârea sus-menţionată în sensul enumerării tuturor activităţilor pentru care a rezultat necesitatea delegării gestiunii, aşa cum sunt ele definite în Legea serviciului public de salubrizare a localităţilor 101/2006.
Dar să vedem care au fost argumentele fiecărei părţi în acest război dintre Primăria Râmnicului şi SC URBAN SA? Directorul Teodor Florescu spune că primăria a încălcat prevederile contractuale referitoare la încetarea de drept a contractului de concesiune nr. 39051/9 decembrie 2005 la data de 31 decembrie 2011, motivat de faptul că atribuirea acestuia a fost contestată în instanţă, iar în perioada soluţionării litigiului, respectiv 6 octombrie 2006-22 noiembrie 2007, acesta a fost anulat. Însă, cei de la Primăria Râmnicului au constatat că în perioada în care s-a derulat soluţionarea litigiului privind atribuirea contractului de concesiune nr. 39051/9 decembrie 2005, acesta a fost suspendat şi nu anulat, aşa cum susţine SC URBAN SA în plângerea prealabilă formulată, iar pentru modificarea articolului din contract referitor la durata şi valabilitatea acestuia nu s-a încheiat nici un act adiţional în acest sens. Mai mult, din verificările efectuate de municipalitate s-a constatat că, în această perioadă, SC URBAN SA a prestat serviciul delegat, raportând primăriei cu adresă scrisă, cantităţile de deşeuri colectate conform prevederilor contractuale.

Tot în plângerile prealabile, SC URBAN SA spune că a fost anulată în instanţă hotărârea nr. 168/2010 şi a fost suspendată executarea ei, prin care consiliul local a aprobat desfiinţarea de drept, fără punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare încheiat cu SC URBAN SA precum şi demararea în consecinţă a procedurii licitaţiei publice deschise, în urma căreia să fie desemnat un alt operator al acestui serviciu public. „Referitor la acest motiv invocat, precizăm că adoptarea hotărârii consiliului local nr. 240/2011 aşa cum a fost modificată prin HCL nr. 265/2011, respectiv demararea procedurilor de licitaţie pentru desemnarea unui nou operator al serviciului de salubrizare, a avut drept temei încetarea contractului de delegare prin concesiune încheiat cu SC URBAN SA prin ajungere la termen, şi nu rezlierea lui de drept şi fără punere în întârziere, conform HCL 168/2010, aşa cum susţine SC URBAN SA în plângerea prealabilă formulată”, a precizat primarul Rădulescu.

De asemenea, juriştii de la SC URBAN SA au mai spus că adoptarea hotărârii privind delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, s-a făcut fără a ţine cont de măsurile dispuse prin încheierea nr. 291/02.11.2010 pronunţată în dosarul nr. 3628/90/2010, referitoare la suspendarea executării demarării procedurii de licitaţie pentru desemnarea unui alt operator al serviciului public de salubrizare. „Aşa cum am precizat la punctul anterior, demararea procedurilor de licitaţie pentru desemnarea unui nou operator al serviciului dc salubrizare, a avut drept temei încetarea contractului de delegare prin concesiune încheiat cu SC URBAN SA prin ajungere la termen, şi nu rezlierea lui de drept şi fără punere în întârziere, conform HCL 168/2010, iar măsura suspendării executării demarării procedurii dc licitaţie pentru desemnarea unui alt operator al servicilului public de salubrizare dispusă in dosarul nr. 3628/90/2010 se referă doar la prevederile HCL 168/2010″, a mai subliniat conducerea Primăriei Râmnicului.

SC URBAN SA nu a plătit nimic din datoriile către primărie

În fine, cei de la SC URBAN SA spun că municipalitatea a încălcat prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, în sensul că obiectul licitaţiei prevăzut în HCL 240/2011 nu este în concordanţă cu dispoziţiile acestei legi. „Menţionăm că, prin art. 2 din HCL 240/2011 a fost aprobată delegarea prin concesiune, prin licitaţie publică deschisă, a gestiunii Serviciului public de colectare-transport deşeuri menajere din municipiul Râmnicu Vâlcea, însă acest articol a fost modificat prin HCL 265/2011, în sensul delegării prin concesiune, prin licitaţie publică, a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a municipiului, întocmai cum sunt definite de Legea nr. 101/2006, după cum urmează: precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.); colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor sau apartamentelor proprietate individuală”, a ţinut să mai precizeze primarul Romeo Rădulescu.

Tot în cursul lunii trecute, conducerea SC URBAN SA a formulat o plângere prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 219/29 august. Trebuie să spunem că prin această decizie, Consiliul Local al municipiului a respins solicitarea formulată de SC URBAN SA referitoare la prelungirea contractului dc concesiune nr. 3905/9 decembrie 2005, pe motivul că solicitarea a fost tardivă, fiind formulată cu încălcarea dispoziţiilor articolului 14 din contract. Deşi au avut loc două concilieri prin care reprezentanţii societăţii au recunoscut existenţa unei datorii restante semnificative, însuşindu-şi totodată angajamente de plată eşalonată a datoriei, nu au achitat nici o sumă până la această dată.

Cu adresa nr. 483/23 ianuarie 2012, SC URBAN SA a formulat plângere prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 219/29 august 2011, solicitând revocarea acesteia, cu motivaţia că a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor legale şi a prevederilor contractuale. „Conform prevederilor articolul nr. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Având în vedere că Hotărârea Consiliului Local nr. 219/29 august 2011 a fost comunicată către SC URBAN SA în data de 8 septembrie 2011, iar plângerea prealabilă împotriva acestei hotărâri a fost depusă de către SC URBAN SA în data de 24 ianuarie 2012, mult în afara termenului de 30 de zile prevăzut de lege, se impune respingerea acesteia ca tardiv introdusă”, a menţionat Maria Feroiu, directorul Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Servicii Publice din cadrul Primăriei Râmnicului.

Leave a Response