|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Va avea loc licitaţia de desemnare a firmei care va colecta gunoiul începând din 1 ianuarie 2012 

• După ce Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a stabilit cadrul legal,

Va avea loc licitaţia de desemnare a firmei care va colecta gunoiul începând din 1 ianuarie 2012

Săptămâna trecută, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat mai multe proiecte de hotărâri în vederea organizării şi pregătirii licitaţiei de desemnare a firmei care se va ocupa de colectarea gunoiului menajer din localitate, începând cu data de 1 ianuarie 2012. Astfel, s-a aprobat studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului Public de Colectare-Transport Deşeuri Menajere, dar şi regulamentul şi caietul de sarcini pentru serviciul de salubrizare al municipiului Râmnicu Vâlcea.

În data de 9 decembrie 2005, Primăria Râmnicului a delegat gestiunea serviciului public de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea către SC Urban SA, încheindu-se contractul nr. 39051. Conform prevederilor articolului 14 din contractul mai sus amintit, durata pentru care a fost concesionat serviciul de salubrizare este de 6 ani începând cu data de 1 ianuarie 2006, astfel că acest contract încetează de drept la 31 decembrie 2011. Prin hotărârea nr. 219/29 august 2011, Consiliul Local a respins solicitarea formulată de SC Urban SA, privind prelungirea contractului de concesiune nr. 39051/2005, fapt ce impune adoptarea măsurilor legale privind desemnarea unui alt operator pentru serviciul public de salubrizare al municipiului, începând cu data de 1 ianuarie 2012.

„Analizând situaţia actuală a prestării serviciului public de salubrizare, precum şi necesitatea asigurării serviciilor publice de colectare şi transport a deşeurilor menajere şi asimilabile în condiţii de calitate, economie eficientă şi rentabilitate precum şi extinderea acestui serviciu la toţi consumatorii, adică producţie la preţuri competitive, a rezultat ca oportună delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Râmnicu Vâlcea, prin concesiune, pentru următoarele considerente: prin organizarea unei licitaţii publice deschise, va fi selectat un operator care să ofere raportul optim între preţul (mic) al prestaţiei şi calitatea (ridicată) a serviciilor; asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene şi care să corespundă normelor naţionale şi ale UE referitoare la mediu, este posibilă numai cu investiţii adecvate în dotări performante corespunzătoare şi cu asigurarea de personal suficient şi adecvat pregătit din punct de vedere profesional; valoarea investiţiilor necesare pentru asigurarea unor dotări adecvate pentru prestarea la standardele cerute de către legislaţia în vigoare a acestor servicii este foarte mare, iar Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea nu deţine sursele necesare de finanţare; asigurarea colectării selective de la populaţie şi agenţi economici – avantaje financiare pentru cei care participă; dotarea cu utilaje noi şi performante impusă de criteriile de selecţie a ofertelor va duce la scăderea nivelului de poluare a oraşului. Precolectarea deşeurilor biodegradabile şi inerte se va realiza în containere subterane, asigurându-se un nivel ridicat de siguranţă şi curăţenie în zonele de precolectare.

Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor. Acesta se înfiinţează, organizează şi gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţii, de mărimea şi de gradul de dezvoltare a acesteia şi în raport cu infrastructura tehnico- edilitară existentă. Serviciul public de salubrizare a localităţilor se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii: protecţia sănătăţii populaţiei; autonomia locală şi descentralizarea serviciilor; responsabilitatea faţă de cetăţeni; conservarea şi protecţia mediului înconjurător; asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor; transparenţă, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor; administrarea corecta şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici; securitatea serviciului; dezvoltarea durabilă”, menţionează viceprimarul Eusebiu Veţeleanu.

(Petre Coman)

Leave a Response