|vineri, mai 27, 2022
  • Follow Us!

Schimbarea sistemului de impunere prin depăşirea plafonului de venituri de 100.000 euro 

În atenţia microîntreprinderilor!

Schimbarea sistemului de impunere prin depăşirea plafonului de venituri de 100.000 euro

În articolul de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea prezintă condiţiile în care se schimbă sistemul de impunere pentru microîntreprinderi în cazul depăşirii plafonului de venituri de 100.000 euro. 

 

Potrivit prevederilor Titlului IV indice 1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din Codul Fiscal, microîntreprinderea este persoana juridică română care, cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

– realizează venituri, altele decât cele din activităţi desfăşurate domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;

– are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;

– a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro;

– capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

Pentru încadrarea în condiţia privind veniturile realizate, persoana juridică română nu trebuie să înregistreze venituri din activităţile desfăşurate în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului.

Încadrarea în categoria veniturilor din consultanţă şi management se efectuează prin analiza contractelor încheiate şi a altor documente care justifică natura veniturilor.

Pentru îndeplinirea condiţiei privind numărul de salariaţi se are în vedere numărul de persoane angajate cu contract individual de muncă, potrivit dispoziţiilor Codului Muncii, indiferent de durata timpului de muncă, înscrise în statele de salarii şi/sau în registrul general de evidenţă a salariaţilor. La analiza îndeplinirii condiţiei privind numărul de salariaţi se numără şi contractele de muncă suspendate, potrivit legii.

Pentru persoanele juridice care au un singur salariat care demisionează în cursul unei luni, precum şi în situaţia în care raportul de muncă încetează ca urmare a pensionării sau desfacerii contractului individual de muncă în urma săvârşirii unor acte care sunt sancţionate inclusiv prin acest mod, condiţia privind numărul de salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul lunii următoare este angajat un alt salariat.

Încadrarea în condiţia privind nivelul veniturilor realizate în anul precedent, se face luând în calcul aceleaşi venituri care constituie baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent.

Microîntreprinderile care, în cursul anului fiscal, realizează venituri mai mari de 100.000 euro vor schimba sistemul de impunere şi vor plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea ca în perioada următoare să mai poată opta pentru acest sistem de impunere.

Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita de 100.000 euro.

Veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 100.000 euro sunt cele care constituie baza impozabilă, respectiv veniturile din orice sursă din care se scad: veniturile aferente costurilor stocurilor de produse,veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie, veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale, veniturile din subvenţii de exploatare, veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil, veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

În situaţia în care, în cursul anului fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro, contribuabilul are obligaţia să înştiinţeze organul fiscal competent cu privire la modificarea tipului de impozit datorat prin depunerea unei declaraţii de menţiuni, respectiv a formularului 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”.

*

Baza legală: Hotărârea Guvernului României nr. 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150/01.03.2011; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/30.12.2010.

În nouă luni, Fiscul vâlcean a constatat evaziune de peste 83 de milioane de lei

45 de cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie a.c., Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, prin Activitatea de Inspecţie Fiscală, a încheiat 1.804 de acte de control, stabilind pentru bugetele administrate de ANAF venituri suplimentare în sumă totală de peste 83 mil.lei.

În 84 de cazuri, pentru a evita sustragerea de la plata debitelor prin înstrăinarea bunurilor, inspectorii Activităţii de Inspecţie Fiscală au dispus măsuri asigurătorii în valoare totală de 36 mil.lei.

Pentru prejudicii aduse bugetului general consolidat al statului, în valoare de 64 mil.lei, 45 de cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

De asemenea, în cele nouă luni încheiate din acest an, inspectorii fiscali au soluţionat 193 de cereri pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată în valoare de 12 milioane de lei, fiind respinsă la rambursare suma totală de 1,6 mil.lei.

Vineri, 28 octombrie a.c., 

O nouă întâlnire de lucru pentru clarificarea recentelor modificări aduse legislaţiei fiscale

În cadrul campaniei de informare a opiniei publice în legătură cu modificările aduse codurilor fiscal şi de procedură fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea organizează, vineri, 28 octombrie a.c., la sediul instituţiei din Râmnicu-Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, începând cu ora 10, o nouă întâlnire de lucru pe această temă.

Participanţilor le vor fi prezentate principalele măsuri stabilite de Guvernul României pentru diminuarea poverii fiscale a contribuabililor, încurajarea plăţii voluntare a obligaţiilor fiscale restante prin acordarea unor facilităţi, precum şi în legătură cu recentele modificări aduse legislaţiei fiscale.

Un punct distinct în desfăşurarea întâlnirii îl va constitui dialogul pentru a răspunde la întrebările adresate de participanţi.

La întâlnirea de lucru sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai operatorilor economici, precum şi contribuabilii interesaţi.

 

Leave a Response