|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Ion Cîlea apelează la mila Guvernului pentru a-şi recupera garajele şi terenul de sub CJ Vâlcea 

Ion Cîlea apelează la mila Guvernului pentru a-şi recupera garajele şi terenul de sub CJ Vâlcea

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, vrea cu orice preţ să-şi recupereze garajele şi terenul pe care este amplastă instituţia, după ce, în urmă cu trei săptămâni, prefectul Petre Ungureanu a pus stăpânire de facto pe cele cinci garaje şi o parte din teren (pe care nu se află construcţii). În acest sens, Ion Cîlea a elaborat un proiect de hotărâre pe care îl va supune aprobării în şedinţa CJ Vâlcea din 31 octombrie şi în care solicită sprijinul Guvernului în vederea trecerii terenului în suprafaţă de 3.190 mp aferent sediului Consiliului Judeţean Vâlcea şi celor cinci garaje, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Instituţia Prefectului, în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea CJ Vâlcea.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001 a fost atestată apartenenţa la domeniul public al judeţului Vâlcea a imobilului „Teren sediu Consiliul Judeţean”, având suprafaţa de 3190 mp, acesta fiind cuprins la poziţia nr. 6 din anexa nr. 1 la actul normativ menţionat. Declararea de interes public judeţean a acestui imobil a fost efectuată cu respectarea prevederilor din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică potrivit cărora „domeniul public judeţean este alcătuit din terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean şi aparatul propriu al acestuia”. Numai că, prin Decizia nr. 377 din 31 ianuarie 2001, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul declarat de Prefectul Judeţului Vâlcea împotriva Sentinţei civile nr. 12/F-C din 9 februarie 2000 a Curţii de Apel Piteşti – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi a anulat punctul 1 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103/1999, la care figurează imobilul „Teren sediu Consiliul Judeţean Vâlcea”, având suprafaţa de 3190 mp. În scopul punerii în executare, la cererea Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, a prevederilor Deciziei nr. 377 din 31 ianuarie 2001, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 64 din 30 aprilie 2007 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 103/1999, a fost radiată această poziţie din domeniul public al judeţului Vâlcea. Precizăm că, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 90 din 29 iunie 2007, CJ Vâlcea a mai solicitat trecerea terenului aferent sediului instituţie (terenul de sub construcţie) în suprafaţă de 2.340 mp, din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea. Din nou, fostul prefect Radu Renga a solicitat Tribunalului Vâlcea anularea acestei hotărâri.

Soluţionând irevocabil cauza, Curtea de Apel Piteşti, prin Decizia nr. 133/R-C din 8 februarie 2008 a admis recursul Consiliului Judeţean Vâlcea, a modificat în totalitate sentinţa Tribunalului Vâlcea în sensul că a respins acţiunea Prefectului Judeţului Vâlcea ca nefondată şi a menţinut Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 90 din 29 iunie 2007. Cu toate acestea, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative a refuzat promovarea proiectului de hotărâre privind trecerea terenului aferent sediului Consiliului Judeţean Vâlcea în suprafaţă de 2340 mp din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea. Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat Curţii de Apel Piteşti obligarea acestui minister la promovarea proiectului de hotărâre pe care l-am înaintat.

Consiliul Judeţean Vâlcea cere în instanţă anularea parţială a anexei la HG 423/2011

Prin Sentinţa nr. 151/F-C din 29 octombrie 2008 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, menţinută irevocabil prin Decizia nr. 2646 din 15 mai 2009 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost admisă acţiunea Consiliului Judeţean Vâlcea în contradictoriu cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi a fost respinsă cererea de intervenţie accesorie formulată de Prefectul Judeţului Vâlcea, în acest sens a fost obligat să promoveze proiectul de hotărâre de guvern privind transmiterea terenului în suprafaţă de 2340 mp, din domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, în domeniul public al judeţului Vâlcea şi administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea. „Deşi există această hotărâre irevocabilă Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea refuză să semneze nota de fundamentare care stă la baza proiectului de hotărâre a Guvernului ce trebuie înaintat Ministerului Administraţiei si Internelor în vederea promovării acestuia.

Mai mult Ministerul Administraţiei şi Internelor a motivat imposibilitatea promovării acestui proiect de hotărâre de Guvern întrucât, potrivit Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, în inventarul centralizat al bunurilor domeniului public al statului apărea numai terenul aferent Corpului A al Palatului administrativ. în care îşi desfăşoară activitatea Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea, în suprafaţă de 3739 mp. Ulterior însă, prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2011, s-a actualizat Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor domeniului public al statului, inventariindu-se cu această ocazie şi terenul aferent sediului Consiliului Judeţean Vâlcea în suprafaţă de 2.890 mp (incluzând parcarea) precum si terenul de sub construcţiile – garaje în suprafaţă de 300 mp, ajunqându-se de la suprafaţa iniţial inventariată de 3.739 mp la suprafaţa totală de 6.929 mp.

În aceste condiţii, nu se mai poate susţine de către Ministerul Administraţiei şi Internelor că este în imposibilitate de a pune în executare o hotărâre irevocabilă şi cu atât mai mult că nu poate să promoveze proiectul de hotărâre a Guvernului privind transmiterea terenului aferent Consiliului Judeţean Vâlcea incluzând şi parcarea şi terenul de sub garaje, în suprafaţă de 3.190 mp, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea, în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea, identificate potrivit planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate. CJ Vâlcea a formulat o acţiune prin care a solicitat anularea parţială a anexei la această hotărâre a Guvernului dar numai în ceea ce priveşte terenul aferent sediului Consiliului Judeţean Vâlcea în suprafaţă de 2.890 mp (care cuprinde şi parcarea betonată însă, nu şi terenul de sub garaje în suprafaţă de 300 mp). Cauza se află înregistrată sub nr. 837/46/2011, pe rolul Curţii de Apel Piteşti având următorul termen de judecată la data de 2 noiembrie 2011″, menţionează Ion Cîlea.

Ion Cîlea spune că CJ Vâlcea a făcut mai multe lucrări de modernizare la garaje

Tot preşedintele CJ Vâlcea mai susţine în continuare că „chiar şi în situaţia în care pe rolul Curţii de Apel Piteşti se află acţiunea privind anularea parţială din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 423/2011, considerăm că trebuie reluată procedura administrativă de promovare a proiectului de hotărâre a Guvernului privind transmiterea imobilelor teren şi construcţii garaje, din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Vâlcea şi administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea, la solicitarea Consiliului Judeţean Vâlcea, cu atât mai mult cu cât acesta este şi punctul de vedere exprimat de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea în apărările formulate în această acţiune.
Referitor la terenul aferent parcării şi garajelor este necesară transmiterea acestora din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Vâlcea motivat de faptul că, pentru buna desfăşurare a activităţii, fiecare instituţie publică este obligată să aibă o parcare. Mai mult, Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea care a folosit împreună cu instituţia noastră parcarea, deţine o altă parcare proprie, amenajată corespunzător. De asemenea Consiliul Judeţean Vâlcea a participat la asigurarea folosirii în comun a parcării şi garajelor prin efectuarea următoarelor lucrări: înlocuirea instalaţiilor termice interioare din ţeavă corodată cu conducte de pexal şi calorifere tip panou radiant din oţel; realizarea unui canal termic din beton în exteriorul garajelor în care s-au montat ţevi din oţel izolate. Pentru etanşa rea canalului s-a realizat hidroizolaţie orizontală şi s-a turnat asfalt în vederea asigurării circulaţiei; marcarea parcării şi efectuarea de reparaţii de îmbrăcăminte asfaltică; înlocuirea uşilor metalice la garaje precum şi procurarea şi montarea unei bariere în vederea protejării autoturismelor din dotarea parcurilor auto a celor două instituţii. De altfel, de fiecare dată când au apărut probleme privind menţinerea stării de viabilitate a clădirii garajelor, Consiliul Judeţean Vâlcea a intervenit prompt în sensul rezolvării acestora.

Pe de altă parte, paza parcării a fost şi este asigurată cu personal şi mijloace video de supraveghere suportate din bugetul propriu al judeţului Vâlcea. De-a lungul anilor, între cele două instituţii a existat o bună colaborare şi în ceea ce priveşte asigurarea utilităţilor, garajele fiind alimentate din reţelele aparţinând Consiliului Judeţean Vâlcea (la reţeaua electrică, la cea de distribuţie a apei rece şi la reţeaua de încălzire). Propunerea privind solicitarea de trecere a terenului având suprafaţa de 3190 mp precum şi a construcţiilor garaje în suprafaţă de 300 mp, din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Vâlcea, este în conformitate atât cu prevederile din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, potrivit căruia trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale, se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a Guvernului, cât şi cu prevederile din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, care reglementează ca atribuţie a consiliului judeţean gestionarea patrimoniului judeţului”.

(Petre Coman)

Leave a Response