|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Superior al Magistraturii nu-i poate sancţiona pe judecătorii “pătaţi”… de Nicolae Minea 

Control „de formă” al Inspecţiei Judiciare?

Consiliul Superior al Magistraturii nu-i poate sancţiona pe judecătorii „pătaţi”… de Nicolae Minea

Articolele publicate de „Ziarul de Vâlcea”, referitoare la ilegalităţile puse în scenă de Nicolae Minea, fostul acţionar de la Hotelul Alutus din Râmnicu Vâlcea, nu au rămas fără ecou. Inspecţia Judiciară din cadrul Consiliului Superior a Magistraturii a verificat aspectele semnalate de noi în legătură cu anumite hotărâri judecătoreşti dubioase emise de instanţele din judeţul Gorj. Astfel dintr-un comunicat de presă emis de CSM se arată:
„Cu privire la rezultatul verificărilor Inspecţiei Judiciare în legătură cu susţinerile din articolul intitulat „Corupţie în justiţia gorjeană ? Judecătoarele Elena Popescu şi Ramona Bianca Tufan au jucat după cum le-a (în)cântat infractorul Minea”

În şedinţa din data de 13 septembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a analizat Nota Inspecţiei Judiciare care s-a sesizat din oficiu în legătură cu susţinerile din articolul intitulat „Corupţie în justiţia gorjeană? Judecătoarele Elena Popescu şi Ramona Bianca Tufan au jucat după cum le-a (în)cântat infractorul Minea”, publicat pe site-ul www.ziaruldevalcea.ro. la data de 7 iulie 2011.
Din verificările efectuate ca urmare a sesizării din oficiu, a rezultat faptul că, prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu, reclamanta SC IOCO IMPEX SRL Rm.-Vâlcea a solicitat instanţei ca, prin sentinţa ce se va pronunţa, în contradictoriu cu pârâta SC ARICOM SRL, să se dispună obligarea acesteia la respectarea contractului de închiriere nr. 86/14 aprilie 2009 şi la plata chiriei în sumă de 1500 lei.

Dosarul a fost repartizat completului civil din componenţa căruia a făcut parte doamna judecător Ramona Bianca Tufan.
Prin Sentinţa civilă nr. 1320/5 octombrie 2009, pronunţată de Judecătoria Tg. Jiu în dosar, a fost admisă acţiunea cu precizările ulterioare formulată de reclamanta SC IOCO IMPEX SRL Rm. Vâlcea în contradictoriu cu pârâta SC ARICOM SRL.
La data de 28 octombrie 2009 SC IOCO IMPEX SRL Rm.-Vâlcea a depus o cerere de renunţare la calea de atac împotriva Sentinţei nr. 1320/05.10.2009. La aceeaşi dată şi SC ARICOM SRL Rm.-Vâlcea a depus o cerere de renunţare la calea de atac împotriva Sentinţei nr. 1320/5 octombrie 2009.

Asociaţia Acţionarilor Minoritari ALUTUS-TURISM Rm.-Vâlcea a formulat la data de 22 octombrie 2009, după pronunţarea sentinţei nr. 1320/5 octombrie 2009, o cerere de apel dar şi o cerere intitulată „de intervenţie” în dosarul nr. 8002/318/2009, calificate de Tribunalul Gorj ca fiind în fapt recurs împotriva sentinţei nr. 1320/2009. Prin Decizia nr. 12 din 08 februarie 2010 pronunţată de Tribunalul Gorj, acest recurs a fost respins ca inadmisibil, întrucât recurenta nu a fost parte în proces la fond, iar părţile între care s-a desfăşurat judecata au renunţat în mod expres la calea de atac împotriva sentinţei nr. 1320/2009.

Prin acţiunea înregistrată sub dosar nr. 14182/318/2008 pe rolul Judecătoriei Tg. Jiu, reclamanta SC RALUCOM SA a chemat în judecată pârâta SC INDUSTRIE MICĂ-SCIM SA şi a solicitat instanţei ca, prin sentinţa ce se va pronunţa, să se constate că între acestea a intervenit o promisiune bilaterală de schimb cu privire la imobilele cu destinaţia de construcţie, urmând să se pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de schimb. Prin Sentinţa civilă nr. 8825/11.11.2008 Judecătoria Tg. Jiu, în dosarul nr. 14182/318/2008, a admis excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Tg. Jiu şi în consecinţă a declinat spre competentă soluţionare cauza în favoarea Tribunalului Gorj – Secţia comercială.
Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Gorj sub nr. 15173/95/2008 şi a fost repartizat completului SCOM-C4, din compunerea completului făcând parte doamna judecător Elena Popescu.

Prin Sentinţa civilă nr. 13 din 29.01.2009 pronunţată în dosarul nr. 15173/95/2009, Tribunalul Gorj a admis acţiunea formulată de reclamanta SC RALUCOMSA Tg. Jiu împotriva Pârâtei SC INDUSTRIE MICĂ SCIM SA Tg. Jiu. A constatat că între părţi în calitate de coschimbaşi a intervenit la data de 19.09.2008 o convenţie de schimb a unor imobile materializată prin înscrisul sub semnătură privată intitulat contract de schimb nr. 179/19/09/2008 prin care SC RALUCOM SA Tg. Jiu primeşte în proprietate un imobil-construcţie situat în municipiul Râmnicu-Vâlcea de la coschimbaşul SC INDUSTRIE MICĂ-SCIM SA Tg. JIU.
În schimbul imobilului primit de la SC RALUCOM SA pârâta primeşte în proprietate imobilul cu destinaţia de construcţie, situat în municipiul Râmnicu-Vâlcea.
În continuare în sentinţă se mai arată că aceasta ţine loc de act autentic. Instanţa a mai dispus înscrierea sentinţei în partea a II-a a CF 2022 a localităţii Rm. Vâlcea cu privire la imobilul de p raza loc. Rm. Vâlcea şi în Cartea funciară a localităţii Tg. Jiu pentru imobilul situat pe raza localităţii Tg. Jiu. A disjuns capetele de cerere privind constatarea valabilităţii contractelor de schimb nr. 24/28.10.2005 şi nr. 126/28.10.2005 şi a dispus acordarea unui nou termen de judecată prin repartizare conform ROI al instanţei.

SC BATROSCOM SA prin lichidator judiciar CASCONT IPURL, a declarat apel împotriva sentinţei fără număr din 20.01.2009 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 15173/95/2008, arătând că este proprietarul imobilului şi în această situaţie a solicitat să i se comunice o copie a hotărârii pronunţate. Prin Decizia nr. 139 din 11 iunie 2009 dată în dosarul 15173/95/2008, Curtea de Apel Craiova – Secţia Comercială a constatat nul apelul declarat de SC BATROSCOM SA prin lichidator CASCONT IPURL, împotriva Sentinţei fără număr pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 15173/95/2008. Împotriva Deciziei nr. 139 din 11 iunie 2009 dată în dosarul 15173/95/2008 Curtea de Apel Craiova – Secţia Comercială, a declarat recurs SC BATROSCOM SA prin lichidator judiciar CASCONT IPURL.
Prin Decizia nr. 3918 din 17 noiembrie 2010 dată în dosar nr. 15173/95/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Comercială a constatat perimată cererea de recurs formulată de SC BATROSCOM SA prin lichidator judiciar CASCONT IPURL Focşani împotriva deciziei Curţii de Apel Craiova nr. 139 din 11 iunie 2010.
În ceea ce o priveşte pe doamna judecător Popescu Elena, a cărei fotografie apare în publicaţia menţionată, din verificările efectuate a rezultat faptul că aceasta este judecător la Judecătoria Tg. Jiu, fiind şi vicepreşedinte al acestei instanţe şi neexercitând niciodată atribuţii de judecător la Tribunalul Gorj.

Doamna judecător Popescu Elena care a pronunţat sentinţa nr. 13/29 ianuarie 2009 în dosarul 15173/95/2008 este în prezent pensionară, existând o coincidenţă de nume în ceea ce priveşte cele două persoane.
De altfel, vicepreşedintele Judecătoriei Târgu Jiu, doamna judecător Popescu Elena a solicitat publicaţiei „Ziarul de Vâlcea” publicarea unei dezminţiri, ca urmare a erorii intervenite în articol şi a publicării fotografiei sale în ziar şi pe site-ul ziarului, iar doamnei judecător Tufan Ramona Bianca i s-au adus la cunoştinţă informaţiile apărute în presă.
Doamna judecător Popescu Elena, vicepreşedintele Judecătoriei Tg. Jiu, în solicitarea de dezminţire, adresată publicaţiei „Ziarul de Vâlcea”, a menţionat faptul că nu a fost formulată, anterior publicării articolului, o solicitare cu privire la verificarea datelor ce urmau să fie publicate pentru a se asigura corectitudinea informaţiei.

În aceste condiţii, aspectele semnalate în toate dosarele menţionate mai sus vizează, de fapt, măsurile dispuse de completele de judecată pe parcursul soluţionării cauzelor. Temeinicia măsurii dispuse de instanţa de judecată excede atribuţiilor Inspecţiei judiciare, ca şi oricărui alt organ administrativ. În acest sens, este de menţionat că examinarea unei cauze nu poate fi efectuată în afara limitelor prevăzute de art. 2 alin. 4 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată şi modificată, conform cărora orice persoană, organizaţie, autoritate sau instituţie este datoare să respecte independenţa judecătorilor. În interesul respingerii influenţelor nepermise, hotărârile judecătoreşti sunt, în principiu, scoase de sub controlul unei autorităţi de supraveghere, cum este Inspecţia Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, independenţa judecătorului şi supunerea sa numai legii fiind expres consacrate prin dispoziţiile art. 124 alin. 3 din Constituţie. Controlul administrativ este permis doar pentru asigurarea desfăşurării regulamentare a activităţii, forma exterioară de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi celelalte chestiuni îndepărtate de esenţa activităţii jurisdicţionale propriu-zise. Or, în speţă, aspectele invocate se circumscriu activităţii de judecată, încât justeţea măsurilor luate se verifică tot într-un cadru jurisdicţional şi nu pe calea unei anchete de ordin administrativ.

Analiza legalităţii hotărârilor la care se face referire presupune exercitarea unor prerogative jurisdicţionale, care includ în mod necesar capacitatea de a decide asupra unei situaţii de fapt şi de drept care intră în competenţa sa, cu respectarea principiilor publicităţii şi contradictorialităţii, cerinţă care reflectă principiul statului de drept inerent Convenţiei europene şi protocoalelor sale adiţionale (în acest sens fiind şi Hotărârea CEDO din data de 28 februarie 2002, cauza Lavents contra Letoniei, paragraful 81; hotărârea CEDO din data de 22 iunie 2000, cauza Coeme contra Belgiei, paragraful 99), o asemenea prerogativă aparţinând exclusiv instanţei de control judiciar.
Prin urmare, faţă de rezultatul verificărilor efectuate, Plenul CSM a apreciat că nu s-au constatat fapte sau împrejurări care să impună măsuri de competenţa CSM.

În consecinţă, urmare efectuării verificărilor prealabile, Plenul CSM a apreciat că nu s-au conturat indiciile săvârşirii unor abateri disciplinare, dintre cele prevăzute de art. 99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât nu se justifică sesizarea Comisiei de disciplină pentru judecători, nefiind îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 451 alin. 5 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, astfel cum a fost introdus prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2009, fiind aplicabile prevederile aliniatului 4 din acelaşi text de lege.

Pentru motivele expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a concluzionat că aspectele procedurale invocate în articolul de presă nu întrunesc elementele vreunei abateri disciplinare, nefiind identificate încălcări ale normelor de procedură şi de deontologie profesională care să implice astfel de consecinţe, astfel încât Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit conţinutul Notei Serviciului de Inspecţie Judiciară pentru Judecători din cadrul Inspecţiei Judiciare de pe lângă Plenul CSM.”

Leave a Response