|sâmbătă, noiembrie 27, 2021
  • Follow Us!

Peste 4.300 de contribuabili vâlceni pot beneficia de recentele facilităţi fiscale 

Peste 4.300 de contribuabili vâlceni pot beneficia de recentele facilităţi fiscale

Pentru diminuarea poverii fiscale a contribuabilului, Guvernul României încurajează plata voluntară a obligaţiilor fiscale restante prin acordarea unor facilităţi. Astfel, prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, au fost adoptate măsuri în favoarea contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la 31 august 2011 prin:
– anularea penalităţilor de întârziere, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011.
– reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.
Măsurile se vor aplica în mod corespunzător şi pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale stinse prin plată sau compensare.
Analiza restanţelor înregistrate în evidenţa fiscală arată că, în judeţul Vâlcea, au posibilitatea de a beneficia de facilităţi menţionate mai sus peste 4.300 de contribuabili care, dacă vor achita prin plată voluntară sau compensare obligaţii fiscale restante la 31 august 2011, în sumă de 47 mil.lei (37,3 mil.lei debite şi 9,7 mil.lei dobânzi) până la 31 decembrie 2011, li se vor anula penalităţi de întârziere de 2,9 mil.lei.
DGFP Vâlcea invită contribuabilii cu restanţe la 31 august 2011 să profite de aceste facilităţi, în acest context, beneficiind şi de modificarea ordinii de stingere a creanţelor fiscale începând cu 1 octombrie 2011, prin stingerea debitelor principale şi apoi a dobânzilor aferente acestora.

Peste 6.000 de firme vâlcene pot depune trimestrial declaraţia fiscală unică

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor că, prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/31.08.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a fost reglementată posibilitatea depunerii trimestriale a declaraţiei unice D112 de unele categorii de operatori economici care au obligaţii privind impozitul pe venitul din salarii şi contribuţii sociale. Astfel, potrivit datelor statistice, peste 6.000 de firme din judeţul Vâlcea îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de depunerea şi plata trimestrială a obligaţiilor înscrise în declaraţia unică. Dintre acestea, 69% sunt societăţi comerciale plătitoare de impozit pe profit, care au înregistrat în anul precedent venituri totale sub 100.000 euro şi număr mediu de salariaţi sub trei, 11% sunt societăţi comerciale plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor iar 20% persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.
Până la 26 septembrie a.c., 719 de societăţi comerciale vâlcene, care îndeplineau condiţiile pentru depunerea trimestrială a declaraţiei unice, şi-au exprimat în scris opţiunea de a rămâne în evidenţa vectorului fiscal cu perioada de declarare şi plată lunară.
Precizăm că perioada fiscală trimestrială se aplică începând cu luna octombrie a.c., respectiv trimestrul IV 2011.
Termenul limită de declarare şi plată este 25 a lunii următoare trimestrului. Până la acest termen operatorii economici au obligaţia de a depune trei declaraţii unice (câte una pentru fiecare lună din trimestru).
Excepţia de la termenul trimestrial o reprezintă situaţia în care într-o lună din trimestru încetează activitatea unui angajat, situaţie în care angajatorul este obligat să declare şi să plătească lunar obligaţiile fiscale (până la 25 ale lunii următoare) atât pentru luna în care a încetat activitatea angajatului, cât şi pentru lunile anterioare din trimestrul respectiv.

Obligaţii declarative cu termen în luna octombrie 2011

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, în luna octombrie 2011, trebuie să depună la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.

Până la 7 octombrie:
– Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna septembrie 2011 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

Până la 10 octombrie:
– Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul Băncii Naţionale a României de la data aderării la Uniunea Europeană – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007 cu modificările şi completările ulterioare;
– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;
– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007.

Până la 25 octombrie:
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie/trimestrului III 2011. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008, modificat prin OPANAF nr. 73/2011;
– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii septembrie 2011. Reglementare: HGR nr. 1.397/2010;
– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, cu termen lunar/trimestrial/semestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie/ trimestrului III 2011. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 183/2011;
– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125 indice 1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 30/2011;
– Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna septembrie 2011. Reglementare: art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 76/2010 cu modificările şi completările ulterioare.
– Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, formular 104, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru activităţi din România şi străinătate), pentru trimestrul III 2011. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008 cu modificările şi completările ulterioare.
– Declaraţia privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, formular 225, pentru trimestrul III 2011. Reglementare: OPANAF nr. 2.600/2010.
– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formular 224, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie 2011. Reglementare: OMEF nr. 2.371/2007.

Leave a Response