|miercuri, decembrie 1, 2021
  • Follow Us!

Curtea de Conturi a găsit peste 20 de nereguli la primăria condusă de Romeo Rădulescu 

• În atenţia DNA! La nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea,

Curtea de Conturi a găsit peste 20 de nereguli la primăria condusă de Romeo Rădulescu

Petre Coman

Continuăm astăzi să prezentăm noi concluzii ale raportului pe anul trecut realizat de Camera de Conturi a Judeţului Vâlcea, din cadrul Curţii de Conturi, în urma verificărilor efectuate la Primăria Râmnicului. Astfel, s-a constatat, printre altele, că primăria a majorat valoarea contractelor de execuţie, peste nivelul maxim prevăzut de prevederile legale, astfel: cu suma totală de 370.411 lei, reprezentând o cotă procentuală de 64,53% faţă de valoarea iniţială, în cazul obiectivului „Amenajare sens giratoriu intersecţia DN 7 – Bulevardul Tudor Vladimirescu”; cu suma totală de 638.847 lei, reprezentând o creştere procentuală de 56,7%, la obiectivul „Amenajare şi modernizare strada Ştirbei Vodă”.

De asemenea, inspectorii Curţii de Conturi au mai descoperit că s-au evidenţiat în patrimoniul propriu al ordonatorilor terţiari de credite din domeniul învăţământului preuniversitar de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea unele bunuri în valoare estimată de 712.050 lei care fac parte din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale. Potrivit legislaţiei în vigoare, clădirile şi terenurile în care funcţionează entităţile în cauză sunt administrate de consiliul local şi trebuiau evidenţiate ca atare în situaţiile financiare întocmite la nivelul ordonatorului principal de credite la data de 31 decembrie 2010, iar celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor de învăţământ şi sunt administrate de către consiliile ele administraţie ale acestora.

Totodată, s-au constatat diferenţe în sumă totală estimată de 618.174 lei, reprezentând neconcordanţe în evidenţierea şi înregistrarea valorii bunurilor aparţinând domeniului public şi privat local care au fost concesionate către SC Pieţe Prest SA Râmnicu Vâlcea, la data de 31.12.2010. Diferenţele au fost constatate între valorile evidenţiate de Direcţia Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Servicii Publice şi cele prezentate dc Direcţia Economico-Financiară din cadrul entităţii auditate.
În anul 2010, au fost scoase din funcţiune active fixe corporale din patrimoniul Primăriei Râmnicului, bunuri aflate în administrarea, folosinţa sau concesionate unor unităţi din subordine, în valoare totală de 38.085 lei, fără a avea în prealabil aprobarea ordonatorului principal de credite şi fără întocmirea documentaţiei dc autorizare necesare. Nu s-au luat măsurile prevăzute de lege privind reevaluarea tuturor activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul propriu.

Cum a „uitat” primarul Rădulescu de cele 17 locuri de joacă?

„La finele anului 2010, în urma procesului de inventariere generală a patrimoniului, în cadrul domeniului public, a fost identificat pe teren un număr de 48 de locuri de joacă şi terenuri de sport, cu o valoare estimată de 8,34 milioane de lei, care nu sunt înregistrate în evidenţa contabilă, nefiind înaintate documente de recepţie ale amenajărilor şi dotărilor respective către Direcţia Economico-Financiară. La data efectuării misiunii de audit situaţia obiectivelor în cauză nu a fost clarificată în întregime, pentru 17 locuri de joacă amenajate neputând fi puse la dispoziţie documente din care să rezulte autorizarea executării acestora, sursele de finanţare utilizate pentru execuţia lor sau alte elemente de identificare, deşi sunt realizate pe domeniul public ai unităţii administrativ-teritoriale auditate.

Primăria Râmnicului nu a stabilit modul de decontare a lucrărilor de proiectare în corelaţie cu lucrările de construcţii montaj efectiv executate, dar nu a stabilit nici regimul de decontare al proiectării în condiţiile notelor de renunţare şi notelor de comandă suplimentară pentru obiectivul «Amenajare şi reabilitare Calea lui Traian din municipiul Râmnicu Vâlcea».
Nu au fost evidenţiate în grupa 21 «Active fixe corporale» şi în conturile sintetice aferente, active fixe în valoare estimată de 2,91 milioane de lei la care în anul 2010 sau în anii anteriori, a fost efectuată recepţia finală. Nu au fost respectate prevederile legale referitoare la efectuarea operaţiunilor de inventariere generală a patrimoniului: deşi au fost inventariate, nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă, parcuri de joacă în valoare estimată de 8.324.102 lei, aparţinând domeniului public local; nu au fost inventariate materialele de natura obiectelor de inventar în valoare de 455.391 lei, bunuri concesionate SC Pieţe Prest SA; nu a fost inventariat soldul contului 361 «Animale şi păsări», în valoare estimată de 6.762 lei, care reprezintă efectivele de animale şi păsări, care potrivit legii, nu sunt considerate active fixe, aflate la Grădina Zoologică, conform anexei fără număr la HCL nr. 372/23 decembrie 2010; au fost inventariate pe liste de inventar active fixe corporale în valoare de 38.085 lei, bunuri scoase din funcţiune, dezmembrate şi care la data efectuării inventarierii nu mai existau faptic; în timpul misiunii de audit, nu s-a prezentat procesul-verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii, care să fie aprobat prin HCL şi să cuprindă date comparative centralizate (solduri scriptice şi faptice), gestiunile inventariate, data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor şi ale lipsurilor constatate şi persoanele vinovate.

Nu a fost asigurată parcurgerea tuturor etapele de organizare şi implementare a sistemului de control intern în cadrul entităţii în conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr. 946 din 04 iulie 2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management sau control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial”; se arată printre altele în raportul Curţii de Conturi.

Primarul Rădulescu a acordat ilegal cadouri şi stimulente propriilor angajaţi

Trebuie să mai spunem că inspectorii Camerei de Conturi a Judeţului Vâlcea au mai identificat următoarele nereguli la Primăria Râmnicului: „Nerespectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la organizarea compartimentului de audit public intern în sensul că două persoane încadrate la acest compartiment, în fapt, au desfăşurat activităţi specifice în cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor – Serviciul de Evidenţă a Persoanelor, respectiv Serviciul de Asistenţă Medicală.
Schimbarea destinaţiei spaţiilor situate la etajele II şi III din incinta internatului Grupului Şcolar Ferdinand I din spaţii de cazare pentru elevi, în spaţii de cazare pentru persoane cu posibilităţi materiale reduse şi situaţii sociale deosebite, fără a se asigura includerea în buget a unor surse corespunzătoare de finanţare care să fie distincte de cele alocate activităţii de învăţământ. Pe de altă parte nu a fost asigurată nici gestionarea distinctă a spaţiilor şi chiriilor încasate pentru această activitate cu caracter social dc către serviciile specializate ale ordonatorului principal de credite.

Primăria Râmnicului nu a calculat şi nu a virat în cuantumul legal, către bugetul de stat, contribuţia reprezentând «Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate» fiind constatate venituri suplimentare la bugetul de stat în sumă de 20.556 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de 5.462 lei.
Acordarea necuvenită a sumei de 175.970 lei, reprezentând stimulente repartizate în anul 2010 unor persoane care nu au atribuţii în stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea, încasarea creanţelor fiscale şi atragerea la bugetul local a sumelor ce reprezintă venituri suplimentare.

În anul 2010 au fost acordate, cu încălcarea prevederilor legale, cadouri în bani unor categorii de salariaţi (150 lei/persoană/eveniment) din cadrul UATM Rămnicu Vâlcea fiind estimat un prejudiciu total în sumă de 43.804 lei, respectiv 40.950 lei sume acordate necuvenit şi 2.854 lei beneficii nerealizate.

Efectuarea unor plăţi care nu privesc activitatea entităţii auditate, în sumă totală de 82.047 lei, din care: plata sumei de 71.675 lei, reprezentând gaze consumate la Complexul Sportiv 1 Mai – Stadion Zăvoi; plata sumei de 7.908 lei, reprezentând apă potabilă consumată la Complexul Sportiv 1 Mai – Stadion Zăvoi; plata sumei de 2.464 lei, reprezentând convorbiri telefonice în reţeaua Romtelecom efectuate la Complexul Sportiv 1 Mai – Stadion Zăvoi. A fost estimat un prejudiciu total în sumă de 87.520 lei (82.047 lei plaţi cu încălcarea dispoziţiilor legale şi 5.473 lei beneficii nerealizate).
Efectuarea unei plăţi fără contraprestaţii, în sumă totală estimată de 18.242 lei pentru lucrarea de investiţii «Amenajarea şi modernizarea Grădinii Zoologice Râmnicu Vâlcea» reprezentând lucrări nerealizate faptic dar incluse în borderoul realizărilor pe luna octombrie 2010 şi ulterior decontate constructorului. Nu au fost calculate beneficii nerealizate lucrarea de investiţii fiind în curs de realizare la data misiunii de audit.

Au lost acceptate la plată şi decontate situaţii de lucrări aferente obiectivului «Amenajare cale de acces Intrarea Sudului» unde, pentru anumite articole de deviz, nu a fost efectuată recalcularea cantităţilor şi suprafeţelor, la care au fost operate modificări prin note de comandă suplimentară. Prejudiciul estimat aferent lucrărilor de constrcuţii-montaj este în sumă totală de 16.897 lei (15.665 lei cheltuială nelegală şi 1.232 lei beneficii nerealizate) şi cel aferent dirigenţiei de şantier 110 lei (101,82 lei sumă decontată nelegal şi 8,07 lei beneficii nerealizate)”.

Leave a Response