|sâmbătă, septembrie 25, 2021
  • Follow Us!

Regia de Drumuri estimează că va obţine venituri de 7,6 milioane euro şi un profit de 100.000 euro 

• Politrucul Vălimăreanu îşi poate satisface liniştit „clientela”:

Regia de Drumuri estimează că va obţine venituri de 7,6 milioane euro şi un profit de 100.000 euro

Cu o întârziere de câteva luni, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat zilele trecute bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea (RAJDP), pe anul 2011. Astfel, veniturile totale în sumă de 32 milioane lei (7,6 milioane de euro), estimate a se realiza în anul acesta, prezintă următoarea structură: 31,8 milioane lei provin din activitatea de bază (lucrări de construcţii, modernizări, reparaţii curente şi capitale de drumuri şi poduri); 100.000 lei provin din alte activităţi, respectiv din veniturile ce se vor încasa din vânzările de semifabricate obţinute din producţie proprie şi din închirieri utilaje către terţi; 100.000 lei reprezintă venituri financiare (dobânzi aferente disponibilităţilor băneşti aflate în conturile regiei deschise la bănci comerciale, majorări şi penalităţi încasate de la beneficiarii regiei, pentru sumele neachitate la termenul scadent, etc.).

Corelat cu acestea, costurile aferente volumului de activitate pe anul 2011 au fost fundamentate la nivelul de 31,5 milioane lei, din care: cheltuieli materiale în sumă de 21,9 milioane lei, reprezentând 70% din totalul cheltuielilor, vor fi efectuate pentru achiziţionarea de materii prime şi materiale (ciment, bitum, filer, sorturi, balast, prefabricate, parapet drum, semne de circulaţie, etc.), a combustibililor (motorină, benzină, combustibil lichid uşor, uleiuri, etc), a pieselor de schimb, închirieri de utilaje şi alte cheltuieli de întreţinere şi gospodărire; iar cheltuielile cu personalul în sumă de 8,15 milioane lei reprezintă un procent de 26% din totalul cheltuielilor.

Menţionăm că în totalul fondului de salarii de 6,3 milioane lei, 6,23 milioane lei reprezintă fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, respectiv pentru un număr mediu de salariaţi de 214 persoane, cu un câştig mediu lunar de 2.428 lei/persoană/lună. Fondul de salarii aferent conducătorului regiei este de 60.720 lei, iar indemnizaţiile ce vor fi plătite consiliului de administraţie sunt în sumă de 3.000 lei. La fundamentarea fondului de salarii al conducătorului regiei s-a luat în calcul remuneraţia lunară acordată prin contractul de mandat în vigoare la această dată, respectiv de 5.060 lei, care nu trebuie să depăşescă nivelul indemnizaţiei vicepreşedintelui consiliului judeţean .
Suma de 1,85 milioane lei, calculată ca diferenţă între totalul cheltuielilor de personal şi cheltuielile cu salariile brute, reprezintă contribuţiile plătite de angajator la fondul asigurărilor sociale, fondul de şomaj, fondul de risc şi accidente, fondul de sănătate, deplasări, fondul de garantare a salariilor şi ajutoare sociale acordate conform Codului Fiscal.

Rezultatul brut al exerciţiului economico-financiar pe anul 2011 este estimat la valoarea de 500.000 lei, iar după deducerea impozitului pe profit, rezultă un profit net în valoare de 420.000 lei (100.000 euro). Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum şi la regiile autonome, profitul net se va repartiza astfel: 42.000 lei pentru participarea salariaţilor la profit, în procent de 10%; 210.000 lei pentru vărsăminte la bugetul de stat, în procent de 50%; 168.000 lei, rămân la dispoziţia regiei ca sursă proprie de finanţare a activităţii de investiţii. Pentru finanţarea programului de investiţii pe anul 2011, regia va utiliza suma de 2 milioane lei provenind din sursele proprii. (P.C.)

Leave a Response