|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Procedura obţinerii certificatului de atestare fiscală 

Procedura obţinerii certificatului de atestare fiscală

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, începând cu 1 iulie 2011, se modifică procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, precum şi modelul şi conţinutul acestuia.
 
Generalităţi, eliberare

Certificatul de atestare fiscală este documentul care reflectă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.
Certificatul de atestare fiscală se eliberează la solicitarea contribuabililor, la solicitarea altor autorităţi publice sau din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege.
Eliberarea certificatului de atestare fiscală la solicitarea contribuabililor sau la solicitarea unor autorităţi publice se face pe bază de cerere/adresă de eliberare care se depune la organul fiscal competent.
Cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune la registratura organului fiscal competent, se comunică prin poştă cu confirmare de primire sau se poate transmite prin mijloace de transmitere la distanţă.
În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, respectiv unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.
În cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere trebuie să menţioneze şi sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.
Atenţie! Eliberarea certificatului de atestare fiscală este supusă taxelor extrajudiciare de timbru. Fac excepţie certificatele de atestare fiscală eliberate la solicitarea autorităţilor publice sau din oficiu, de organul fiscal.
 
Verificarea documentelor

Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală organul fiscal competent verifică: dosarul fiscal al contribuabilului, fişa pentru evidenţa analitică pe plătitori a contribuabilului, existenţa sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare până la data depunerii cererii de eliberare a certificatului, precum şi existenţa deciziilor de rambursare sau a documentaţiei aprobate pentru soluţionarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise şi înregistrate în evidenţa fiscală note de compensare/restituire.
În situaţia în care organul fiscal constată că nu au fost depuse de către contribuabil declaraţiile fiscale, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscală se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data transmiterii înştiinţării şi data depunerii declaraţiilor fiscale sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu.
Important! Certificatul de atestare fiscală cuprinde, obligatoriu, numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare, numele şi prenumele şi semnătura conducătorului organului fiscal emitent.
 
Alte precizări

Certificatul de atestare fiscală se întocmeşte în două exemplare originale, din care:
- un exemplar se comunică solicitantului sau noului organ fiscal competent;
- un exemplar se păstrează la organul fiscal emitent şi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
În situaţia în care contribuabilul doreşte să obţină mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscală trebuie să menţioneze în cerere numărul de exemplare solicitate. In acest caz, taxa extrajudiciară de timbru se plăteşte o singură dată, indiferent de numărul de exemplare solicitate.
În cazul contribuabililor mari şi mijlocii care solicită eliberarea certificatului de atestare fiscală prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, organul fiscal competent emite certificatul şi îl comunică contribuabilului în aceeaşi modalitate. În acest caz, contribuabilul imprimă certificatul de atestare fiscală pe hârtie şi îl prezintă administraţiei finanţelor publice în a cărei rază teritorială acesta îşi are domiciliul fiscal, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul, prin semnarea de către conducătorul administraţiei finanţelor publice şi aplicarea ştampilei.
*
Baza legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.014/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396/06.06.2011.

În atenţia angajatorilor!

De la 1 iulie a.c., Declaraţia 112 se va depune numai on-line!

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte angajatorilor că, începând cu 1 iulie a.c., Declaraţia 112 privind plata contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa angajaţilor asiguraţi se va depune numai on-line, fapt pentru care este necesară obţinerea certificatului digital calificat pentru semnătura electronică.
Certificatul se obţine de la unul din cei trei furnizori de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Lista furnizorilor este publicată pe website-urile Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, la adresa www.mcsi.ro, secţiunea Registrul furnizorilor de servicii de certificare,  şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice, categoria Informaţii depunere declaraţii.
În ordine alfabetică, furnizorii sunt societăţile comerciale:
- CERT SIGN SRL – www.certsign.ro;
- DIGI SIGN SA – www.digisign.ro;
- TRANS SPED SRL – www.transsped.ro.
Important! Este necesară instalarea programului Adobe Reader 8.2. Cu un singur certificat puteţi semna declaraţiile fiscale pentru mai mulţi contribuabili. În cazul în care sunt mai mulţi angajaţi pentru semnarea electronică a declaraţiilor fiscale, pentru fiecare angajat se obţine un certificat digital pe o adresă proprie de e-mail.
Pentru siguranţa transmiterii datelor, certificatul digital calificat obţinut trebuie să fie confirmat de firma care l-a eliberat. Pentru aceasta, se descarcă în calculatorul de pe care se transmit declaraţiile documentul de confirmare de pe website-ul ANAF – www.anaf.ro, categoria Asistenţă Contribuabili, modulul Toate formularele cu explicaţii, la adresa http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/confirmare.pdf.
Se completează documentul de confirmare şi se aplică semnătura digitală în căsuţa „Semnătură utilizator”.
Aplicaţia preluată de la furnizorul de certificate digitale calificate trebuie să fie salvată pe discul calculatorului de pe care urmează a fi transmise declaraţiile fiscale.
De reţinut! Ultima declaraţie care se mai poate depune la ghişeu este cea aferentă lunii mai, cu termen de depunere de 25 iunie.
În acest context, invităm pe contribuabilii care încă nu au obţinut certificatul digital calificat pentru semnătura electronică să urgenteze obţinerea acestuia şi să procedeze la depunerea on-line a declaraţiilor fiscale, cu atât mai mult cu cât, urmare a restructurării iniţiate de ANAF, numărul administraţiilor fiscale a fost redus.

Leave a Response