|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Nicolae Minea a dat la schimb Hotelul Alutus pe… un garaj de 10 mp din Târgu Jiu 

• Culisele unui dubios contract de schimb încheiat între firmele Ioco Impex SRL şi SC Aricom SRL

Nicolae Minea a dat la schimb Hotelul Alutus pe… un garaj de 10 mp din Târgu Jiu

Petre Coman

Fără îndoială, controversatul om de afaceri Nicolae Minea este un „maestru scamator” care face să dispară şi să apară pe bandă rulantă tot felul de firme, cu scopul de i se pierde urma şi pentru a-şi salva de la executare silită activele şi bunurile care le deţine pe aceste societăţi comerciale. Credem că nici Nicolae Minea nu mai ştie şirul firmelor pe care le-a creat, pentru că altfel nu înţelegem de ce Minea… se dă singur în judecată şi face afaceri extrem de păguboase.
Un astfel de exemplu este cel al „afacerii” derulate între firmele Ioco Impex SRL Râmnicu Vâlcea şi SC Aricom SRL (ambele controlate direct sau indirect de Nicolae Minea) şi care privea închirierea Hotelului Alutus din Râmnicu Vâlcea. Afacerea viza de fapt transferul Hotelului Alutus în actele firmei Aricom SRL, iar în urma acestei „tranzacţii”, firma Ioco Impex a primit o… anexă gospodărească (un garaj) de 10 mp situată în Târgu Jiu.

În urma acestei „neînţelegeri” a apărut un litigiu în justiţie, întrucât firma Ioco Impex SRL Râmnicu Vâlcea a chemat la bară societatea SC Aricom SRL. Nu este importantă decizia luată de judecători, ci mai mult vrem să scoatem în evidenţă „motivele” care au stat la baza acestui litigiu. Astfel, în Dosarul nr. 8002/318/2009, magistraţii Judecătoriei Târgu Jiu au reţinut următoarele aspecte: „Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei, reclamanta SC Ioco Impex SRL Rm. Vâlcea a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa, în contradictoriu cu pârâta SC Aricom SRL să se dispună obligarea acesteia la respectarea contractului de închiriere nr. 86/14 aprilie 2009 şi la plata chiriei în sumă de 1.500 lei. Prin precizările formulate, Ioco Impex a spus instanţei că din eroare s-a făcut menţiunea în acţiunea dedusă judecăţii că este vorba de un contract de închiriere, fiind vorba în realitate de un contract de schimb. S-a solicitat ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate că între părţi a intervenit o promisiune bilaterală de încheiere a unui contract de schimb în formă autentică cu privire la imobilele construcţie prevăzute în contractul de schimb nr. 86/14 aprilie 2009 şi să se pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de înstrăinare şi înscrierea hotărârii ce se va pronunţa în partea a II-a din Cartea Funciară a fiecărei localităţi unde se află bunurile. De asemenea, s-a solicitat să se dispună înscrierea în Cartea Funciară nr. 2022 Rm. Vâlcea şi a dobândirilor succesive anterioare contractului 86/14 aprilie 2009, odată cu dobândirea dreptului de proprietate şi să se constate că nulitatea contractului de schimb nr. 2834 din 2001 nu produce efect asupra contactului de schimb nr. 86/14 aprilie 2009 şi nici asupra actelor anterioare acestuia şi la plata cheltuielilor de judecată”.

Cum a „uitat” reprezentantul Aricom să vină la încheierea contractului de schimb?

În urmă cu aproape doi ani, între firmele Ioco Impex SRL Râmnicu Vâlcea şi SC Aricom SRL a fost perfectat contractul de schimb, prin care părţile se obligau ca în termen de 30 zile de la încheierea contractului să se prezinte la notariat pentru încheierea actului autentic de schimbare a imobilelor. Deşi s-a obligat prin contract să se prezinte la notariat pentru încheierea actului sub formă autentică, reprezentantul Aricom SRL nu şi-a îndeplinit această obligaţie. „Aricom SRL a formulat întâmpinare prin care a arătat că susţinerile firmei Ioco Impex cu privire la încheierea contractului de schimb şi la obligaţia sa de a se prezenta la notariat în vederea încheierii contractului de schimb în formă autentică sunt reale, recunoscând că nu şi-a îndeplinit această obligaţie. Analizând înscrisurile depuse la dosar coroborate cu susţinerile din întâmpinare şi cu dispoziţiile legale în materie, instanţa constată că cererea formulată de Ioco Impex este întemeiată din următoarele considerente: prin înscrisul sub semnătură privată intitulat «contract de schimb» încheiat la data de 14 aprilie 2009 sub nr. 86, Aricom SRL a dobândit în deplină proprietate imobilul construcţie, proprietatea reclamantei SC Ioco Impex SRL, situat în municipiul Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu. nr. 10 (compus din clădire Hotel Alutus, suprafaţă construită la sol 480,14 mp, suprafaţă desfăşurată de 4263,12 mp); clădire alimentaţie publică (compusă din salon restaurant în suprafaţă de 178 mp, braserie în suprafaţa de 166 mp, bucătărie în suprafaţă de 85,27 mp, etc.); grădină de vară în suprafaţă de 245 mp; grup social grădină de vară; sediu birouri, etc.

În schimbul imobilului mai sus menţionat, Ioco Impex dobândeşte în proprietate un imobil construcţie, situat în Tg. Jiu, str. Constructorilor, bloc 2 ICF, anexă gospodărească de 10,5 mp, parter. În baza acestei convenţii s-a menţionat că părţile intră în posesia efectivă a imobilelor la data încheierii înscrisului, precum şi obligaţia prezentării la notariat în vederea perfectării actelor în formă autentică în termen de 30 de zile de la data încheierii convenţiei.
Aricom SRL, deşi notificată de Ioco Impex în data de 25 mai 2009 prin Adresa nr. 12 pentru a se prezenta la notariat în data de 27 mai 2009, nu şi-a îndeplinit aceasta obligaţie. Aricom SRL fiind cea care nu şi-a îndeplinit obligaţia de a se prezenta la notariat în vederea perfectării actelor, instanţa a constatat că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 111 Cod Procedură Civilă, text care prevede că «Partea care are interes poate să facă cerere pentru constatarea existenţa sau neexistenţei unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului». În speţa de faţă, Ioco Impex a făcut dovada că are interes în ceea ce priveşte constatarea existenţei dreptului său, în sensul că are nevoie de un act autentic care, prin înscrierea în cartea funciară, să fie opozabil. De asemenea, nu are posibilitatea să solicite realizarea dreptului său printr-o acţiune în realizare tocmai pentru că actul de schimb încheiat eu pârâta este valabil doar între părţi, fiind un act sub semnătură privată”, mai subliniază judecătoarea Ramona Bianca Tufan de la Judecătoria Târgu Jiu.

Un alt precedent: o fabrică din Drăgăşani, la schimb cu… Hotelul Alutus

Firma Ioco Impex SRL a dobândit Hotelul Alutus în baza contractului de schimb nr. 73 din 30 martie 2009, ce a fost precedat de alte acte anterioare. În baza contractului de schimb nr. 2834/2001, firma Industrie Mică SA a dobândit Hotelul Alutus şi a transmis către SC Alutus SA (în prezent Batroscom SA) o… fabrică din Drăgăşani. Prin sentinţa civilă nr. 2906/2002, pronunţată de Judecătoria Drăgăşani, a fost consfinţit schimbul de imobile, hotărârea pronunţată ţinând loc de act autentic de schimb, dându-se eficienţă juridică şi formă autentică contractului de schimb nr. 2834/2001.

Hotelul Alutus a făcut obiectul mai multor înstrăinări succesive dintre care unele au fost înscrise în cartea funciară, iar altele au rămas neînscrise, în anul 2005 imobilul intrând din nou în proprietatea SC Industrie Mică SA. Numai că nulitatea contractului de schimb nr. 2834/2001 a fost constatată de către Tribunalul Braşov prin sentinţa civilă nr. 545/2008. „Părţile contractante au hotărât la recurgă la repunerea voluntară în situaţia anterioară încheierii contractului de schimb 2843/2001, repunerea neinterzisă de lege şi chiar impusă ca efect al Deciziei nr. 60 A/C/2004 a Curţii de Apel Piteşti şi a sentinţei civile nr. 545/2008 a Tribunalul Braşov. Referitor la nulitatea contractului nr. 2834/2001, dispusă de Curţea de Apel Piteşti şi Tribunalul Braşov, instanţa constată că nu are efecte asupra sentinţei civile nr. 2906/2002 pronunţată de Judecătoria Drăgăşani, întrucât această sentinţă nu a fost desfiinţată prin modalităţile expres prevăzute de lege, respectiv căile de atac.
De altfel, efectele nulităţii contractului 2834/2001 nu se extind nici asupra contractului nr. 86/14 aprilie 2009 şi nici asupra actelor anterioare acestuia, acte ce reprezintă legea părţilor şi care au fost valabil încheiate. Instanţa apreciază că susţinerile firmei Ioco Impex sunt întemeiate motiv pentru care va admite acţiunea şi pe cale de consecinţă, va constata că între reclamanta şi pârâtă a intervenit la data de 14 aprilie 2009 o promisiune bilaterală de schimb cu privire la imobilele construcţii prevăzute în contractul sub semnătură privată nr. 86 din aceeaşi dată şi se va pronunţa o sentinţă care să ţină loc de act autentic de schimb. De asemenea, în temeiul aceloraşi dispoziţii din Legea 7/1996, va dispune înscrierea în cartea funciară nr. 2022 Rm. Vâlcea a dobândirilor succesive anterioare contractului nr. 86/14 aprilie 2009, odată cu aceea a dreptului de proprietate astfel dobândit. De asemenea, se constată că nulitatea contractului de schimb 2843/2001 nu afectează dreptul de proprietate asupra bunurilor dobândite prin sentinţa civilă nr. 2906/2002 a Judecătoriei Drăgăşani. De asemenea, constată că nulitatea contractului de schimb nr. 2834/2001 nu produce efecte asupra contractului de schimb nr. 86/14 aprilie 2009 şi nici asupra actelor anterioare acestuia. Prezenta sentinţă ţine loc de act autentic în ceea ce priveşte contractul nr. 86/14 aprilie 2009″, precizează în încheiere magistraţii Judecătoriei Târgu Jiu.

Leave a Response