|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

În luna mai, evaziune de 11,3 milioane lei, constatată de Fiscul vâlcean 

În luna mai, evaziune de 11,3 milioane lei, constatată de Fiscul vâlcean

• 9 cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate

În luna mai a.c., Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, prin Activitatea de Inspecţie Fiscală, a încheiat 243 de acte de control, stabilind venituri suplimentare pentru bugetele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în sumă totală de 11,3 mil.lei.

În 9 cazuri în care au existat indicii de sustragere de la plata debitelor prin înstrăinarea bunurilor, au fost dispuse măsuri asigurătorii în valoare totală de 2,9 mil.lei.

Pentru prejudicii create bugetului general consolidat al statului, în sumă totală de 14,2 mil.lei, DGFP Vâlcea a înaintat un caz instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

Abaterile identificate la operatorii economici de către inspectorii fiscali sunt de natura: înregistrării în contabilitate de operaţiuni fictive având drept consecinţă denaturarea veniturilor şi cheltuielilor şi prejudicierea bugetului de stat prin sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a impozitului pe profit aferent acestor operaţiuni; asocierii unor administratori şi a altor persoane împuternicite din diverse societăţi comerciale în grupuri infracţionale care au acţionat în mod coordonat pentru obţinerea direct sau indirect a unui beneficiu material sau financiar prin crearea aparenţei existenţei unor operaţiuni care în fapt nu au existat; neînregistrării corecte în evidenţa contabilă a veniturilor realizate din activitatea de jocuri de noroc la toate punctele de lucru, neevidenţierii şi nedeclarării încasărilor de numerar realizate.
În ceea ce priveşte controlul financiar desfăşurat la societăţile cu capital integral sau majoritar de strat, au fost efectuate 17 acţiuni de verificare a modului de respectare a disciplinei financiare, de administrare şi de gestionare a mijloacelor financiare, stabilindu-se suplimentar diferenţe de natură bugetară, financiară şi fiscală în sumă de 1,1 mil.lei.
De asemenea, în cursul lunii mai a.c., inspectorii fiscali au soluţionat 29 de cereri pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată în valoare de un milion lei.

În atenţia operatorilor economici cu capital de stat!

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii interesaţi că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415/14.06.2011 a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.152/2011 privind raportarea unor indicatori economico-financiari prevăzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici cu capital de stat.
Potrivit prevederilor ordinului, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine peste 50% din patrimoniu/capitalul social inclusiv, filialele acestora precum şi institutele de cercetare au obligaţia raportării trimestriale la Ministerul Finanţelor Publice a unor indicatori economico-financiari, prevăzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli, în termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii trimestrului.
Atenţie! Până la data de 20 iunie 2011 se vor raporta indicatorii economico-financiari înregistraţi la 31 decembrie 2010 şi la 31 martie 2011.
Raportarea indicatorilor economico-financiari se va face prin completarea machetelor descărcate de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice de la adresa http://www.mfinante.ro/monitorizare.htm, respectiv prin utilizarea aplicaţiilor Monitorizare FMI-DATORII şi Monitorizare FMI-VENITURI, CHELTUIELI.
Transmiterea datelor se va face astfel:
– operatorii economici din subordinea autorităţilor publice centrale şi institutele de cercetare vor transmite datele prin e-mail la adresa monitorizareFMI@mfinante.gov.ro;
– operatorii economici din subordinea autorităţilor publice locale vor transmite datele prin e-mail la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti pe raza cărora îşi au sediul. Lista adreselor de e-mail se regăseşte în Anexa care face parte din ordinul menţionat mai sus.
Operatorii economici din subordinea autorităţilor publice centrale, precum şi filialele acestora prezintă situaţiile financiare anuale la Ministerul Finanţelor Publice, în vederea avizării acestora din punctul de vedere al încadrării în nivelul veniturilor şi cheltuielilor cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art. 15 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi cheltuielile ulterioare, în termenul legal de depunere a acestora la organul fiscal în raza cărora sunt arondaţi.
Lista operatorilor economici precum şi a institutelor de cercetare se publică pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice, la adresa http://www.mfinante.ro/monitorizare.htm, astfel:
– lista nr. 1 care cuprinde operatorii economici din subordinea autorităţilor publice centrale şi filialele acestora;
– lista nr. 2 care cuprinde operatorii economici din subordinea autorităţilor publice locale;
– lista nr. 3 care cuprinde institutele de cercetare.

Reglementare fiscală pentru veniturile realizate de personalul birourilor parlamentare

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I a fost publicată Legea nr. 94/06.06.2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale.
Conform acestui act normativ, veniturile realizate de personalul birourilor parlamentare ale deputaţilor şi senatorilor, de persoanele utilizate în cadrul Parlamentului în calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament, în baza  contractelor civile şi celor de colaborare încheiate potrivit art. 38 alin. (6) din Legea nr. 96/2006 şi al art. 18 din Legea nr. 53/1991 intră în categoria veniturilor de natură profesională definite la art. III,  alin. (2) din OUG nr. 82/2010.
Pentru aceste venituri se datorează contribuţii individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj.

Leave a Response