|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Deşi este jurist, prefectul de Vâlcea s-a rătăcit prin hăţişul legilor 

Deşi este jurist, prefectul de Vâlcea s-a rătăcit prin hăţişul legilor

În presa cotidiană din data de 21 iunie 2011, Prefectul judeţului Vâlcea a făcut declaraţii denigratoare la adresa juriştilor din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea care au acordat asistenţa de specialitate pentru emiterea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.75 din 17 iulie 2011, privind consultarea cetăţenilor judeţului prin referendum în legătură cu propunerea de desfiinţare a judeţului Vâlcea.

Declaraţiile prefectului Petre Ungureanu nu sunt susţinute de niciun suport juridic, fiind doar simple afirmaţii ale unui politician de rând şi nu ale unui înalt funcţionar public. Textele de lege pe care acesta le-a inserat în interviul dat publicaţiilor respective nu stabilesc imperativ atribuţii exprese ale Instituţiei Prefectului în organizarea unui referendum judeţean.

Astfel, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) din Legea privind organizarea şi desfăşurarea referendumului nr.3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ”problemele de interes deosebit din unităţile administrativ-teritoriale … pot fi supuse, în condiţiile prezentei legi, aprobării locuitorilor, prin referendum local”, iar potrivit alin.(3) al aceluiaşi articol ”proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor şi judeţelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. În acest caz organizarea referendumului este obligatorie”.

Textul de lege stabileşte în mod concret că şi ”propunerile legislative”, care sunt definite în dicţionarul explicativ al limbii române ca fiind recomandări sau păreri în legătură cu o problemă anume, pot fi supuse dezbaterii unui referendum, iar în acest caz, desfiinţarea judeţului Vâlcea reprezintă o problemă majoră care trebuie supusă atenţiei tuturor cetăţenilor judeţului.

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din Legea privind organizarea şi desfăşurarea referendumului nr.3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, „problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, după caz, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean sau a unei treimi din numărul consilierilor locali, respectiv al consilierilor judeţeni”.

Potrivit dispoziţiilor art.46 alin.(1) din acelaşi act normativ, prevederile menţionate de prefect în articolul incriminat se referă doar la obligaţia acestuia de a supraveghea organizarea şi desfăşurarea referendumului local, inclusiv respectarea termenelor pentru realizarea activităţilor prevăzute în prezenta lege. De asemenea, conform alin.(2) al aceluiaşi articol, Prefectul Judeţului Vâlcea mai are o obligaţie şi anume aceea de a comunica Ministerului Administraţiei şi Internelor doar hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea privind organizarea referendumului local, în 24 de ore de la primirea acesteia.
Prin urmare, prefectul judeţului Vâlcea nu are atribuţii exprese privind organizarea unui referendum local, iar obligaţia de a supraveghea presupune doar ţinerea sub observaţie a modului de organizare a referendumului, inclusiv de respectare a datelor stabilite în programul calendaristic de desfăşurare a acestuia.

De altfel, nici nu avea cum să se prevadă altceva în actul normativ atâta vreme cât, potrivit art.19 alin.(1) lit.”a” din Legea nr.340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prefectul judeţului Vâlcea asigură exclusiv la nivelul judeţului aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice.
Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea respectă prevederile art.1 din Legea privind organizarea şi desfăşurarea referendumului nr.3/2000, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia, „în România suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative şi prin referendum.”
De asemenea, actul administrativ adoptat este conform cu legislaţia europeană, respectiv cu dispoziţiile Cartei Europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de Parlamentul României prin Legea 199/1997, care la art.5 prevede că „pentru orice modificare a limitelor teritoriale locale, colectivităţile locale în cauză trebuie să fie consultate în prealabil, eventual pe cale de referendum, acolo unde legea permite”.

În conformitate cu prevederile art.22 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor se stabileşte prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege şi numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective prin referendum, care se organizează potrivit legii”.
Având în vedere textele de lege arătate, afirmaţiile prefectului judeţului Vâlcea sunt surprinzătoare şi … aiuritoare.

Mai mult, acesta se contrazice prin declaraţiile sale în care insertează şi o dorinţă sinceră: „ar fi interesant de văzut la nivelul regiunii noastre cum percepe populaţia ideea…”, uitând să mai menţioneze concret de ce este nelegală Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea, în condiţiile în care, indiferent că sunt fie alegeri ale autorităţilor locale sau prezidenţiale, fie se organizează un referendum, desfăşurarea acestora se face în baza unui program sau calendar adoptat, în acest sens, de autoritatea care se ocupă de organizarea şi nu de ”supravegherea” respectivelor activităţi.

Având în vedere că a ignorat prevederile art.5 lit.”f” din Legea nr.340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la activitatea prefectului întemeiată pe principiul orientării către cetăţean, denotă faptul că interesul politic primează.
În ceea ce priveşte suspendarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.75 din 17 iulie 2011, privind consultarea cetăţenilor judeţului prin referendum referitor la intenţia de desfiinţare a judeţului Vâlcea, avem şansa, spre deosebire de politrucul din fruntea Prefecturii, să cunoaştem legea, ca orice cetăţean din această ţară, în sensul că dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt opozabile ”erga omnes’.

Se cunoaşte că la data introducerii acţiunii Prefectului Judeţului Vâlcea la instanţa de contencios administrativ competentă, orice act administrativ adoptat de oricare dintre autorităţile administraţiei publice locale se suspendă, prin efectul legii. Până la urmă, cel mai important lucru este că Hotărârea adoptată de Consiliul Judeţean Vâlcea a produs efecte în mintea cetăţeanului de rând care nu doreşte desfiinţarea judeţului Vâlcea.

Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea

Leave a Response