|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Primarii din Băile Govora şi Călimăneşti au fost amendaţi cu suma totală de 1.000 de euro 

• Pentru neorganizarea şi neexercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii,

Primarii din Băile Govora şi Călimăneşti au fost amendaţi cu suma totală de 1.000 de euro

Prin Ordinul Prefectului nr. 156/1 aprilie 2011 a fost constituită comisia de verificare a modului în care sunt respectate prevederile Legii privind autorizarea lucrărilor de construcţii şi ale Legii privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, la nivelul judeţului Vâlcea, comisie formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului şi ai Inspectoratul Judeţean în Construcţii. Acţiunea de verificare s-a defăşurat în etape, începând cu staţiunile balneoclimaterice, respectiv cu oraşele Călimăneşti şi Govora şi a prevăzut următoarea tematică: verificarea existenţei şi valabilităţii PUG-urilor şi RLU-urilor; verificarea existenţei şi încadrării cu personal corespunzător a structurilor de specialitate din cadrul primăriilor; verificarea prin sondaj a respectării legislaţiei în domeniul autorizării executării construcţiilor.
În urma acestor controale, primarul din Govora, Mihai Mateescu a fost amendat cu suma de 1.000 lei, iar primarul din Călimăneşti, Ilie Amuzan, a fost amendat cu suma de 3.000 lei, în ambele cazuri pentru neorganizarea şi neexercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii.

Chioşcurile din vecinătatea Mănăstirii Cozia trebuie demolate

Printre măsurile dispuse de Prefectura Vâlcea la Primăria Călimăneşti în vederea intrării în legalitate se numără: identificarea tuturor panourilor de afişaj amplasate fără autorizaţie de construire;c ompletarea structurilor de specialitate cu personal calificat şi în număr suficient pentru volumul de lucru de la nivelul oraşului Călimăneşti; organizarea şi exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii, prin constituirea la nivelul primăriei oraşului Călimăneşti a unei comisii care să desfăşoare această activitate, în baza unui program de lucru aprobat de către primar; completarea registrelor speciale de evidenţă a AC/CU cu toate datele lipsă (acolo unde nu au fost respectate prevederile legale privind anunţul începerii sau terminării lucrărilor şi nu s-au întocmit PV de recepţie la terminarea lucrărilor, se vor aplica prevederile Legii nr. 50/1991, diferenţiat în funcţie de situaţia din teren, prin aplicarea de sancţiuni, întocmirea de PV de recepţie, PV de control sau consemnarea documentelor în cartea funciară; respectarea cu stricteţe a prevederilor Legii nr. 50/1991 privind primirea cererilor şi a documentaţiilor, pentru emiterea AC/CU, precum şi la eliberarea acestora (înscrierea prevederilor PUG, RLU, cu precizarea clară a UTR din care face parte parcela pe care se va construi cu toate restricţiile şi obligaţiile prevăzute pentru acea unitate teritorială, solicitarea tuturor avizelor necesare obligatorii ex. aviz ISU, acord IJC, acord vecini, etc.); desfiinţarea chioşcurilor din lemn sau PVC existente în zona taberelor şcolare, pe strada Calea lui Traian şi amplasarea cu respectarea prevederilor legale, în locul lor a unor spaţii unitare, avizate de către DJCCPCN Vâlcea, pentru expunerea produselor de artizanat, tradiţionale şi de cult; pentru cele 13 obiective verificate, Primăria va dispune intrarea în legalitate pentru fiecare în parte, în funcţie de situaţia din teren, prin demolare s-au obţinerea unei autorizaţii de construire cu modificare (primăria va anunţa investitorii, va efectua controale şi prin procesele verbale de sancţionare va dispune măsurile legale), etc.

Proiectul de reabilitare a infrastructurii din Govora nu are aviz de la Mediu

În schimb, pentru Primăria Băile Govora, cei de la comisia de control a Prefecturii Vâlcea au solicitat luarea următoarelor măsuri: pentru obiectivul ,,Clădire sediu firmă şi locuinţă de serviciu” construcţie duplex, în caz de neîncepere a lucrărilor, după expirarea AC-urilor în septembrie 2011, primăria va pune în vedere investitorilor aducerea terenului la starea iniţială; dispunerea intrării în legalitate prin demolare s-au obţinerea unei AC cu modificare, pentru obiectivul ,,Locuinţă P+M – investitor persoană fizică” (primăria va anunţa investitorul, va efectua un control şi prin procesul verbal de sancţionare va dispune măsurile legale. De asemenea, va solicita demolare WC uscat şi branşarea locuinţei la utilităţi, respectând prevederile legale, sau găsirea unei soluţii de evacuare a apelor gospodăreşti în conformitate cu prevederile legale); dispunerea intrării în legalitate prin emiterea unei AC pentru terasa construită lîngă obiectivul ,,Laborator pentru producţie şi desfacere produse patiserie şi cofetărie” – investitor persoană juridică (primăria va anunţa investitorul, va efectua un control şi prin procesul verbal de sancţionare va dispune măsurile legale – autorizarea sau demolarea terasei); dispunerea intrării în legalitate prin demolare sau obţinerea unei AC cu modificare, pentru obiectivul ,,Spaţiu comercial nealimentar” P+2E – investitor persoană juridică (primăria va anunţa investitorul, va efectua un control şi prin procesul verbal de sancţionare va dispune măsurile legale. Se va pune în vedere obligativitatea găsirii de soluţii pentru încadrarea construcţiei în prevederile Codului Civil şi ale PUG); pentru toate autorizaţiile de construire cuprinse în procesul-verbal de control şi pentru obiectivul „Reabilitare infrastructură turistică” se va solicita în mod expres avizul Agenţiei de Mediu (Primăria oraşului Băile Govora va aduce, în prealabil, la cunoştinţă Agenţiei de Mediu existenţa şi conţinutul acordului de mediu eliberat în anul 1999, parte integrantă din PUG), etc. (Petre Coman)

Leave a Response