|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Înregistrarea specială în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) 

Înregistrarea specială în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA)

În articolul de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte principalele obligaţii pe care le au contribuabilii persoane impozabile neînregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) şi persoanele juridice neimpozabile în vederea înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare de bunuri, prestări şi achiziţii intracomunitare de servicii.

Reglementare

Înregistrarea specială în scopuri de TVA este reglementată de articolul 153 indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 67 din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal (CF).

Persoanele obligate să se înregistreze conform art. 153 indice 1 CF

Au obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform articolului menţionat, numai persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România, respectiv:
– persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România şi persoanele juridice neimpozabile stabilite în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 CF, care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară (10.000 euro la cursul de schimb de la data aderării, respectiv 3,3817 lei/euro);
– persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 CF, dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 150 alin. (2) CF, înainte de prestarea serviciului;
– persoanele impozabile care îşi au stabilit sediul activităţii economice în România, care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153, dacă primesc de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care sunt obligate la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2) CF, înaintea primirii serviciilor respective.
Important! Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 CF pentru prestări şi achiziţii de servicii intracomunitare se solicită numai de persoanele care nu sunt deja înregistrate normal în scopuri de TVA conform art. 153 CF sau pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri conform art. 153 alin. (1) lit. a) CF şi numai în cazul serviciilor intracomunitare pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) CF (operaţiuni desfăşurate între persoane impozabile), sau echivalentul acestui articol din legislaţia altui stat membru, altele decât cele scutite de taxă.
Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, dacă nu este înregistrată şi nu este obligată să se înregistreze conform art. 153 CF, şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita să se înregistreze, conform art. 153 indice 1 CF, în cazul în care realizează achiziţii intracomunitare.
Persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă care nu este înregistrată conform art. 153 din CF şi care efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri accizabile nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 indice 1 din CF, pentru plata taxei aferente respectivei achiziţii intracomunitare.
De asemenea, orice persoană care efectuează achiziţii intracomunitare de mijloace noi de transport, care nu este înregistrată conform art. 153 CF, nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 indice 1 CF, pentru plata taxei aferente respectivei achiziţii intracomunitare.

Formularistică

Contribuabilii care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 vor depune „Declaraţia de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţia de menţiuni pentru alte persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii”, cod 091, conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de TVA.
Declaraţiile se depun, direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal unde contribuabilul îşi are sediul activităţii economice.
De reţinut! La data solicitării înregistrării în scopuri de TVA, potrivit art. 153 indice 1 CF, persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile vor solicita organului fiscal competent şi înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari, dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare pentru care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA.

Valabilitatea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1

În cazul în care o persoană este obligată să solicite înregistrarea în condiţiile art. 153 indice 1 CF, înregistrarea respectivei persoane conform acestui articol va fi considerată valabilă de la data solicitării înregistrării.
Important! Persoanele înregistrate conform articolului de mai sus din Codul Fiscal nu pot comunica acest cod pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate către alte persoane din ţară, acesta fiind comunicat altor persoane numai pentru achiziţii intracomunitare de bunuri, pentru prestări de servicii intracomunitare şi pentru achiziţii de servicii intracomunitare.
Înregistrarea în scopuri de TVA în condiţiile art. 153 indice 1 CF nu conferă persoanei impozabile calitatea de persoană înregistrată normal în scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat numai pentru achiziţii intracomunitare sau pentru serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2), primite de la persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau prestate către persoane impozabile stabilite în alt stat membru.

Anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1

Persoana înregistrată în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare de bunuri poate solicita anularea înregistrării sale oricând, după expirarea anului calendaristic următor celui în care a fost înregistrată, dacă valoarea achiziţiilor sale intracomunitare nu a depăşit plafonul de achiziţii în anul în care face solicitarea sau în anul calendaristic anterior şi dacă nu şi-a exercitat opţiunea pentru înregistrare.
Persoana înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1, prin opţiune, poate solicita anularea înregistrării oricând după expirarea a 2 ani calendaristici care urmează anului în care a optat pentru înregistrare, dacă valoarea achiziţiilor sale intracomunitare nu a depăşit plafonul de achiziţii în anul în care depune această solicitare sau în anul calendaristic anterior, dacă nu şi-a exercitat opţiunea pentru înregistrare.
Persoana înregistrată conform art. 153 indice 1 pentru prestări şi achiziţii de servicii intracomunitare poate solicita anularea înregistrării sale oricând după expirarea anului calendaristic în care a fost înregistrată, cu excepţia situaţiei în care trebuie să rămână înregistrată.
În cazul în care o persoană solicită anularea înregistrării în condiţiile de mai sus, înregistrarea respectivei persoane se va considera anulată din prima zi a anului calendaristic în care se face cererea de anulare.
Atenţie! Dacă după expirarea anului calendaristic prevăzut în cazul înregistrării obligatorie conform art. 153 indice 1 CF sau a celor 2 ani calendaristici în cazul înregistrării prin opţiune, care urmează celui în care s-a efectuat înregistrarea, persoana impozabilă efectuează o achiziţie intracomunitară în baza codului de înregistrare în scopuri de TVA obţinut, se consideră că persoana a optat conform art. 126 alin. (6), cu excepţia cazului în care a depăşit plafonul de achiziţii intracomunitare.

Obligaţii declarative

Contribuabilii înregistraţi conform art. 153 indice 1 pentru achiziţii intracomunitare de bunuri, prestări şi achiziţii de servicii intracomunitare au obligaţia să depună „Decontul special de taxă”, cod 301, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea operaţiunilor menţionate, conform Ordinul preşedintelui ANAF nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”.

Decontul special de taxă trebuie depus numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei.

De asemenea, contribuabilii înregistraţi conform art. 153 indice 1 CF au obligaţia să depună până la data de 15 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, declaraţia recapitulativă cod 390 VIES, conform Ordinul preşedintelui ANAF nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”.
Declaraţia recapitulativă se depune pentru fiecare lună calendaristică în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru operaţiunile prevăzute la art. 153 indice 1 CF pentru care există obligativitatea înregistrării în scopuri de TVA.
Formatele electronice ale declaraţiilor menţionate mai sus se obţin prin folosirea programelor de asistenţă elaborate de ANAF şi se transmit organului competent pe suport electronic.
Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia persoanelor impozabile, gratuit, de unităţile fiscale sau pot fi descărcate de pe websiteul ANAF, de la adresa www.anaf.ro.
Contribuabilii care deţin certificat digital pot depune formularele prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe websiteul ANAF.
Baza legală: art. 153 indice 1, art. 156 indice 3 şi art. 56 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 67 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul preşedintelui ANAF nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, Ordinul preşedintelui ANAF nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”.

Leave a Response