|duminică, iunie 26, 2022
  • Follow Us!

Se va aproba lista de solicitanţi care vor primi locuinţe ANL destinate închirierii 

• În cadrul unei şedinţe ordinare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea,

Se va aproba lista de solicitanţi care vor primi locuinţe ANL destinate închirierii

Joi, 31 martie 2011, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, şedinţă care va avea pe ordinea de zi 35 de rapoarte şi proiecte de hotărâri, plus punctul „Diverse”. Astfel se vor discuta şi aproba următoarele propuneri: execuţia bugetului taxei speciale pentru susţinerea financiară a sportului şi culturii vâlcene pentru anul 2010; execuţia de casă a bugetului „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială pentru finanţarea lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe” pentru anul 2010; execuţia de casă pe anul 2010 pentru bugetul „Disponibil din depozite speciale constituite pentru construcţii de locuinţe”; aprobarea contului de execuţie pentru fondul de rulment pe anul 2010; aprobarea execuţiei de casă pe anul 2010 pentru „Schema de plată SAPS pe anul 2010″; aprobarea bugetului pentru operaţiunile de plăţi directe care se acordă în agricultură pe anul 2011;

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC ETA SA pentru anul 2011; acordarea subvenţiei ce se acordă din bugetul local, serviciului public de transport urban de călători din municipiu; rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe anul 2011; aprobarea unor plăţi din bugetul local; prelungirea contractului de asociere în participaţiune încheiat cu SC Librănile Humanitas SA; închirierea unor imobile – terenuri aferente construcţiei unor garaje; închirierea unui spaţiu situat în strada Carol I, nr 19; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 268/155/2004, referitoare la stabilirea suprafeţei imobilului – construcţie aflat în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea, gestionat de Direcţia de Protecţie Socială; asocierea municipiului cu un agent economic în vederea organizării şi funcţionării Centrului de promovare şi informare turistică din municipiul Râmnicu Vâlcea; aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor aparţinând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 244 din 31.08.2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public şi privat de interes local; completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 336/184/2008 privind stabilirea locurilor de aşteptare a clienţilor în cadrul transportului în regim de taxi;

prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în municipiul Râmnicu Vâlcea; desfiinţarea unor imobile – construcţii situate în incinta Grădinii Zoologice; aprobarea listei de solicitanţi care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate; aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Teatrul municipal „Ariel” din Râmnicu Vâlcea; aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Filarmonica de Stat „Ion Dumitrescu”; aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare şi modernizare drum strada Arinilor – strada Buda”; aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Magazie de depozitare produse nepoluante, strada Ferdinand, nr. 3″; prestarea muncii în folosul comunităţii de către contravenienţi; solicitarea de trecere a unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi administrarea Universităţii din Craiova – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local;

modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului; aprobare PUZ „Introducere teren în intravilan (8.334 mp) pentru baza de agrement şi funcţiuni mixte cu regulamentul de urbanism aferent, zona Râureni”, investitor SC Golden SRL; aprobarea regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului; proiect de hotărâre privind denumirea parcului, din vecinătatea Teatrului Anton Pann, „Antonio Copetti”; completarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism; informare şi consultare a publicului privind reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea; prezentarea raportului de activitate al primarului pe anul 2010.

Leave a Response