|joi, iunie 30, 2022
  • Follow Us!

CET Govora a primit autorizaţii integrate de mediu pentru trei instalaţii mari de ardere 

• De la Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Craiova,

CET Govora a primit autorizaţii integrate de mediu pentru trei instalaţii mari de ardere

În urmă cu o lună, Agenţia Regională de Protecţie a Mediului (ARPM) Craiova a decis eliberarea a patru autorizaţii integrate de mediu având ca beneficiar societatea CET Govora SA, pentru trei instalaţii mari de ardere (IMA 1, IMA 2 şi IMA 3) şi pentru un depozit de zgură şi cenuşă. Cele patru autorizaţii sunt valabile până la data de 31 decembrie 2012. Decizia ARPM Craiova pentru emiterea celor patru autorizaţii integrate de mediu s-a făcut cu luarea în considerare a sugestiilor observaţiilor şi propunerilor transmise de celelalte autorităţi competente cu atribuţiuni şi responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului, precum şi după asigurarea şi facilitarea accesului organizaţiilor non-guvernamentale şi a publicului interesat sau posibil a fi afectat, pentru participare la luarea deciziei de emitere a acestor autorizaţii integrate de mediu.
Verificarea conformării cu prevederile autorizaţilor integrate de mediu se va face de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu (Comisariatul Regional Vâlcea, Comisariatul Judeţean Vâlcea), ARPM Craiova şi APM Vâlcea.

„În cazul efectuării măsurătorilor continue la instalaţiile mari de ardere, valorile limită de emisie pentru dioxidul de sulf, oxizii de azot şi pulberi, se consideră a fi respectate dacă rezultatele acestor măsurători efectuate pentru orele de funcţionare dintr-un an calendaristic, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: nici una dintre valorile medii lunare calendaristice pentru dioxidul de sulf, oxizii de azot şi pulberi nu depăşeşte valorile-limită de emisie corespunzătoare; 97% din toate valorile medii la 48 de ore pentru dioxidul de sulf şi pulberi nu depăşesc 110% din valorile-limită de emisie corespunzătoare; 95% din toate valorile medii la 48 de ore pentru oxizii de azot nu depăşesc 110% din valorile-limită de emisie corespunzătoare.

Cantitatea anuală de dioxid de carbon emisă se estimează funcţie de puterea calorifică a combustibilului, regimul de ardere şi regimul de funcţionare şi este reglementată prin Autorizaţia de emisii de gaze cu efect de seră nr. 13/21 februarie 2008, valabilă pentru perioada 2008 – 2012, eliberată de ARPM Craiova. În cazul funcţionării necorespunzătoare sau al întreruperii funcţionării echipamentelor de reducere a emisiilor, CET Govora are următoarele obligaţii: să reducă sau să sisteze funcţionarea instalaţiei mari de ardere, dacă revenirea la funcţionarea normală nu este posibilă în 24 de ore, sau să utilizeze combustibili mai puţin poluanţi; să informeze în termen de 48 de ore autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului; să ia măsurile necesare ca durata cumulată de funcţionare fără echipament de reducere a emisiilor să nu depăşească 120 de ore în orice perioadă de 12 luni.

CET Govora are obligaţia să desfăşoare activitatea în astfel de condiţii încât prin contribuţia adusă la nivelul emisiilor din zonă acestea să se încadreze în prevederile standardelor şi normativelor în vigoare şi a OM 592/2002 privind aprobarea normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător precum şi a OM 448/2003 pentru aprobarea normativului privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel şi hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător”, se menţionează printre altele în memoriul tehnic care a stat la baza autorizaţiilor emise de ARPM Craiova.

(P.C.)

Leave a Response