|vineri, septembrie 30, 2022
  • Follow Us!

Spitalul Obstetrică-Ginecologie, APIA, Direcţia Silvică şi Serviciul de Ambulanţă, în topul neregulilor 

• Potrivit unui recent raport al Curţii de Conturi,

Spitalul Obstetrică-Ginecologie, APIA, Direcţia Silvică şi Serviciul de Ambulanţă, în topul neregulilor

Petre Coman

Săptămâna trecută, Curtea de Conturi a României a prezentat raportul public pe anul 2009 care cuprinde rezultatele activităţilor de audit şi control, desfăşurate în anul 2010, de către structurile de specialitate ale Curţii de Conturi, asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public în exerciţiul financiar al anului 2009. La nivelul judeţului Vâlcea, au fost verificate 69 de entităţi.

La Spitalul Obstetrică Ginecologie Râmnicu Vâlcea se pare că s-au găsit cele mai multe nereguli, printre care amintim: necalcularea, neînregistrarea şi neîncasarea veniturilor din închirierea spaţiilor, a penalităţilor de întârziere pentru neplata la termen conform clauzelor contractuale, precum şi nereţinerea şi nevirarea impozitului pe veniturile asimilate salariilor prin acordarea tichetelor cadou; abateri privind efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului fără respectarea în totalitate a prevederilor legale; efectuarea de lucrări de construcţii fără aprobarea documentaţiei tehnico-economice de către autorităţile competente; neiniţierea procedurilor legale de recuperarea debitelor; scoaterea din evidenţa contabilă a unor mijloace fixe fără respectarea prevederilor legale.

De asmenea, tot la Spitalul Obstetrică Ginecologie Vâlcea au fost identificate abateri în organizarea procedurilor de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor, în sumă totală de 10 milioane lei, care s-au concretizat, în principal în: efectuarea de cheltuieli pentru care nu există prevedere bugetară sau nu sunt prevăzute de legislaţia în vigoare; înregistrarea în evidenţa contabilă a unor cheltuieli, precum şi efectuarea de plăţi efectuate din buget instituţiilor, fără a fi respectate procedurile privind parcurgerea tuturor fazelor execuţiei bugetare, respectiv, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata; decontarea unor lucrări de investiţii neînscrise în listele de investiţii; abateri privind controlul financiar preventiv propriu (la care se mai adaugă Spitalul din Bălceşti).

Directorii de la APIA Vâlcea şi-au majorat nejustificat salariile

Tot inspectorii Curţii de Conturi au mai descoperit că la APIA Vâlcea, pentru personalul de conducere nou angajat s-a acordat eronat o majorare a salariului de bază cu 75% faţă de 25%, (funcţiile de director coordonator şi director coordonator adjunct), fapt ce a generat un prejudiciu de 92.000 lei. De asemenea, la APIA Vâlcea şi la ITRSV Vâlcea s-au găsit următoarele abateri: acordarea nelegală a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă de 10% din salariul de bază, precum şi a altor sporuri a determinat plăţi nelegale de 90.000 lei; plata orelor suplimentare fără justificare legală şi a sporului de 20% pentru activitatea de audit intern au generat un prejudiciu în sumă de 31.0000 lei; decontarea cheltuielilor fără documente justificative a determinat plata nelegală a sumei de 80.000 lei.

Mai multe nereguli au fost depistate de inspectorii Curţii de Conturi la Serviciului Judeţean de Ambulanţă Vâlcea, unde au fost efectuate plăţi fără documente justificative: avizarea unor plăţi fără contraprestaţie, reprezentând, în principal, servicii de consultanţă juridică; acceptarea la decontare a unor preţuri unitare mai mari decât cele contractate; achitarea contravalorii unor convorbiri telefonice care nu au putut fi justificate ca fiind strict legate de activitatea instituţiei sau, achitarea de avansuri, pentru deplasare, fără a exista justificare în privinţa acordării acestora.

De asemenea, tot la SJA Vâlcea au fost efectuate plăţi peste normele, cotele sau baremurile legale: nu au fost luate măsurile legale de raţionalizare a cheltuielilor, respectiv de diminuare a cheltuielilor de personal cu procentul de 15,5% lunar, prevăzut de lege, procentul aplicat fiind sub 10%; au fost angajate, lichidate, ordonanţate şi plătite din credite bugetare cheltuieli de personal reprezentând contravaloarea tichetelor de masă acordate necuvenit personalului pentru perioada delegării sau în cazul cumulului de funcţii; s-au acordat drepturi salariale managerilor generali, într-un cuantum superior secretarului de stat din ministere. Alte abateri descoperite la SJA Vâlcea: nereguli cu privire la neevidenţierea şi neîncasarea unor venituri; diminuarea nelegală a patrimoniului, prin scoaterea de bunuri, reprezentând mijloace de transport cu durata de funcţionare depăşită, fără finalizarea procedurilor de valorificare a acestora; nerespectarea în totalitate a procedurilor legale privind inventarierea patrimoniului; reevaluarea patrimoniului fără respectarea prevederilor legale.

Romsilva Vâlcea nu a înregistrat în contabilitate pagubele şi amenzile

Mai multe nereguli au fost descoperite de Curtea de Conturi la Romsilva Vâlcea, condusă de Ion Oprescu. Astfel, printre altele, s-au găsit următoarele nereguli: nerealizarea unor venituri în sumă estimativă de 331.000 lei ca urmare nefacturării şi neîncasării penalităţilor de întârziere aferente neplăţii la termen a chiriei pentru ocuparea temporară de teren din fondul forestier aflat în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva; diminuarea veniturilor cu suma de 158.000 lei prin calcularea eronată a valorii chiriei aferente ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier, prin aplicarea nejustificată a unor coeficienţi diminuaţi; neînregistrarea în evidenţele contabile a unor venituri în suma de 81.000 lei reprezentând valoarea producţiei finite, respectiv a valorii masei lemnoase fasonată; neînregistrarea în evidenţele contabile a sumei de 1,65 milioane lei reprezentând valoarea pagubelor şi amenzilor stabilite prin actele de control întocmite de personalul silvic.

Acest raport al Curţii de Conturi prezintă principalele constatări, concluzii şi recomandări consemnate în actele de verificare încheiate ca urmare a activităţilor de audit şi control desfăşurate de către auditorii publici externi, în limitele competenţelor stabilite prin legea de organizare şi funcţionare. Potrivit programului de activitate pe anul 2010, structurile centrale şi teritoriale ale Curţii de Conturi, au desfăşurat 3.085 de acţiuni de verificare, la 2.773 de entităţi. Trebuie precizat faptul că la unele entităţi, pe lângă efectuarea misiunii de audit financiar, s-au desfăşurat atât audit al performanţei, cât şi control tematic, astfel că aceeaşi entitate a fost supusă, în anul 2010, la două sau chiar trei verificări. Entităţile supuse auditului financiar au fost în număr de 1.808, din care: 1.237 ordonatori principali de credite, 56 ordonatori secundari de credite, 505 ordonatori terţiari de credite şi 10 alte entităţi. Peste 200 de entităţi au fost supus eauditului performanţei, din care, 150 ordonatori principali de credite, trei ordonatori secundari de credite, 34 ordonatori terţiari de credite şi 18 alte entităţi.

Leave a Response