|joi, mai 6, 2021
  • Follow Us!

Regimul fiscal al biletelor de intrare la cazinouri şi jocuri de noroc tip slot-machine 

Regimul fiscal al biletelor de intrare la cazinouri şi jocuri de noroc tip slot-machine

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, pentru organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor, a fost stabilită obligaţia de a permite accesul în locaţiile autorizate numai pe baza unui bilet de intrare pentru fiecare persoană care intră în cazinou, precum şi a organizatorilor de jocuri de noroc tip slot-machine de a încasa biletul de intrare de la jucători.

Potrivit prevederilor ordonanţei, taxa de acces pentru jocurile de noroc caracteristice activităţii cazinourilor este de 20 lei, iar taxa de acces pentru jocurile tip slot-machine este de 5 lei.

Biletele de intrare necesare pentru încasarea taxei de acces sunt formulare cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare, fiind produse cu elemente de securizare împotriva falsificării şi contrafacerii.
Producerea acestor bilete de intrare se realizează de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională” SA.

Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să facă dovada că deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi autorizaţie de exploatare pentru jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor sau pentru jocuri de noroc tip slot-machine, odată cu solicitarea pentru tipărirea biletelor de intrare.

Tipărirea biletelor de intrare se face în urma unei comenzi scrise a organizatorului de jocuri de noroc către CN „Imprimeria Naţională” SA, formularul de comandă fiind, de asemenea, document tip produs de CN „Imprimeria Naţională” SA cu elemente de securizare împotriva falsificării şi contrafacerii.

Ridicarea biletelor de intrare se face de către persoane delegate ale organizatorilor de jocuri de noroc, împuternicite în acest sens prin delegaţie scrisă, termenul de livrare fiind de maximum 10 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.
Biletele de intrare pentru jocurile de noroc caracteristice activităţilor cazinourilor şi pentru jocurile de noroc tip slot-machine vor avea două părţi: marca de control şi biletul de intrare propriu-zis şi vor conţine următoarele elemente: denumirea organizatorului de jocuri de noroc, codul de înregistrare fiscală, numărul licenţei de exploatare a jocurilor de noroc, tariful biletului. Partea denumită „Bilet de intrare” va purta menţiunea „Biletul se păstrează pentru control”.

Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţilor cazinourilor şi de jocuri de noroc tip slot-machine au obligaţia să înscrie cu datieră data şi ora emiterii biletului către client, atât pe marca de control, cât şi pe biletul de intrare.
Atenţie! Biletele de intrare care nu conţin toate elementele şi informaţiile legale nu sunt valabile.

Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să păstreze în arhivă toate mărcile de control de la biletele de intrare vândute, pe o perioadă de 5 ani, acestea constituind documente justificative.
Baza legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 52/2011 pentru aprobarea condiţiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activităţilor cazinourilor şi la jocurile de noroc tip slot-machine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37/2011; art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/2010.

În atenţia restanţierilor la bugetul general consolidat al statului!

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor plătitori de impozite şi taxe că, la 31 ianuarie 2011, pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la categoria Servicii online, subcategoria Obligaţii restante către bugete, din prima pagină, va fi publicată lista restanţierilor la bugetul general consolidat al statului la 31 decembrie 2010.

Pentru a evita publicarea pe „lista datornicilor”, contribuabilii aflaţi în această situaţie trebuie să achite debitele restante până la data publicării. 
Temei legal: Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

În 2010, Fiscul vâlcean a stabilit suplimentar pentru buget 100 de milioane de lei

56 de cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate
În 2010, personalul DGFP Vâlcea cu atribuţii de control din cadrul Activităţii de Inspecţie Fiscală a încheiat 3.069 de acte de control, rezultatele concretizându-se în stabilirea unor venituri suplimentare pentru bugetele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în sumă totală de 100 de mil.lei, din care: 93 de mil.lei la persoane juridice şi 7 mil.lei la persoane fizice. 
Pentru prejudicii create bugetelor administrate de ANAF, în sumă totală de 61 mil.lei, DGFP Vâlcea a înaintat 56 cazuri instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

Abaterile identificate de inspectorii fiscali sunt de natura: neînregistrării în evidenţa contabilă a unor achiziţii intracomunitare şi nedeclararea la organul fiscal competent a veniturilor impozabile şi TVA; înregistrării în evidenţele contabile de documente fictive în sensul creării aparentei unor operaţiuni reale şi sustragerii de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat al statului; refuzului nejustificat de a prezenta organelor de inspecţie documentele legale şi bunurile din patrimoniu cu scopul vădit de a împiedica verificările financiar fiscale; neevidenţierii în contabilitate a tuturor facturilor emise şi implicit a veniturilor realizate, nedeclararea acestora de organul fiscal teritorial; achiziţionării şi comercializării de bunuri fără a face dovada provenienţei acestora; înregistrării pe costuri a unor sume fără a avea la bază documente justificative, prin care să facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune.

De asemenea, în anul precedent, inspectorii fiscali cu atribuţii de control au soluţionat 288 de cereri pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată în valoare de 21 mil.lei, fiind respinsă la rambursare suma totală de două mil.lei.

Leave a Response