|sâmbătă, iulie 2, 2022
  • Follow Us!

Licitaţiile, obligatorii doar pentru lucrări de peste 5 milioane euro 

Un precedent legislative periculos:

Licitaţiile, obligatorii doar pentru lucrări de peste 5 milioane euro

Începând cu data de 3 ianuarie 2011, orice autoritate publică, instituţie publică la nivel central, regional sau local, orice întreprindere publică poate acorda fără licitaţie contracte publice de lucrări care au o valoare de până la 4.845.000 de euro, faţă de un milion de euro, cât era până acum precizează av.Coltuc Marius, fondator Casa de avocatura Coltuc.

Conform reglementărilor din Legea 278/2010 (art. 124) „Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:

a) pentru contractul de furnizare: 125.000 de euro (în loc de 100.000 de euro, cât era înainte – n.r.);
b) pentru contractul de servicii: 125.000 de euro;
c) pentru contractul de lucrări: 4.845.000 de euro (în loc de 1.000.000 – n.r.)”.

Soluţionarea contestaţiilor, numai la CNSC

Persoana care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante sau prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achizi-ţiilor publice nu mai poate opta între acţiunea în justiţie şi cea administrativ-jurisdicţională la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contesta-ţiilor (CNSC). Începând cu data intrării în vigoare a legii – 3 ianuarie 2011 -, persoanele vătămate se pot adresa numai CNSC. 
Prin persoană vătămată se înţelege orice operator economic care:

a) are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de atribuire;
b) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al autorităţii contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedură de atribuire.

Prin act al autorităţii contractante se înţelege orice act administrativ, orice altă operaţiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în legătură cu sau în cadrul procedurii de atribuire.

Înainte de a se adresa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, persoana vătămată notifică autoritatea contractantă cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice şi la intenţia de a sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Evident, nu mai trebuie să notifice şi instanţa, atâta vreme cât nu partea vătămată nu mai poate opta pentru soluţionarea contestaţiei în instanţă. Notificarea nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. După primirea notificării, autoritatea contractantă poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri.

Măsurile adoptate se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei care a notificat autoritatea contractantă, cât şi celorlalţi operatori economici implicaţi.
Persoana vătămată care a notificat autoritatea contractantă se poate adresa de îndată Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, fără a fi obligată să aştepte comunicarea măsurilor luate de autoritatea contractantă. Persoana vătămată care consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite autorităţii contractante o notificare de renunţare la dreptul de a formula contestaţie în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau, după caz, o cerere de renunţare la judecarea contestaţiei.
Decizia prin care CNSC anulează în tot sau în parte actul atacat este obligatorie (nu şi executorie, cum era până acum) pentru autoritatea contractantă. Împotriva deciziilor CNSC se poate depune plângere la instanţa de judecată.

Procesele pentru despăgubiri trec de la contencios la secţia comercială

Contractul de achiziţie publică a fost redefinit ca şi contract comercial care include şi categoria contractului sectorial, cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.
Specificarea faptului că este un contract comercial este una importantă deoarece până acum era considerat act administrativ, conform Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ. 
Ca atare, procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia comercială a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante. Până acum, procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire se soluţionau de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului.

av.Coltuc Marius,fondator Casa de avocatura Coltuc

Leave a Response