|miercuri, august 10, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea şi Primăria vor investi în modernizarea CET Govora şi a reţelelor termice 78,5 milioane euro 

• Pe lângă fondurile care vor veni prin proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului
Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028″,

CJ Vâlcea şi Primăria vor investi în modernizarea CET Govora şi a reţelelor termice 78,5 milioane euro

Săptămâna trecută, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat realizarea de investiţii complementare în valoare de 48,5 milioane euro la proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”. Cele două investiţii complementare sunt: lucrări de reabilitare şi modernizare a reţelelor de transport din cadrul sistemului centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea reducerii pierderilor de energie până la valoarea de 8%, în valoare de 24,52 milioane euro; realizarea unui grup de cogenerare pe biomasă, în valoare de 24 milioane euro. Cele două lucrări vor fi finanţate de CJ Vâlcea, eşalonat până în anul 2028.

Proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” depus în sesiunea de pre-selecţie de către Consiliul Judeţean Vâlcea, acţionar unic al CET Govora şi solicitant eligibil în cadrul Axei prioritare 3 pentru POS Mediu, vizând creşterea calităţii serviciilor de termoficare aferente Municipiului Râmnicu Vâlcea, a fost selectat printre proiectele primelor cinci oraşe care au depus aplicaţii în concordanţă cu axa menţionată. Prin intermediul asistenţei tehnice, consultantul, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice, asigură pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport (master plan, studiu de fezabilitate sau documentaţie de intervenţie, documente de licitaţie) în vederea obţinerea finanţării prin POS Mediu.

În Master Planul elaborat de consultant s-a stabilit lista investiţiilor necesare în vederea conformării la cerinţele de mediu şi a creşterii eficienţei energetice. Investiţiile din această listă au fost prioritizate ţinându-se cont de termenele de conformare prevăzute în Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 16/04.09.2006. În cadrul studiului de fezabilitate sunt luate în considerare investiţiile prioritare pe termen scurt care asigură conformarea cu obligaţiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare, având în vedere totodată creşterea eficienţei energetice. În plus, faţă de investiţiile finanţate prin POS Mediu, trebuie identificate surse de finanţare pentru investiţiile complementare proiectului investiţii prevăzute în Maşter Planul aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156/2009.

Primăria va investi 30 milioane euro pentru reabilitarea reţelelor şi a punctelor termice

Primăria Râmnicului, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 302/12.10.2010 privind aprobarea actului adiţional la Contractul de concesiune nr. 9692/2002, încheiat între Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea şi CET Govora s-a angajat să susţină următoarele investiţii: lucrări de reabilitare şi modernizare a reţelelor de distribuţie în valoare totală de 28,7 milioane euro; lucrări de reabilitare şi modernizare a punctelor termice în valoare totală de 1,24 milioane euro.
În schimb, investiţiile necesare la nivelul judeţului Vâlcea sunt de 48,5 milioane euro, iar CJ Vâlcea a decis eşalonarea finanţării investiţiilor luând în considerare următoarele aspecte: lipsa surselor financiare la nivelul Consiliul Judeţean Vâlcea; imposibilitatea realizării de investiţii masive, între anii 2011 – 2018, suprapuse parţial peste cele din POS Mediu Axa 3, deoarece municipiul Rm. Vâlcea trebuie să fie alimentat cu energie termică în regim de continuitate tot timpul anului, ceea ce înseamnă că în paralel cu cele două conducte actuale se va mai monta şi remonta o nouă conductă pe lungimi cuprinse între 100 – 1000 m; riscul de blocare a circulaţiei în municipiu în perioada 2011 – 2014 ca urmare a unor investiţii atât în reţeaua de transport cât şi în reţeaua de distribuţie în ritmul a 3 milioane euro/an/autoritate publică locală, care se vor suprapune în timp cu investiţiile ce se derulează prin programul ISPA „Reabilitare reţele apa potabilă şi canalizare menajeră” şi peste cele care se vor derula prin POS Mediu Axa 1 – „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”.

CET Govora a primit finanţare pentru modernizarea Cazanului 7

Tot Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat săptămâna trecută un proiect de hotărâre privind finanţarea din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare a modernizării electrofiltrelor de la cazanul nr. 7, bunuri concesionate societăţii CET Govora SA Râmnicu Vâlcea prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 87/30 iulie 2010. Pentru a preîntâmpina efectele negative atât din punct de vedere social, dar mai ales din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător, Consiliul Judeţean Vâlcea beneficiază de asistenţă tehnică din partea Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru pregătirea unei aplicaţii majore care va fi depusă spre finanţare prin Axa prioritară 2 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu.

„Ţinând cont de durata suficient de mare până la semnarea contractului de finanţare (necesară pentru elaborarea documentaţiilor aferente aplicaţiei majore şi pentru evaluarea acesteia de către Comisia Europeană), în condiţiile în care termenul de confomare pentru pulberi este 31 decembrie 2010, investiţiile propuse pentru conformarea instalaţiilor la poluarea cu pulberi nu au putut fi incluse în proiectul major, ele urmând a fi executate pe plan local, astfel încât să se îndeplinească termenele de conformare. SC CET Govora SA menţionează despre investiţia aflată în derulare pentru modernizarea electrofiltrelor de la cazanul nr. 7, în vederea respectării termenelor de conformare la poluarea cu pulberi şi solicită alocarea de fonduri pentru decontarea lucrărilor efectuate din redevenţele datorate către Consiliul Judeţean Vâlcea pentru bunurile concesionate.

Valoarea contractului atribuit este de 13,42 milioane lei, fără TVA, şi acoperă costurile pentru proiectare, achiziţie de echipamente şi executare de lucrări. Conform graficului de execuţie, lucrările la electrofiltrul nr. 1 se vor încheia la mijlocul lunii ianuarie 2011, iar la electrofiltrul nr. 2 pe 14 aprilie 2011. În baza graficului de plăţi, corelat cu graficul de execuţie, până în prezent s-a decontat către executant suma de 2 milioane lei, fără TVA, urmând ca în cursul lunii decembrie 2010 să se efectueze plata pentru suma de 5,1 milioane lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor executate în lunile noiembrie şi decembrie. Facem precizarea că obiectivul de investiţii cazanul nr. 7 face obiectul pentru lucrări ce vizează conformarea la poluarea cu oxizi de azot şi dioxid de sulf, aplicaţie majoră care se va finanţa prin Axa prioritară 2 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu şi este înregistrat în domeniul public al judeţului Vâlcea, fiind concesionat operatorului CET Govora prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 87/30 iulie 2010.

De asemenea, prin hotărâre de consiliu judeţean adoptată anterior, s-a aprobat constituirea Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID), una din sursele principale fiind chiar redevenţele datorate pentru bunurile concesionate, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2008 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare. În aceste condiţii, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind finanţarea din fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) a modernizării electrofiltrelor de la cazanul nr. 7, în conformitate cu art. 5 din normele pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 198/2005, bun concesionat către SC CET Govora SA”, se menţionează printre altele în expunere de motive care a stat la baza elaborării proiectului de hotărâre al Consiliului Judeţean Vâlcea. (Petre Coman)

Leave a Response