|sâmbătă, noiembrie 27, 2021
  • Follow Us!

Primăriile au interdicţie la împrumuturi bancare dacă au datorii 

Primăriile au interdicţie la împrumuturi bancare dacă au datorii

 

Din 2011, primăriile nu se vor mai putea împrumuta dacă au datorii neachitate. Începând cu anul 2011, autorităţile locale vor fi obligate astfel să includă plăţile de arierate în execuţia bugetară proprie şi nu vor mai putea angaja noi cheltuieli sau împrumuturi înainte de a rambursa vechile datorii. FMI va cere din nou Guvernului să plătească o parte semnificativă din arierate ca precondiţie pentru următoarea tranşă, după ce a constatat că la datoriile statului s-au adăugat din luna septembrie obligaţii de un miliard de lei numai la sănătate, deşi s-au achitat două miliarde de lei către acest sector. Situaţia este asemănătoare şi la transporturi, la alte proiecte de infrastructură, mai ales la autorităţile locale. 

 

În acest context, Ion Cîlea, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea încearcă să găsească portiţe pentru accesarea cât mai multor fonduri europene în judeţ. Recent a fost depusă documentaţia-faza de proiect tehnic, la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia pentru reabilitarea şi modernizarea DJ 648-Ioneşti-Olanu-limită cu judeţul Olt, în lungime de 8,9 kilometri, precum şi pentru construcţia a două poduri pe acelaşi traseu. Sunt de asemenea în curs de evaluare şi verificare ofertele depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică de lucrări pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii turistice a staţiunii balneare Băile Govora”. 

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a anunţat, în schimb că, în anul 2010, unităţile administrativ-teritoriale pot contracta, de la Ministerul Finanţelor Publice, împrumuturi din veniturile obţinute din privatizare, pentru achitarea obligaţiilor de plată restante înregistrate de acestea la data de 31 decembrie 2009 faţă de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv faţă de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, neachitate la data solicitării împrumutului. Procedura accesării împrumutului a fost aprobată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2010, privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413/21.06.2010 şi prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1901/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440/30.06.2010. 

 

Prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.481/2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.901/2010, s-a simplificat procedura accesării împrumuturilor din venituri din privatizare iar paşii care trebuie urmaţi sunt prezentaţi în continuare.

 

Pentru solicitarea unui împrumut din venituri din privatizare de la Ministerul Finanţelor Publice, unitatea administrativ-teritorială, prin ordonatorul principal de credite, întocmeşte cererea pentru solicitarea acordării unui împrumut din venituri din privatizare la care anexează:

 

 – lista operatorilor economici ale căror obligaţii restante se sting în limita împrumutului solicitat;

 – copii de pe certificatele de atestare fiscală ale operatorilor economici care se regăsesc în listă şi 

 – copia hotărârii consiliului local sau judeţean, după caz, prin care se aprobă contractarea împrumutului din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, ştampilată şi semnată, conform cu originalul. Documentele se depun de unităţile administrativ-teritoriale la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/ a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială îşi au sediul. 

 

Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/ a municipiului Bucureşti verifică încadrarea acestora în prevederile legii şi le transmit operativ prin e-mail Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică. Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică, întocmeşte proiectul de convenţie de împrumut la care ataşează proiectul scadenţarului obligaţiilor de plată privind rambursări de rate şi plăţi de dobânzi aferente sumei solicitate de unitatea administrativ-teritorială şi îl transmite prin e-mail direcţiei generale a finanţelor publice judeţene/ a municipiului Bucureşti, după caz, în a cărei rază teritorială îşi are sediul, iar aceasta îl retransmite prin poştă şi prin e-mail beneficiarului. 

 

După primirea proiectului de convenţie de împrumut întocmit de Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, unităţile administrativ-teritoriale întocmesc documentaţia necesară obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale la care se anexează certificatele de atestare fiscală pentru obligaţii fiscale restante ale operatorilor economici. Documentaţiile necesare obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale se depun de unităţile administrativ-teritoriale la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/ a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială îşi au sediul, care verifică încadrarea acestora în prevederile legii şi le transmit operativ prin poştă Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică.

 

Certificatele de atestare fiscală solicitate de unităţile administrativ-teritoriale pentru operatorii economici se eliberează de către organele fiscale competente, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării, pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent. Acestea cuprind creanţele fiscale exigibile, existente în sold la data de 31 martie 2010 şi neachitate până la data eliberării acestora şi au o valabilitate de 60 de zile de la data eliberării. În termen de maximum 15 zile calendaristice de la obţinerea avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, unităţile administrativ-teritoriale solicită Ministerului Finanţelor Publice, încheierea de convenţii de împrumut, solicitare la care trebuie să anexeze următoarele documente:

 

– copia hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale privind avizarea favorabilă a contractării împrumutului;

– copia hotărârii consiliului local sau judeţean, după caz, prin care se aprobă contractarea împrumutului din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului;

– lista operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări ale căror obligaţii fiscale restante se sting în limita sumelor împrumutate, conform destinaţiilor menţionate mai sus;

– proiectul convenţiei de împrumut, în două exemplare, semnat de ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale.

 

Documentele se depun de unităţile administrativ-teritoriale la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială îşi au sediul, care le transmit operativ prin poştă Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică. În termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării convenţiilor de către ambele părţi, Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică, dispune virarea sumei aprobate prin convenţia de împrumut în contul unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi retransmite scadenţarul obligaţiilor de plată întocmit în funcţie de data virării sumelor în contul de împrumut. 

 

În cadrul aceluiaşi termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării convenţiilor, Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică, transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare şi Direcţiei Generale Trezorerie şi Contabilitate Publică o copie de pe convenţia de împrumut încheiată cu unitatea administrativ-teritorială, precum şi lista operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări ale căror obligaţii fiscale restante se sting în limita acestor sume, conform destinaţiilor legale.

 

Unităţile Trezoreriei Statului vor accepta spre decontare documentele de plată numai dacă acestea se încadrează în sumele comunicate în sistem electronic de Direcţia Generală Trezorerie şi Contabilitate Publică.

 

Leave a Response