|miercuri, decembrie 1, 2021
  • Follow Us!

Tratamentul fiscal al TVA pentru achiziţiile de mijloace de transport noi 

Tratamentul fiscal al TVA pentru achiziţiile de mijloace de transport noi  

 
Generalităţi

Este considerată operaţiune impozabilă în sensul taxei pe valoarea adăugată şi se supune TVA în România achiziţia intracomunitară de mijloace de transport noi efectuată cu plată în România: indiferent de calitatea vânzătorului; indiferent de calitatea cumpărătorului (persoană impozabilă, persoană juridică neimpozabilă, persoană fizică); fără aplicarea unui plafon.
Mijloacele de transport noi sunt cele definite potrivit Codului Fiscal art. 125 indice 1 alin. (3) lit. a) şi care îndeplinesc condiţiile de la lit. b), respectiv:

a) mijloacele de transport reprezintă o navă care depăşeşte 7,5 m lungime, o aeronavă a cărei greutate la decolare depăşeşte 1.550 kg sau un vehicul terestru cu motor a cărui capacitate depăşeşte 48 cmc sau a cărui putere depăşeşte 7,2 kw, destinate transportului de pasageri sau bunuri, cu excepţia:

1. navelor maritime folosite pentru navigaţie în apele internaţionale şi care transportă călători cu plată sau pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, industriale sau de pescuit ori pentru operaţiuni de salvare sau asistenţă în larg ori pentru pescuitul de coastă; şi

2. aeronavelor folosite pe liniile aeriene care operează cu plată, în principal, pe rute internaţionale;
b) condiţiile care trebuie îndeplinite sunt:
– în cazul unui vehicul terestru, acesta să nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat deplasări care depăşesc 6.000 km;

– în cazul unei nave maritime, să nu fi fost livrată cu mai mult de 3 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat deplasări a căror durată totală depăşeşte 100 de ore;
– în cazul unei aeronave, să nu fi fost livrată cu mai mult de 3 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat zboruri a căror durată totală depăşeşte 40 de ore.

Persoane obligate la plată

Persoanele fizice datorează TVA pentru mijloacele de transport noi achiziţionate pentru uzul personal şi plătesc taxa efectiv folosind codul numeric personal fără a avea obligaţia depunerii decontului special de TVA (formular cod 301).
Persoanele înregistrate normal în scopuri de TVA sunt obligate la plata TVA, dar nu fac plata efectivă, ci înregistrează taxa în decont (formular cod 300) atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, la fel ca şi pentru orice altă achiziţie intracomunitară;

Persoanele neînregistrate în scopuri de TVA şi persoanele înregistrate special numai pentru achiziţii intracomunitare plătesc efectiv TVA şi depun decont special, formular 301.

Modelul şi conţinutul formularului 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată” este aprobat prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată” şi se depune la organul fiscal competent înainte de înmatricularea în România a mijlocului de transport nou, dar nu mai târziu de data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

Persoana care efectuează o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport noi trebuie să achite TVA în România până la data la care are obligaţia depunerii decontului special de taxă pe valoarea adăugată.

Atenţie! Persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul Fiscal, care efectuează o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport ce au fost livrate cu mai mult de 6 luni de la data primei înmatriculări şi care prezintă organului fiscal competent o dovadă din care să rezulte că la data livrării mijlocul de transport efectuase deplasări care depăşesc 6.000 km (mijloace de transport care nu sunt noi), nu datorează TVA în România şi, prin urmare, nu au obligaţia depunerii “Decontului special de taxă pe valoarea adăugată”.

Eliberarea certificatului privind atestarea plăţii TVA, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi

În vederea înmatriculării în România a mijloacelor de transport noi achiziţionate din statele membre ale Uniunii Europene de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, organele fiscale eliberează un certificat care atestă plata TVA.

Pentru a solicita eliberarea formularului “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, solicitantul care a efectuat achiziţia intracomunitară de mijloace de transport noi trebuie să depună o cerere la organul fiscal competent.

Cererea trebuie să cuprindă datele de identificare ale solicitantului, inclusiv codul numeric personal şi, după caz, codul de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziţii, atribuit conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal.
Cererea se depune prin poştă sau direct la compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale.
Certificatul se eliberează în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Important! Pentru eliberarea pe loc a certificatului, solicitantul trebuie să anexeze la cerere cel de-al doilea exemplar al “Decontului special de taxă pe valoarea adăugată”, care rămâne la contribuabil, după înregistrarea la organul fiscal a primului exemplar, precum şi documentul doveditor al plăţii TVA, în copie şi în original.

Documentele în original se restituie solicitantului, după verificarea conformităţii şi înscrierea vizei “conform cu exemplarul 2 al decontului special”, respectiv “conform cu originalul documentului de plată” pe copiile care rămân la organul fiscal.
Baza legală: Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, (art.125 indice 1 alin. (3) lit. b, art. 126 alin. (3) lit. a şi b, art. 151, art. 153 indice 1, art. 156 indice 3 alin. (3), art. 157), OMFP nr. 1128/2009 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” şi “Certificat”, precum şi a procedurii de eliberare a acestora, OPANAF nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) “Decont special de taxă pe valoarea adăugată.”

ANAF nu mai emite somaţii pentru creanţe fiscale mai mici de 10 lei  
 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, de la data de 12 august a.c., a intrat în vigoare Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită.
Potrivit Ordinului menţionat, creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 10 lei, se scad din evidenţele fiscale în primele 7 zile ale anului următor, creanţele fiscale restante ale unui debitor reprezentând suma totală a obligaţiilor fiscale datorate şi neachitate de către acesta. Astfel, prin măsurile de ştergere a creanţelor fiscale restante mai mici de 10 lei, ANAF va reduce semnificativ costurile de administrare.

Leave a Response