|marți, decembrie 7, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local al Râmnicului a consfinţit definitiv rezilierea contractului cu URBAN 

• În ciuda plângerii prealabile formulate de patronul Teodor Florescu,

Consiliul Local al Râmnicului a consfinţit definitiv rezilierea contractului cu URBAN

Marţi, 31 august, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat propunerea de menţinere a prevederilor HCL nr. 168 din 30.06 2010, referitoare la desfiinţarea de drept a contractului de delegare, prin concesiune, a serviciului public de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea încheiat cu SC Urban SA. Prin Hotărârea nr. 168/30 iunie 2010, Consiliul Local a hotărât desfiinţarea de drept, fără punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile, a contractului de delegare prin concesiune, a serviciului public de salubrizare a municipiului, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 15 din contractul respectiv. Conform articolului 2 din hotărârea mai sus menţionată, s-a aprobat demararea procedurii licitaţiei publice deschise, în vederea desemnării unui alt operator al acestui serviciu.

Cu adresa nr. 3429/05.08.2010, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 23944/06.08.2010, SC Urban SA, prin patronul Teodor Florescu, a formulat plângere prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 168/30 iunie 2010, considerând-o nelegală din următoarele considerente: hotărârea respectivă a fost adoptată fără respectarea condiţiei de validitate cu privire la cvorumul legal necesar, întrucât face parte din categoria hotărârilor care vizează patrimoniul; această hotărâre nu poate fi pusă în aplicare întrucât în cuprinsul ei nu a fost prevăzută data punerii în aplicare; se invocă excepţia de neexecutare a contractului, motivate de emiterea cu întârziere a facturilor; promovarea acţiunii în pretenţii, aflată pe rolul instanţei de judecată (dosarul nr. 3761/90/2009 al Curţii de Apel Piteşti), echivalează cu opţiunea deja făcută de concedent între rezilierea convenţională a contractului şi cea judiciară în condiţiile dispoziţiilor art. 1020-1021 Cod Civil; cuantumul redevenţei şi penalităţile aferente a fost calculat greşit de către concedent, întrucât nu trebuia avută în vedere şi cantitatea de deşeuri facturată agenţilor economici.

Numai că adoptarea HCL nr. 168/30 iunie 2010 a fost impusă de necesitatea demarării de urgenţă, a procedurii de licitaţie publică pentru desemnarea unui nou operator, având în vedere atât faptul că SC Urban SA nu şi-a achitat obligaţiile contractuale privind plata redevenţei, începând cu luna septembrie 2008. Suma totală (redevenţa datorată la data de 31.03.2010 şi penalităţile de întârziere calculate la data de 31.05.2010) sunt de circa 7 milioane lei, fapt ce ar fi condus la disfunctionalităţi majore în derularea serviciului public de salubrizare al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Care a fost răspunsul Primăriei Râmnicului la plângerea Urban?

În raportul Primăriei Râmnicului, care a stat la baza respingerii plângerii prealabile formulate de SC Urban SA, se precizează următoarele: „În ceea ce priveşte primul motiv invocat menţionăm că hotărârea contestată a fost adoptată cu îndeplinirea tuturor condiţiilor de formă şi de fond. Hotărârea respectivă nu priveşte patrimoniul municipiului, prin adoptarea acesteia se constată existenţa unei situaţii de fapt rezultată din neîndeplinirea unei clauze contractuale expres prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv pactul comisoriu de gradul IV, prevăzut la art. 15 din acest contract care a fost însuşit şi semnat de către ambele părţi. De altfel, dispoziţiile art 45 din Legea nr. 215/2001. stabilesc limitativ situaţiile în care hotărârile Consiliului Local se adoptă cu majoritate de 2/3, iar atribuţiile Consiliului Local privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, respectiv serviciul de salubrizare, alimentare cu apă, canalizare, etc. aşa cum sunt definite la art. 36 din acelaşi act normativ nu se regăsesc între acestea, fiindu-le aplicabile prevederile art. 45.

A doua critică nu are un temei legal, lipsa datei de la care hotărârea poate fi pusă în aplicare nu reprezintă un impediment în executarea acesteia Conform prevederilor Legii nr. 215/2001, hotărârile cu caracter individual, cum este cazul în speţă, produc efecte de la data comunicării. În ceea ce priveşte excepţia de neexecutare a contractului, precizăm că susţinerea privind emiterea cu întârziere a facturilor este neîntemeiată întrucât acestea au fost emise de îndată ce ne-au fost transmise de către SC Urban SA borderourile cu cantităţile facturate, aşa cum era prevăzut în contract, situaţie în care apreciem că SC Urban SA nu poate invoca propria culpă. De asemenea, nu este întemeiată nici susţinerea cu privire la schimbarea locaţiilor de depozitare a deşeurilor întrucât până în momentul rezilierii unilaterale a contractului de către Consiliul Local, concesionarul nu a invocat niciodată această situaţie ca fiind cauzatoare de prejudicii.

Referitor la faptul că promovarea în instanţă a acţiunii în pretenţii echivalează cu opţiunea deja făcută de concedent între rezilierea convenţională a contractului şi cea judiciară menţionăm că promovarea acţiunii în instanţă pentru rezilierea contractului nu exclude şi nu împiedecă dreptul autorităţii contractante de a rezilia unilateral contractul în temeiul pactului comisoriu de gradul IV, prin hotărâre a consiliului local şi de care instanţa va lua act cu consecinţa rămânerii fără obiect a capătului de cerere cu privire la reziliere. Solicitarea de obligare la executarea obligaţiilor restante nu se suprapune obligării concesionarului la executarea contractului până la expirarea acestuia. Cu privire la cuantumul redevenţei calculate de concedent şi penalităţile aferente precizăm că în baza borderourilor transmise de către SC Urban SA care cuprind cantităţile de deşeuri facturate populaţiei şi agenţilor economici a fost calculată redevenţa conform prevederilor art 15 din contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare”. (P.C.)

Leave a Response