|luni, decembrie 6, 2021
  • Follow Us!

Secretarul Dirinea l-a “spălat” de incompatibilitate pe şeful său, Romulus Bulacu 

• La Consiliul Judeţean Vâlcea,

Secretarul Dirinea l-a „spălat” de incompatibilitate pe şeful său, Romulus Bulacu

Prefectul Petre Ungureanu continuă să susţină că vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Romulus Bulacu, nu este incompatibil, după ce toată presa a prezentat dovezi clare privind implicarea vicelui de la CJ Vâlcea, prin intermediul SC Minet SA, în afaceri cu Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea (o unitate aflată în subordinea administraţiei publice judeţene).

În urmă cu o lună, „Ziarul de Vâlcea” a formulat o sesizare scrisă către Prefectura Vâlcea şi în care semnala starea evidentă de incompatibilitate a vicelui Romulus Bulacu, precum şi luarea de măsuri legale de către prefectul Petre Ungureanu.
Numai că în „peisaj” şi-a făcut apariţia secretarul CJ Vâlcea, Constantin Dirinea, cel care l-a „spălat” pe şeful său direct Romulus Bulacu, spunându-i prefectului că „nu au existat contracte comerciale de prestări servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere între SC Minet SA şi Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea”. Este evident că un subordonat umil precum este Constantin Dirinea nu putea să-l „toarne” pe vicele Romulus Bulacu şi să spună că între cele două societăţi a existat un contract comercial.

Vă prezentăm răspunsul prefectului Petre Ungureanu la sesizarea ziarului nostru: „În temeiul art. 19 alin. 1 lit.a din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, prefectul asigură la nivelul judeţului aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative. Apreciem că sesizarea se referă la o posibilă stare de interdicţie reglementată de art. 90 din Legea nr. 161/2003 şi nu la o stare de incompatibilitate.

Potrivit art. 90 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei: consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective;

prevederile alin. (1) se aplică si în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local; conform art. 92 din acelaşi act normativ încălcarea dispoziţiilor art. 90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor. Constatarea încetării mandatului de consilier local sau consilier judeţean se face prin ordin al prefectului, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Prevederile alin. (1) şi (3) nu se aplică dacă, până la emiterea ordinului de către prefect, se face dovada că încălcarea dispoziţiilor art. 90 a încetat.

Din verificările efectuate de secretarul judeţului conform prevederilor legale şi înaintate Prefectului judeţului rezultă că nu au existat contracte comerciale de prestări servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere între SC Minet SA Rm. Vâlcea la care domnul vicepreşedinte Bulacu Romulus este asociat şi Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, şi nici între SC Minet SA Rm. Vâlcea şi CET Govora SA. În baza unor comenzi emise de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, SC Minet SA Rm. Vâlcea, societate la care vicepreşedintele Bulacu Romulus este asociat, a livrat 13.000 mp geocompozit pe baza unor documente contabile justificative, neexistând un contract de achiziţionare a acestor materiale.

Având în vedere neexecutarea obligaţiilor de plată de către RAJDP Vâlcea, SC Minet SA Rm. Vâlcea a acţionat în justiţie pentru obligarea la plata sumelor reprezentând valoarea materialelor livrate. Prin sentinţele civile nr. 358 şi 932/2010, pronunţate de Tribunalul Vâlcea, RAJDP a fost obligată la plata sumelor datorate şi s-a conformat acestor obligaţii prin ordinele de plată nr. 186/03.03.2010 şi 617/14.07.2010. Stingându-se obligaţia pe care RAJDP o avea faţă de SC. Minet SA, prin plata debitului s-a stins şi raportul juridic obligaţional dintre acestea.

Totodată, din actele comunicate de Consiliul Judeţean Vâlcea rezultă că RAJDP Vâlcea şi CET Govora SA nu au contracte comerciale cu celelalte societăţi la care domnul vicepreşedinte Romulus Bulacu are calitatea de asociat. Prin urmare, nu se întrunesc condiţiile pentru aplicarea prevederilor art. 90 din Legea nr. 161 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei”. (P.C.)

Leave a Response