|duminică, decembrie 5, 2021
  • Follow Us!

Asociaţia APA va avea “pâinea şi cuţitul” la stabilirea preţurilor la apă şi canalizare 

• În urma aprobării Consiliului Judeţean Vâlcea,

Asociaţia APA va avea „pâinea şi cuţitul” la stabilirea preţurilor la apă şi canalizare

Vineri, 30 iulie, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 201 din 19 decembrie 2007, privind asocierea Judeţului Vâlcea cu municipiile, oraşele şi unele comune din judeţul Vâlcea, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea. Scopul hotărârii repective este realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a judeţului Vâlcea, şi furnizarea îri comun a acestor servicii publice.

Această hotărâre a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 25 din 31 iulie 2008, la solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, cu următorul cuprins: „Se încredinţează ADI APA Vâlcea competenţa de aprobare a preţurilor şi tarifelor, fundamentate de operatorul regional SC Apavil SA, pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate, cu avizul membrilor asociaţiei respective”

Ulterior modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 201 din 19 decembrie 2007, prin Hotărârea nr. 25 din 31 iulie 2008, a fost adoptată Hotărârea Guvernului pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, nr. 855/2008.

Potrivit art. 17 din statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, modificat prin Actul adiţional nr. 1, fiecare autoritate deliberativă a asociaţilor va aproba tarifele care vor fi aplicate de operator pentru furnizarea serviciului aflat în competenţa acesteia, conform politicii tarifare stabilite de asociaţie şi după consultări prealabile în cadrul acesteia. Tarifele vor fi stabilite, ajustate şi modificate conform legislaţiei în vigoare. De îndată ce asociaţii vor hotărî trecerea la un sistem tarifar unic în cadrul contractului de delegare, asociaţia va avea atribuţia de a aproba stabilirea, ajustarea şi modificarea acestui tarif unic, în numele şi pe seama acestora.

De asemenea, potrivit art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de operator şi se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale Autorităţii Delegante, după obţinerea de către operator a avizului ANRSC. Hotărârea Autoritătii Delegante va ţine seama de avizele de specialitate ale ANRSC.

Având în vedere neconcordanţa dintre aceste reglementări, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea s-a adresat Ministerului Mediului şi Pădurilor prin adresa nr. 33 din 10.03.2010 şi, ulterior, prin adresa nr. 50 din 23.04.2010, solicitând punctul de vedere cu privire la modificările statutului propuse de asociaţie, printre care şi cea referitoare la competenţa în sensul apobării de către asociaţie a preţurilor şi tarifelor, fundamentate de operatorul regional, SC Apapvil SA Vâlcea, pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare chiar înainte de trecerea la un sistem tarifar unic.

Prin adresa nr. 28172/EP/01.06.2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor a comunicat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea că orice modificare a actului constitutiv sau statutului asociaţiei se poate face doar de ministerul iniţiator, respectiv Ministerul Administraţiei şi Internelor, solicitarea fiind redirecţionată acestuia. Ministerul Administraţiei şi Internelor a comunicat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea că nu se admit derogări de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 care reglementează actul constitutiv-cadru şi statutul-cadru ale asociaţilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, întrucât acestea au caracter imperativ şi cuprind reglementări obligatorii.

În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice, în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente. De asemenea, potrivit Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, auiorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri privitoare la aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

În aceste condiţii, s-a decis săptămâna trecută modificarea art. 61 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 201 din 19.12.2007 astfel: „Se încredinţează Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea competenţa de aprobare a preţurilor şi tarifelor, fundamentate de operatorul regional SC Apavil SA, pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate, de îndată ce asociaţii vor hotărî trecerea la un sistem tarifar unic în cadrul contractului de delegare”. (P.C.)

Leave a Response