|sâmbătă, decembrie 4, 2021
  • Follow Us!

Amenzile date de Finanţe, aproape imposibil de contestat 

Amenzile date de Finanţe, aproape imposibil de contestat

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii interesaţi că începând cu data de 20 august 2010 a fost aprobată procedura privind soluţionarea plângerilor formulate de agenţii economici împotriva proceselor-verbale de control financiar încheiate în baza Legii nr. 30/1991, privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii Financiare.

Împotriva unui proces-verbal de control financiar se poate formula plângere prealabilă în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia la autoritatea publică emitentă sau autoritatea ierarhică superioară conform art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Plângerea prealabilă formulată împotriva unui proces-verbal de control financiar reprezintă calea administrativă de atac şi nu poate avea ca obiect alte sume şi măsuri decât cele stabilite prin actul atacat. Contestatorul poate depune în dovedirea plângerii formulate acte care nu au fost avute în vedere de organul de control financiar. Introducerea plângerii prealabile nu suspendă executarea actului atacat.

Plângerea prealabilă se depune la direcţia din care face parte organul de control financiar al cărui act este atacat. În cazul în care plângerea prealabilă este depusă la un organ necompetent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aceasta va fi înaintată, în termen de 5 zile de la data primirii, organului emitent al actului atacat.

Plângerea prealabilă se soluţionează prin emiterea unei decizii, în formă scrisă. Decizia de soluţionare a plângerii prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi se comunică contestatorului în condiţiile art. 44 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această decizie poate fi atacată de către contestator la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii. La data intrării în vigoare a acestor norme metodologice se abrogă pct. II „Soluţionarea plângerilor” din Normele metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, aprobate prin OMFP nr. 889/2005.

Baza legală este Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2160/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind soluţionarea plângerilor formulate împotriva proceselor-verbale de control financiar încheiate în baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii Financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593/20.08.2010.

Leave a Response