|luni, noiembrie 29, 2021
  • Follow Us!

Prefectul l-a găsit “curat” pe viceprimarul Cosmin Constantinescu 

• Petre Ungureanu interpretează prevederile legii după cum vor muşchii lui!


Prefectul l-a găsit „curat” pe viceprimarul Cosmin Constantinescu


• Avocatul Ungureanu bagă capul în pământ ca struţul în faţa…prefectului Ungureanu • După ce a consimţit moral ca propriul nepot să fie adoptat de o familie de străini, aceasta este a doua „greşeală“ care dovedeşte caracterul pătat al actualului prefect de Vâlcea • Primarul Romeo Rădulescu a intervenit pe lângă Ungureanu pentru a-l scoate basma curată pe aghiotantul său  

Ca urmare a informaţiilor apărute în presă, prefectul Petre Ungureanu s-a sesizat din oficiu şi a dispus verificarea situaţiei viceprimarului Râmnicului, Cosmin Constantinescu, cu privire la posibila interdicţie reglementată de art. 90 alin 1 şi 2 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, solicitând secretarului municipiului o informare cu măsurile legale care se impun.

Potrivit unui comunicat de presă al Prefecturii Vâlcea, „prin adresa nr. 17863/15.06.2010, înregistrată la Instituţia Prefectului sub nr. 11193/15.06.2010, secretarul municipiului menţionează că a solicitat Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea furnizarea de informaţii referitoare la societăţile comerciale la care sunt acţionari sau asociaţi Cosmin Constantinescu – viceprimar al municipiului, şi Constantinescu Dragoş- tatăl acestuia.

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea prin adresa nr. 16888/10.06.2010 a comunicat faptul că viceprimarul Cosmin Constantinescu nu este asociat sau administrator în nici o societate comercială, iar Dragoş Constantinescu, tatăl acestuia, este asociat în societăţile comerciale Cometto Internaţional SRL şi Ideal Construct SRL. Secretarul municipiului a precizat că în urma verificărilor efectuate s-a constatat că cele două societăţi comerciale nu se află în relaţii contractuale cu serviciile din aparatul de specialitate al primarului, serviciile publice şi instituţiile publice subordonate sau cu societăţile comerciale a care este acţionar unic municipiul Rm. Vâlcea.

Având în vedere faptul că, la momentul verificării, viceprimarul Cosmin Constantinescu nu se mai află în starea de interdicţie reglementată de art. 90 din Legea nr. 161/2003 sunt aplicabile prevederile art. 92 alin 6 din acelaşi act normativ, care prevăd că încetarea de drept a mandatului de ales local nu se mai aplică dacă, până la emiterea ordinului de către prefect, se face dovada că încălcarea dispoziţiilor art. 90 a încetat”.

În temeiul art. 19 alin. 1 lit.a din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, prefectul asigură la nivelul judeţului aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative. La art. 90 din Legea nr. 161/2003 se precizezază următoarele: consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestpri de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective;

prevederile alin. (1) se aplică si în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local; conform art. 92 din acelaşi act normativ încălcarea dispoziţiilor art. 90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor; constatarea încetării mandatului de consilier local sau consilier judeţean se face prin ordin al prefectului, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale; ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ competentă; prevederile alin. (1) şi (3) nu se aplică dacă, până la emiterea ordinului de către prefect, se face dovada că încălcarea dispoziţiilor art. 90 a încetat. (N.T.)

Leave a Response