|luni, octombrie 25, 2021
  • Follow Us!

Proiectul de retehnologizare a instalaţiilor din CET Govora a primit aprobarea CJ Vâlcea 

Proiectul de retehnologizare a instalaţiilor din CET Govora a primit aprobarea CJ Vâlcea

• prin acest proiect, CET Govora şi judeţul Vâlcea vor îndeplini în mare măsură condiţiile de conformare pentru protejarea mediului, în special a aerului, impuse României prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană

Petre Coman

La solicitarea expresă a conducerii societăţii CET Govora şi a Consiliului Judeţean Vâlcea, pe ordinea de zi a şedinţei CJ Vâlcea de vineri, 30 aprilie, au mai fost inlcuse suplimentar patru proiecte de hotărâri, toate cu referire directă la CET Govora. De altfel, la şedinţa Consiliului Judeţean Vâlcea a participat şi directorul general al CET Govora, ing. Mihai Bălan, pentru a da mai multe explicaţii cu privire la aceste proiecte.

Astfel, s-a avizat, cu unanimitate de voturi, următoarele propuneri: proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate şi a analizei cost-beneficiu, pentru obiectivul de investiţii „Retehnologizarea instalaţiilor de termoficare urbană din CET Govora, în vederea conformării la cerinţele de mediu”; proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de obiectivul de investiţii „Retehnologizarea instalaţiilor de termoficare din CET Govora, în vederea conformării la cerinţele de mediu”;

proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din patrimoniul CET Govora în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Valcea; proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de colaborare privind implementarea proiectului „Retehnologizarea instalaţiilor de termoficare urbană din CET Govora, în vederea conformării la cerinţele de mediu”.

Bunuri din patrimoniul CET, transferate la CJ Vâlcea

În prezent Consiliul Judeţean Vâlcea beneficiază de o asistenţă tehnică pusă la dispoziţie de Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru pregătirea aplicaţiei majore a judeţului Vâlcea – „Retehnologizarea instalaţiilor de termoficare urbană din CET Govora, în vederea conformării la cerinţele de mediu” în vederea obţinerii finanţării externe nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa prioritară 3. Potrivit prevederilor Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 3 a POS Mediu solicitantul, respectiv Consiliul Judeţean Vâlcea, trebuie să deţină integral dreptul de proprietate asupra bunurilor care fac obiectul aplicaţiei, respectiv asupra infrastructurii de termoficare (şi prin urmare şi asupra infrastructurii de transport şi de producţie şi a terenurilor aferente acestora) şi trebuie să facă dovada că aceste bunuri sunt în domeniul public al judeţului. Prin Hotărârea Guvernului nr. 1005/2002 s-a aprobat transferul. cu titlu gratuit al pachetului integral de acţiuni al CET Govora, din proprietatea privată a statului şi din administrarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în proprietatea privată a judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea.

Conform aceluiaşi act normativ, capitalul social al CET Govora este deţinut de judeţul Vâlcea în calitate de acţionar unic, care îşi exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar prin CJ Vâlcea. „Activele din capitalul social al CET Govora au corespondenţă, în evidenţa contabilă a societăţii, în bunurile înregistrate în patrimoniul acesteia. Bunurile care fac obiectul proiectului major ce se va depune spre finanţare prin POS Mediu se referă în principal la: active de producţie, respectiv centrala termică constituită din mijloacele fixe care fac obiectul finanţării prin POS Mediu şi care sunt în capitalul social al CET Govora; active de transport, respectiv reţeaua de transport (reţea de agent primar pentru termoficare) care se află, o parte în capitalul social al CET Govora, şi o parte în domeniul public al judeţului Vâlcea conform Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 40/31.03.2009 privind declararea de interes judeţean a unor bunuri, precum şi concesonarea acestora către CET Govora.

Transferul bunurilor din capitalul social al CET Govora în domeniul public al judeţului Vâlcea se poate realiza, conform legislaţiei în vigoare numai cu plată. În confomitate cu aceste acte normative transferul de proprietate se poate realiza numai după parcurgerea unor etape, dintre care s-au realizat: evaluarea bunurilor care fac obiectul transferului de către un evaluator independent, Romcontrol Bucureşti, elaborarea de către acesta a unui raport de evaluare, precum şi stabilirea unei valori a bunurilor, care va reprezenta preţul de transfer a acestora (confom raportului de evaluare, elaborat în baza normelor, metodologiilor şi recomandărilor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, preţul rezultat este de circa 9 milioane lei; aprobarea, prin Hotărârea nr. 1/2010 a Adunării Generale a Acţionarilor de la CET Govora a transferului de bunuri în domeniul public al judeţului Vâlcea”, se precizează în expunerea de motive care a stat la baza adoptării acestui proiect de hotărâre. Pasul următor, care s-a realizat, îl reprezintă aprobarea, de către Consiliul Judeţean Vâlcea, a trecerii cu plată a bunurilor din patrimoniul CET Govora, care fac obiectul proiectului major, în domeniul public al judeţului Vâlcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea.

CJ Vâlcea va suporta doar 5% din costurile eligibile ale proiectului

Firma de consultanţă care a fost stabilită de către Ministerul Mediului şi Pădurilor prin procedură de licitaţie publică pentru a asigura „Asistenţa Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte – Termoficare” – Phare CES 2006/018-147.04.03/08.03 este Institutul de Studii şi Proiectări Energetice SA Bucureşti (ISPE). În baza contractului de asistenţă tehnică încheiat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, consultantul ISPE asigură pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport (master-plan, studiu de fezabilitate, documentaţie de intervenţie, analiza cost-beneficiu, analiza instituţională, documente de licitaţie şi cererea de finanţare) în vederea obţinerii finanţării prin POS Mediu.

În luna noiembrie 2009 ISPE a depus Master-Planul privind reabilitarea sistemului de incalzire centralizata din municipiul Râmnicu Valcea, document strategic adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156/30 noiembrie 2009 şi care conţine toate investiţiile ce trebuie realizate pentru conformarea CET Govora, inclusiv investiţia majoră şi prioritară care face obiectul proiectului ce se va depune spre finanţare prin POS Mediu. În primul trimestru al anului curent ISPE a depus şi documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate, aferentă investiţiei majore „Retehnologizarea instalaţiilor de termoficare urbană din CET Govora, în vederea conformării la cerinţele de mediu” – care va fi depusă spre finanţare prin POS Mediu, axa prioritară 3. După o serie de modificări şi completări în baza observaţiilor formulate de Consiliul Judeţean Vâlcea şi de operatorul CET Govora, ISPE a transmis forma revizuită în partea a doua a lunii martie a.c.

În cadrul studiului de fezabilitate sunt luate în considerare investiţiile prioritare pe termen scurt care asigură conformarea cu obligaţiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare, având în vedere totodată creşterea eficienţei energetice. Astfel, din studiul de fezabilitate, a rezultat o valoarea totală a investiţiei de 66 milioane euro din care TVA – 10,48 milioane euro. Confom ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 3 a POS Mediu, sursele de finanţare ale investiţiei se prezintă astfel: grant de la UE – 50% din costurile eligibile; bugetul de stat – 45% din costurile eligibile; bugetul local – 5% din costurile eligibile, plus costurile neeligibile, inclusiv TVA aferent costurilor neeligibile.

Având în vedere obligaţia solicitantului (Consiliului Judeţean Vâlcea) de a asigura sursa financiară pentru contribuţia proprie în proiect, şi ţinând cont de obligaţiile financiare ale CET Govora către Consiliul Judeţean Vâlcea prin plata redevenţei datorate pentru bunurile concesionate, este oportună utilizarea fondurilor rezultate din plata redevenţei pentru asigurarea resurselor financiare pentru cofinanţarea proiectului, în condiţiile în care valoarea contribuţiei locale este una importantă şi cu impact semnificativ asupra bugetului propriu al judeţului Vâlcea. Prin acest proiect, judeţul Vâlcea va îndeplini în mare măsură condiţiile de conformare pentru protejarea mediului, în special a aerului, impuse României prin tratatul de aderare, obligaţii, pe care, în lipsa acestei finanţări, va trebui să le realizeze integral din surse proprii.

Leave a Response