|marți, august 3, 2021
  • Follow Us!

Curtea de Conturi a identificat abateri la 10 instituţii din Vâlcea 

• În urma unor controale realizate anul trecut privind activitatea pe 2008,

Curtea de Conturi a identificat abateri la 10 instituţii din Vâlcea

Petre Coman

Recent, Curtea de Conturi a României a dat publicităţii raportul pe anul 2008 care cuprinde rezultatele activităţilor de audit şi control desfăşurate în anul 2009 de către structurile de specialitate ale curţii asupra modului de formare, administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public în exerciţiul financiar al anului 2008. Structurile Curţii de Conturi, în cadrul competenţelor stabilite de lege, au efectuat cu prioritate şi preponderenţă misiuni de audit financiar, precum şi misiuni de audit al performanţei.

De asemenea, s-au desfăşurat acţiuni de control la companiile şi societăţile naţionale, regiile autonome de interes naţional şi local, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi la sucursalele şi filialele acestora, la entităţile cu atribuţii în domeniul bancar şi al pieţei de capital, cât şi la entităţi cu atribuţii în domeniul privatizării.

La nivelul judeţului Vâlcea, la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă s-au descoperit abateri de la prevederile legale în efectuarea cheltuielilor. Astfel, AJOFM a plătit şi a acordat necuvenit unele indemnizaţii de şomaj. De asemenea, AJOFM Vâlcea este acuzată că nu a luat toate măsurile de executare silită a debitelor.

Nereguli în evidenţele contabile la CAS şi Direcţia Agricolă Vâlcea

Curtea de Conturi a mai descoperit abateri de la legalitate şi regularitate cu privire la stabilirea, evidenţierea şi încasarea în cuantumul şi la termenele legale a unor venituri bugetare. Astfel, la Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea nu s-au întreprins toate măsurile legale pentru a identifica, stabili, înregistra, urmări şi încasa creanţe reprezentând contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate datorate de contribuabilii pentru care colectarea se face de casele de asigurări teritoriale.

În urma acţiunilor de audit, au fost constatate unele abateri financiar-contabile care au condus la denaturarea datelor raportate prin situaţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2008 de către instituţiile din sistemul de asigurări sociale de sănătate care au gestionat sume alocate din FNUASS, la un număr de 11 ordonatori de credite bugetare, printre care şi CAS Vâlcea, în sumă totală de 701 milioane lei.

De asemenea, la CAS Vâlcea au existat abateri cu privire la stadiul implementării Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI), concretizate în existenţa unor module nefuncţionale sau nepuse în operare, precum şi a unor module care emit raportări eronate. Nefuncţionarea la parametrii proiectaţi a SIUI a avut influenţă negativă asupra evidenţierii serviciilor furnizate, a detaliilor privind costurile şi a calităţii actului medical.

Tot Curtea de Conturi a identificat că, în cursul anului 2008, Unitatea Militară 0698 Râmnicu Vâlcea a efectuat plata nelegală a unei indemnizaţii de 6-10% din solda lunară. De asemenea, tot la aceiaşi unitate militară s-a constatat faptul că cheltuielile aferente consumurilor de materiale, inclusiv bonuri valorice pentru carburanţi, primite de la unităţile centrale cu atribuţii de înzestrare, nu sunt înregistrate la nivelul unităţilor consumatoare în conturile de cheltuieli conform principiului contabilităţii de angajament, ci sunt înregistrate în baza deconturilor justificative la nivelul unităţii achizitoare.

La Inspectoratul Şcolar Vâlcea, inspectorii Curţii de Conturi au constatat că nu s-a efectuat reevaluarea şi inventarierea patrimoniului propriu.

Tot în cadrul controalelor, Curtea de Conturi a identificat mai multe abateri la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) Vâlcea. Astfel, instituţia a efectuat plăţi nelegale ca urmare a calculării sumei de plată prin aplicarea cotei cuprinse în contractele de prestări servicii, la valoarea situaţiilor de lucrări, inclusiv a taxei pe valoarea adăugată. De asemenea, s-au decontat unele cheltuieli nereglementate de actele normative aflate în vigoare, respectiv a unor cheltuieli de organizare de şantier. Tot la DADR Vâlcea nu s-au respectat toate prevederile legale cu privire la controlul intern şi auditul intern.

Probleme şi la DSVSA şi Direcţia Silvică Vâlcea

La Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vâlcea s-au găsit abateri de la prevederile legale privind calcularea drepturilor salariale ale personalului angajat. Astfel, a fost efectuată plata unor drepturi eronat calculate şi achitate salariaţilor, şi a fost calculată eronat cota datorată controlului calităţii în construcţii, stabilită la valoarea lucrărilor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pentru lucrările de investiţii.

Pentru remedierea abaterii a fost emisă decizie. Totodată la DSVSA Vâlcea s-au prescris unele sume prin neurmărirea încasării creanţelor şi, de asemenea, nu s-a calculat, nu s-a înregistrat, nu s-a reţinut şi nu s-a virat la bugetul de stat impozitul pe venitul din salarii. Sumele recuperate în timpul controlului au fost virate la bugetul de stat pe destinaţiile legale, iar pentru diferenţa nerecuperată au fost emise decizii. Tot la DSVSA Vâlcea s-au mai descoperit următoarele abateri: nu au fost cuprinse, la reevaluare, active corporale din evidenţa contabilă şi nu au fost înregistrate sau au fost înregistrate incorect sau incomplet anumite active sau pasive.

La Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, din cadrul Societăţii Naţionale a Sării, nu s-au respectat prevederile legale privind realitatea şi exactitatea evidenţelor contabile şi ale bilanţului contabil prin denaturarea veniturilor obţinute din producţia de imobilizări corporale şi prin dublarea unor sume reprezentând manopera directă (circa 400 milioane lei vechi).

La Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea, inspectorii Curţii de Conturi au descoperit că acceptarea şi certificarea la plată din alocaţii bugetare pentru investiţii a unor situaţii de lucrări au fost actualizate eronat, fiind înregistrate în evidenţa contabilă obligaţii de plată care, în fapt, nu erau datorate, fiind încălcate prevederile Legii nr. 500/2002. În timpul controlului, au fost recuperate prejudiciile şi foloasele nerealizate identificate la Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea, iar, prin decizie, s-a dispus recuperarea acestora în cadrul termenului legal de prescripţie.

Leave a Response