|vineri, iunie 25, 2021
  • Follow Us!

Noi modele de formulare pentru TVA 

Noi modele de formulare pentru TVA

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, având în vedere noile modificări aduse Codului Fiscal, intrate în vigoare de la 1 ianuarie 2010, prin Ordin al preşedintelui ANAF au fost aprobate noile modele ale unor formulare pe care le prezentăm sintetic în acest articol.

I. Formularul 090 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistrează direct”, cod MFP 14.13.01.10.11/n, se completează şi se depune de către contribuabilii care nu sunt stabiliţi în România, dar sunt stabiliţi în spaţiul comunitar şi au obligaţii fiscale.


Declaraţia se depune la Serviciul pentru administrarea contribuabililor nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.
Declaraţia nu se completează de către contribuabilii nerezidenţi care au desemnat un reprezentant fiscal pentru ansamblul operaţiunilor impozabile din România, şi nici de către persoanele impozabile care au un sediu fix în România.
În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

II. Formularul 091 „Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru alte persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii”, cod MFP 14.13.01.10.11/a, se depune de către:


- persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară;


– persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 150 alin (2)

– CF, înainte de prestarea serviciului;
- persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii economice în România, dacă primeşte servicii de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, pentru care beneficiarul este persoană obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2)

– CF, înaintea primirii serviciilor respective;
- persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România şi care optează să se înregistreze conform art. 153 indice 1 – CF, în cazul în care realizează achiziţii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6)

– CF.

III. Formularul 093 „Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe”, cod MFP 14.13.01.10.11/s.f., se completează şi se depune de către persoanele impozabile stabilite în România printr-unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 125 indice 1 alin. (2) lit. b)

– CF, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, în condiţiile prevăzute la art. 153 alin. (2) – CF.

IV. Formularul 094 „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”, cod MFP 14.13.01.10.11/t, se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153

– CF, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, (echivalentul în lei calculat la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României valabil la 31.12.2009, respectiv 4,2282 lei/euro).
*
Baza legală: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010.

Procedura aprobării perioadei fiscale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 6/2010, a fost adoptată procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Organul fiscal competent poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul calendaristic pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal (CF), pe baza unei cereri justificate care se depune până la data de 25 februarie a anului pentru care se exercită opţiunea.Aprobarea se dă la solicitarea persoanei impozabile înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 – CF în condiţiile respectării prevederilor pct. 80 alin. (2) – (3) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
- semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum trei luni calendaristice dintr-un semestru;
- anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum şase luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.Cererea se completează pe formularul 306 „Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic”, cod MFP 14.13.03.02/p, şi va fi însoţită de documente din care să rezulte activitatea desfăşurată şi periodicitatea acesteia şi anume:
- declaraţie pe proprie răspundere privind activitatea efectiv desfăşurată;
- balanţele de verificare întocmite pentru anul anterior, contracte sau comenzi;
- jurnalul de vânzări întocmit pentru anul fiscal anterior;
- alte documente relevante pentru luarea deciziei.Soluţionarea cererii se efectuează în termen de 45 de zile de la data depunerii acesteia sau de la data primirii documentelor solicitate.

Perioada fiscală aprobată este valabilă începând cu termenele de declarare şi plată următoare datei comunicării Deciziei şi se menţine pe durata păstrării condiţiilor.

În cazul modificării condiţiilor care au stat la baza aprobării perioadei fiscale, persoana impozabilă este obligată să înştiinţeze în scris organul fiscal competent, prin completarea unei declaraţii de menţiuni, în vederea actualizării vectorului fiscal pentru TVA.

Important pentru restanţierii la bugetul general consolidat al statului!

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte contribuabililor plătitori de impozite şi taxe că, la 31 ianuarie 2010, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, va fi publicată lista restanţierilor la bugetul general consolidat al statului la 31 decembrie 2009. 

Pentru a evita publicarea pe „lista datornicilor”, contribuabilii aflaţi în această situaţie trebuie să achite debitele restante până la data publicării. 
*
Temei legal: Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Leave a Response