|marți, iunie 22, 2021
  • Follow Us!

Modificări în activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă 

   
COMUNICAT DE PRESĂ

Modificări în activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea aduce la cunoştinţă faptul că Guvernul a adoptat H.G.nr.37/20.01.2010 pentru modificarea şi completarea H.G.nr.161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor (ce intră în vigoare începând cu 30.01.2010) în vederea soluţionării problemei muncii nedeclarate prin creşterea semnificativă a intensităţii controalelor şi administrarea unor amenzi administrative suficient de descurajatoare în cazul neconformităţii (conform Memorandumului de Înţelegere din 23.06.2009 încheiat între Comunitatea Europeană şi România). Principalele modificări aduse de actul normativ anterior menţionat sunt următoarele:

• Elementele privind datele personale ale salariaţilor (respectiv numele, prenumele, codul numeric personal, data angajării, funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România şi tipul contractului individual de muncă) se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii acestora;

• Angajatorii au obligaţia de a transmite registrul în formă electronică la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către primul salariat;

• Prin H.G. nr.37/2010 a fost abrogat art.8, alin.4 din H.G.nr.161/2006 prin care contravenientul avea posibilitatea de a achita ” pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii(…)” ;

• Sunt prevăzute două noi contravenţii, şi anume: neînregistrarea contractelor individuale de muncă în registru anterior începerii activităţii, faptă sancţionată cu amendă de 1.500 lei pentru fiecare contract individual de muncă neînregistrat, fără ca valoarea cumulată a amenzii determinată de numărul efectiv de astfel de contracte să depăşească cuantumul de 20.000 lei; completarea registrului cu date eronate, sancţionată cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei.

Director coordonator – Ionela Bîcă

Leave a Response