|marți, iunie 22, 2021
  • Follow Us!

în luna decembrie 2009, Fiscul vâlcean a stabilit suplimentar pentru buget 3,7 milioane lei 

În luna decembrie 2009, Fiscul vâlcean a stabilit suplimentar pentru buget 3,7 milioane lei

În luna decembrie 2009, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, prin Activitatea de Inspecţie Fiscală, a încheiat 225 acte de inspecţie fiscală, stabilind venituri suplimentare pentru bugetul general consolidat în sumă totală de 3,7 milioane de lei.

Pentru prejudicii create bugetului general consolidat, în sumă totală de 0,6 milioane lei, DGFP Vâlcea a înaintat trei cazuri instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

De asemenea, în cursul lunii decembrie 2009, inspectorii fiscali au soluţionat 18 cereri pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată în valoare de 3,1 milioane lei, fiind respinsă la rambursare suma totală de 0,1 milioane lei.

Redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că persoanele fizice, care în anul 2009 au obţinut venituri din salarii şi asimilate salariilor şi cele care au obţinut venituri: comerciale, din profesii libere, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, din transferul titlurilor de valoare, din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% din impozitul stabilit pentru veniturile realizate.

Redirecţionarea impozitului se poate face pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii: asociaţii, fundaţii, organizaţii sindicale, patronate, partide politice, asociaţii de proprietari, case de ajutor reciproc ale salariaţilor, în măsura în care, potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare desfăşoară activităţi nonprofit, inclusiv pentru cultele religioase recunoscute.

Redirecţionarea poate fi făcută către o singură entitate sau unitate de cult iar opţiunea se face fie pe formularul 230 – „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13. pentru cei care au obţinut venituri din salarii şi asimilate salariilor, fie pe formularul cod 200 – „Declaraţie privind veniturile realizate” pentru celelalte categorii de contribuabili.

Foarte important! Formularele menţionate se depun până la 15 mai 2010, personal, la unităţile fiscale teritoriale, sau se transmit prin poştă.

În atenţia plătitorilor de TVA!

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au obligaţia depunerii deconturilor trimestriale (au realizat în anul 2009 o cifră de afaceri sub plafonul de 100.000 euro), că, până la data de 25 ianuarie 2010 inclusiv, trebuie să depună la organele fiscale competente o declaraţie de menţiuni în care să înscrie cifra de afaceri din anul precedent, obţinută sau, după caz, recalculată, astfel:

– persoanele juridice vor depune Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică – formular 010;

– persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi asociaţiile familiale vor depune Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070.   

De reţinut! Contribuabilii menţionaţi mai sus vor depune până la aceeaşi dată şi o menţiune referitoare la faptul că nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent.

Reamintim contribuabililor că, ulterior datei de 1 mai 2009, cei care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri aveau obligaţia schimbării perioadei fiscale de la trimestru la luna calendaristică.

A fost publicată lista contribuabililor reactivaţi

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a emis Ordinul nr. 2/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi.

Atât Ordinul, cât şi Lista contribuabililor reactivaţi pot fi consultate prin accesarea paginii de Internet a ANAF, la adresa: http://www.anaf.ro, categoria Informaţii publice, subcategoria Informaţii privind agenţii economici.

Menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii înscrişi în Lista contribuabililor reactivaţi pot să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, ca urmare a încetării situaţiei care a condus la scoaterea din evidenţă.

La data reactivării unui contribuabil, se reactivează toate sediile secundare ale acestuia.

Printre principalele motive care atrag declararea inactivităţii unor firme se numără neîndeplinirea obligaţiilor declarative şi nefuncţionarea acestora la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.

Leave a Response