|joi, iunie 24, 2021
  • Follow Us!

Cotele de contribuţii de asigurări sociale pentru anul 2010 

Cotele de contribuţii de asigurări sociale pentru anul 2010

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii care au personal angajat cu contract individual de muncă că, de la 1 ianuarie 2010, cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt cele precizate mai jos.
Pentru angajator:

- contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator în baza art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru condiţii:


a) normale de muncă – 20,8%; 
b) deosebite de muncă – 25,8%; 
c) speciale de muncă – 30,8%; 
- contribuţia datorată de angajator în funcţie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare – între 0,15 şi 0,85%, aplicate asupra veniturilor brute realizate lunar; 
- contribuţia de asigurări de sănătate datorată de angajator, potrivit art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare – 5,2%; 


– contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată conform art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare – 0,85%; 
- contribuţia datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare – 0,5%; 
- contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare – 0,25%. 
Atenţie! Aceste cote se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2010 care au termen legal de declarare până la 25 februarie 2010.

Pentru angajat:

- contribuţia individuală de asigurări sociale datorată potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare – 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă; 
- contribuţia individuală de asigurări de sănătate datorată potrivit art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare – 5,5%; 
- contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. 27 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare – 0,5%;

Precizari privind declararea şi plata impozitului pe profit pentru anul 2009

În sprijinul contribuabililor care urmează să completeze şi să depună „Declaraţia privind impozitul pe profit”, cod 101, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea prezintă mai jos corelaţii utile referitoare la Secţiunea C „Date privind definitivarea impozitului pe profit anual”, punctul II „Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. b) din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”, din formularul 101.

Suma înscrisă la rd. 3 „Impozit pe profit declarat pentru trimestrele I-III prin formularul 100 este egală cu totalul sumelor înscrise la rd. 1 „Suma datorată” din formularul 100 pentru perioadele (trimestrele I-III) în care impozitul pe profit, stabilit în conformitate cu dispoziţiile titlului II din Codul Fiscal, este mai mare decât suma impozitului minim datorat (şi rd. 1.1 „Impozit minim” din formularul 100, pentru perioadele respective, nu este completat);Suma înscrisă la rd. 4 „Impozit pe profit declarat pentru trimestrul IV prin formularul 100” este egală cu suma reprezentând impozit pe profit declarat în cursul anului pentru trimestrul IV, la rd. 1 „Suma datorată” din formularul 100;

La rd. 9 „Impozit minim pentru trimestrul IV”, se va înscrie, în toate cazurile, suma reprezentând impozitul minim pentru trimestrul IV, calculată de contribuabil, potrivit art. 18 din Codul Fiscal şi a normelor date în aplicarea acestuia, în vederea comparării cu suma de la rd. 8 din declaraţie.

Situaţiile financiare ale instituţiilor publice

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că au fost publicate Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009 aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 79/2010 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  63 din 28 ianuarie 2010).

Obligaţie

Potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, entităţile care au obligaţia să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale sunt: autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate. 
Structura situaţiilor financiare anuale

Situaţiile financiare ale anului 2009 reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2009.
Situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare care includ: politici contabile şi note explicative.

Modul de întocmire

Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului, pe modelele aprobate prin OMFP nr. 629/2009, 2.290/2009, 2.941/2009 şi 79/2010.
Formularele actualizate care compun situaţiile financiare la 31 decembrie 2009 sunt publicate pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro, categoria Legislaţie, subcategoria Reglementări contabile.

Informaţii detaliate referitoare la inventarierea, evaluarea, înregistrarea şi prezentarea elementelor patrimoniale în bilanţ, întocmirea situaţiilor financiare, semnarea, auditarea şi depunerea situaţiilor financiare anuale se pot obţine din normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice aprobate prin actul normativ menţionat mai sus.

Leave a Response