|joi, aprilie 22, 2021
  • Follow Us!

Noutăţi privind provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase 

1. Noutăţi privind provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, prin Hotărârea Guvernului nr. 996 din 27 august 2008, au fost aprobate Normele privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund. Prin aceste norme sunt reglementate documentele de provenienţă şi de însoţire a materialelor lemnoase, modul cum se completează şi se eliberează aceste documente, circulaţia materialelor lemnoase, precum şi controlul circulaţiei acestora, al depozitelor, al spaţiilor destinate depozitării temporare şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund.

Documentele de provenienţă ale materialelor lemnoase reglementate de noul actul normativ sunt: actul de punere în valoare; avizul de însoţire; documentele intracomunitare; declaraţia vamală de import; registrul de intrare-ieşire a materialului lemnos, iar documentele de însoţire a materialelor lemnoase sunt: avizul de însoţire primar şi avizul de însoţire secundar

Controlul depozitelor de materiale lemnoase şi instalaţiilor de transformat lemn rotund

Deţinătorii depozitelor de materiale lemnoase, ai altor spaţii destinate depozitării temporare, precum şi deţinătorii instalaţiilor de transformat lemn rotund au următoarele obligaţii:

– să permită controlul activităţilor reglementate în prezentele norme şi să prezinte organelor de control documentele solicitate;
– să ţină situaţia gestionară în conformitate cu normele SUMAL (sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase);
– să deţină un singur registru de intrări-ieşiri material lemnos pe fiecare depozit/instalaţie de transformat lemn rotund/spaţiu destinat depozitării temporare şi să îl completeze la zi; în cazul în care într-un depozit se află mai multe instalaţii de transformat lemn rotund, registrul se ţine pe depozit;
– să împrejmuiască incintele punctelor de lucru, ale depozitelor de materiale lemnoase şi ale celorlalte perimetre pe care le deţin şi pe care le folosesc în procesul tehnologic.

Documentele cu regim special sunt tipărite şi distribuite de Compania Naţională „Imprimeria Naţională” SA.
Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea şi funcţionarea SUMAL.
Utilizarea sistemului SUMAL este obligatorie pentru: ocoalele silvice; operatorii economici care exploatează, prelucrează, depozitează sau comercializează materiale lemnoase.

Contravenţii şi sancţiuni

Neutilizarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL, de către ocoalele silvice; operatorii economici care exploatează, prelucrează, depozitează sau comercializează materiale lemnoase, se sancţionează cu amendă de la 1.500 la 10.000 lei.
Nerespectarea obligaţiilor referitoare la raportarea de către utilizatori a datelor în SUMAL se sancţionează cu amendă de la 1.500 la 10.000 lei, retragerea acordului pentru eliberarea documentelor cu regim special şi confiscarea materialului lemnos se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 10.000 lei şi suspendarea acordului pentru eliberarea şi utilizarea documentelor cu regim special pe o perioadă de la 1 la 6 luni.

Agenţi constatatori

Au calitatea de agenţi constatatori şi au dreptul şi obligaţia să efectueze controlul provenienţei, al circulaţiei materialelor lemnoase, precum şi controlul instalaţiilor de transformat lemn rotund, să constate contravenţiile prevăzute mai sus şi să aplice sancţiunile, precum şi să ia măsurile stabilite conform competenţelor teritoriale:

– personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu atribuţii de control al regimului silvic, precum şi din cadrul structurilor teritoriale subordonate acesteia;
– personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, al unităţilor şi subunităţilor acesteia;
– personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice private;
– ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române, special abilitaţi;
– personalul care exercită controlul financiar-fiscal din cadrul MEF, precum şi cel al Gărzii Financiare;
– personalul silvic din cadrul structurilor de administrare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale.

Important!

La 1 octombrie a.c., data intrării în vigoare a noului act normativ, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund.

2. Simplificarea calcului taxei pe poluare datorate de societăţile de leasing

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a luat masuri pentru simplificarea procedurii de calcul a taxei pe poluare datorate de societăţile de leasing astfel că societăţile de leasing vor depune centralizat în format electronic o singură cerere de calcul a taxei auto pentru toate autovehiculele.
În acest sens pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, societăţile de leasing vor anexa la documentaţie un document centralizator, care va cuprinde elementele necesare calculului taxei pe poluare pentru fiecare autovehicul şi organul fiscal competent va emite o singură decizie de calcul pentru toate autovehiculele în leasing care fac obiectul cererii „Decizia de calcul al taxei de poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing”. Decizia va reprezenta titlu de creanţă şi va constitui înştiinţare de plată, putând fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării.
Documentul privind autovehiculele în leasing se completează cu ajutorul programului de asistentă elaborat de ANAF şi se depune la organul fiscal competent în format electronic, însoţit de formularul editat. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia persoanelor impozabile, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al ANAF, la adresa www.mfinante.ro/portal ANAF.

3. Vâlcea: 26.979 de contribuabili activi

La 31 august a.c., Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea administra din punct de vedere fiscal 26.979 de contribuabili, din care: 15.887 persoane juridice şi 11.092 persoane fizice.
Din cele 15.887 persoane juridice, 20 sunt operatori economici cu capital de stat, 12.522 – societăţi comerciale cu capital privat, 2.026 fundaţii, asociaţii, CAR-uri şi asociaţii de locatari şi de proprietari, 70 proprietate obştească, 75 – cooperative, 34 – societăţi comerciale cu capital mixt, 444 – puncte de lucru, 640 – instituţii publice, 56 – puncte de lucru ale unor instituţii publice.

Cele 11.092 persoane fizice cuprind: 1.910 asociaţii familiale, 4.209 – persoane independente, 1.723 – profesii libere şi 3.250 – alte activităţi.
La nivelul judeţului Vâlcea, sunt înregistraţi 9.322 de plătitori ai taxei pe valoarea adăugată astfel: 8.954 – persoane juridice şi 368 persoane fizice şi asociaţii familiale.
De asemenea, 140 de contribuabili sunt în evidenţa specială fiind declaraţi inactivi potrivit Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 375/2006.

Leave a Response