|sâmbătă, ianuarie 16, 2021
  • Follow Us!

în luna iulie, Fiscul vâlcean a stabilit suplimentar pentru buget 6,6 milioane de lei 

• În luna iulie, Fiscul vâlcean a stabilit suplimentar pentru buget 6,6 milioane de lei

Şase cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a acţionat şi în luna iulie a.c. pentru întărirea disciplinei financiar-fiscale şi contabile. Structurile cu atribuţii de control din cadrul instituţiei au verificat: gradul de conformare voluntară a operatorilor economici; realizarea veniturilor bugetului general consolidat şi reducerii arieratelor; modul în care sunt aplicate reglementările legale privind calcularea, evidenţierea în cuantumurile şi la termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii fiscale faţă de bugetul general consolidat; realitatea şi legalitatea sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.

Activitatea în domeniu s-a concretizat în încheierea a 247 de acte de control, prin care s-au stabilit venituri suplimentare pentru bugetul general consolidat în sumă totală de 6,6 milioane de lei, în structura: 4 mil.lei – diferenţe de impozite şi taxe, 2 mil.lei accesorii, 0,2 mil.lei amenzi contravenţionale şi 0,4 mil.lei confiscări.

Pentru prejudicii create bugetului general consolidat, în sumă totală de un milion lei, DGFP Vâlcea a înaintat şase cazuri instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

• Obligaţii declarative ale contribuabililor cu termen în luna august 2008

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, până la sfârşitul lunii august 2008, trebuie depuse la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.

Până la 15 august 2008, inclusiv:
– Raportarea contabilă semestrială la 30 iunie 2008, care se depune de societăţile comerciale.

Până la 25 august 2008, inclusiv:
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iulie 2008;
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale, formular 102, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale aferente lunii iulie 2008;
– Declaraţia privind accizele, formular 103, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii iulie 2008;
– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, se depune de plătitorii de TVA pentru care perioada fiscală este luna calendaristică pentru luna august 2008;
– Decontul special de taxa pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă;
– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formular 224.

• Deducerea cheltuielilor pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

Persoanele fizice care au efectuat în cursul anului cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în baza unui contract de economisire şi creditare, încheiat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 22/2007, pot solicita deducerea acestora, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an, din venitul impozabil din salarii realizat la funcţia de bază în cursul anului.

Deducerea se acordă de organul fiscal competent (organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul sau unde se află sursa de venit), la solicitarea titularului contractului de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ prin depunerea formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13, care a avut termen de depunere 15 mai 2008.

Pentru a beneficia de deducerea din venitul impozabil din salarii a cheltuielilor de economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ solicitantul va prezenta organului fiscal următoarele documente, în copie:
– fişele fiscale (formular 210) şi/sau declaraţii privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România (formular 224), pentru veniturile la funcţia de bază;
– contractul de economisire-creditare;
– extrasul de cont eliberat de instituţia de credit sau documentele de atestare a plăţii sumelor reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, aferente anului fiscal pentru care se solicită deducerea.
Restituirea sumelor se face de organul fiscal competent, după verificarea datelor din evidenţa fiscală şi compensarea eventualelor obligaţii fiscale neachitate înregistrate de contribuabil, în termen de 60 de zile de la data emiterii Deciziei de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii, formular 252.

Leave a Response