|miercuri, ianuarie 27, 2021
  • Follow Us!

Excepţii de la obligaţia dotării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale 

Excepţii de la obligaţia dotării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale (AMEF), să emită bonuri fiscale şi să le predea clienţilor.

Potrivit ordonanţei de urgenţă menţionată mai sus, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, fac excepţie de la obligaţia de a se dota şi utiliza aparate de marcat electronice fiscale, operatorii economici care desfăşoară următoarele activităţi:

– comerţul ocazional cu produse agricole efectuat de producătorii agricoli individuali în pieţe, târguri, oboare sau alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate, precum şi activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

– serviciile de alimentaţie publică efectuate în mijloace de transport publice de călători;

– vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;

– transportul public de călători pe baza de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul;

– activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;

– activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora.

Atenţie! Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii, precum şi cele efectuate prin intermediul automatelor de schimb valutar.

– activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;

– vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;

– comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe baza de comandă;

– serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;

– vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;

– furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
– efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;

– serviciile medicale cu plată prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului.
Important! Neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota şi de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate, neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale se sancţionează cu amendă de la 8.000 la 40.000 lei.
*
Baza legală: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603/2007.

Modificarea bazei de impunere pentru contribuţiile de asigurări de sănătate

Modificarea bazei de impunere pentru contribuţiile de asigurări de sănătate
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că în fondul de salarii realizat care constituie baza de calcul pentru contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate se includ şi veniturile din salarii care nu sunt impozabile, în sensul art. 55 alin. 4 lit. k^1) şi l) din Codul Fiscal, respectiv: veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, la funcţia de bază şi veniturile din salarii, obţinute ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator.
Persoanele care realizează astfel de venituri au obligaţia plăţii contribuţiei în cotă de 5,5%, calculată la veniturile salariale realizate. Contribuţia pentru aceste persoane se reţine de către angajator şi se virează prin unităţile fiscale teritoriale, angajatorul având şi obligaţia de a calcula şi de a vira contribuţia angajatorului în cotă de 5,5%.
Contribuţia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevăzută de Codul Fiscal (1.000 lei) se datorează şi se calculează începând cu 1 ianuarie 2009.
Va reamintim că, începând cu drepturile salariale aferente lunii iulie 2008, cota contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de asiguraţi s-a redus la 5,5% prin Legea nr. 388/2007 – Legea bugetului de stat pe anul 2008.
*
Baza legală: Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 509/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587/2008.

La 31 iulie 2008, în judeţul Vâlcea, veniturile bugetare au crescut cu 25,6% faţă de anul precedent

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, la 31 iulie a.c., în judeţul Vâlcea, veniturile bugetului general consolidat au fost de 559 mil.lei, faţă de 445 mil.lei în perioada similară a anului 2007, cu 25,6% mai mult.
În aceeaşi perioadă, încasările la bugetul de stat, inclusiv sumele şi cotele defalcate la bugetele locale, au totalizat 276,9 mil.lei, în creştere cu 20,8% faţă de 2007.
De asemenea, şi veniturile la bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, Bugetul asigurărilor sociale de stat şi cel al asigurărilor pentru şomaj au fost de 281,5 mil.lei, fiind mai mari cu 30,5%, faţă de 2007.
La 31 iulie a.c., în judeţul Vâlcea, veniturile proprii ale bugetelor locale au fost de 53 mil.lei, mai mari cu 6% faţă de perioada similară a anului trecut.
„Am organizat activitatea de colectare a veniturilor bugetare în aşa fel încât să realizăm indicatorii de performanţă stabiliţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru instituţia noastră, creşterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor constituind un obiectiv prioritar. În acest context, apreciem îmbunătăţirea comportamentului fiscal al contribuabililor, reflectat de creşterea gradului de depunere a declaraţiilor fiscale şi plata obligaţiilor fiscale integral şi la termen” – a declarat directorul executiv al DGFP Vâlcea, ec. Gheorghe Gogîrnoiu.

Leave a Response